Utförare inom LSS

Danderyds kommun inför valfrihet för vissa insatser inom Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Från och med 1 november 2022 kan företag ansöka om att bli valbara utförare av LSS för insatserna korttidsvistelse, korttidstillsyn och daglig verksamhet.

Valfrihetssystem för vissa LSS insatser

Genom införandet av ett valfrihetssystem vill Danderyds kommun erbjuda de enskilda utökade möjligheter att välja vem som ska utföra insatsen. Kommunfullmäktige har därför beslutat att lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, ska tillämpas för följande insatser inom LSS:

  1. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet i form av korttidshem och/eller lägervistelse/kollo enligt 9 § 6 LSS
  2. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år i anslutning till skoldagen samt under lov enligt 9 § 7 LSS
  3. Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS

Leverantörer som ansöker om godkännande i Danderyds kommun kan välja att ansöka om att utföra en, två eller samtliga av ovanstående insatser. Information om leverantörer som har godkänts som utförare kommer att publiceras löpande på kommunens hemsida. Konkurrensutsättning enligt LOV pågår så länge upphandlingsdokumentet annonseras och har ingen given sluttid.

Meddelande om upphandlingen, upphandlingsdokumentet och alla bilagor finns publicerade i upphandlingssystemet Tendsign samt på Valfrihetswebben. Det åligger sökande att före ansökans inlämnande själv kontrollera att fullständigt upphandlingsdokument inklusive bilagor erhållits.

Ansökan lämnas elektroniskt i upphandlingssystemet Tendsign. Det är kostnadsfritt för sökande att använda systemet. Genom registrering får du användarnamn, lösenord och omedelbar tillgång till systemet. För sökande som sedan tidigare har registrerat konto i Tendsign är det viktigt att kontrollera att registrerade uppgifter stämmer.

Tendsign

Valfrihetswebben

Checklista för sökande till Danderyds kommuns LOV för LSS.pdf

Upphandlingsdokument Valfrihetssystem inom korttidsvistelse, korttidstillsyn och daglig verksamhet LSS SN 2021-0032.pdf

Tillägg till de specifika villkoren för utförande av samt ersättning för korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS.pdf

Info om ersättning för Ledsagning-Avlösning LSS 2024.pdf

Om insatser inom LSS

Intentionen med lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är att garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder stöd som kan undanröja svårigheter i det dagliga livet. De insatser som ges via LSS kan i många fall ha en avgörande betydelse för den enskildes möjligheter att uppnå full delaktighet i samhället, jämlikhet i levnadsvillkor och att kunna leva som andra.

I LSS anges att samtliga insatser ska präglas av:

  • God kvalitet
  • Helhetssyn
  • Självbestämmande och inflytande
  • Skyldighet att ha den personal som behövs
  • Den enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor
  • Kontinuitet och varaktighet
  • Tillgänglighet

Kommunen är huvudman för och ytterst ansvarig att beviljade LSS insatser utförs i enlighet med gällande lagar, förordningar, föreskrifter, nationella och regionala riktlinjer.

Användbara länkar

IVO tillstånd

Tillstånd för LSS-verksamheter | IVO.se

Socialstyrelsen

Stöd inom funktionshindersområdet - Socialstyrelsen

Kunskapsguiden

Områden och teman - Kunskapsguiden

LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Svensk författningssamling

1993:1993:387 t.o.m. SFS 2022:1253 - Riksdagen

LOV

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Svensk författningssamling 2008:2008:962 t.o.m. SFS 2022:992 - Riksdagen

Kurser för kompetensutveckling

Startsida - Forum Carpe (stockholm.se)

Uppdaterad: 2024-01-30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.