Cykelplan

Danderyds kommun arbetar aktivt med att förbättra förutsättningarna för säker och effektiv cykling i kommunen. Cykelplan för Danderyds kommun 2014 ligger till grund för detta arbete och ska gälla fram till och med år 2024.

Cykeln som färdmedel är på frammarsch. Dagens resande behöver förändras för att mål om förbättrad miljö och hållbar utveckling ska kunna nås. Fordon som inte genererar skadliga utsläpp, som kräver lite utrymme och som är lättillgängliga måste få en viktigare roll i transportsystemet. Cykeln är ett sådant fordon. För att öka andelen cykelresor krävs dock åtgärder som gör cykeln till ett naturligare val, främst för resor till arbetsplatser men också för kortare resor i vardagen.

Kommunens mål - fler cyklister året om

Danderyds kommun har goda förutsättningar att utvecklas till en kommun där cykeln utgör ett självklart inslag i resandet, dels som ett färdmedel som tar resenären från start till mål men också som en del av en resa i kombination med andra färdmedel. Möjligheten att cykla i kommunen ska finnas för alla och målet är att andelen cyklister ska fortsätta öka under årets alla säsonger.

Som ett led i kommunens arbeta med att förbättra förutsättningarna för cykling och för att underlätta en ökning av andelen cykelresor, har kommunen tagit fram en cykelplan med tillhörande åtgärdsprogram. Cykelplanen och åtgärdsprogrammet behandlar generella principer för cykelplanering samt möjliga åtgärder kopplade till Danderyds kommun. Stort fokus ligger på förbättringsbehov och trafiksäkerhet utmed ett antal angivna stråk.

Cykelplanen godkändes i Tekniska nämnden 2014-06-11

Cykelplan för Danderyd

Bilaga 1, Åtgärdsprogram

Bilaga 2, Samrådsredogörelse

Kontaktinformation

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2023-12-20