Miljö- och klimatprogram 2030

Syftet med miljö- och klimatprogrammet är att styra mot en god och hälsosam miljö och en långsiktig hållbar utveckling i Danderyd.

Remissperiod avslutad för miljö- och klimatprogram 2030

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-08 §60 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att arbeta fram ett förslag till reviderat miljö- och klimatprogram. Förslaget har varit på remiss under perioden 2020-05-18 – 2020-09-18.  Nästa steg är framtagande av samrådsredogörelse och förbättringar i styrdokumentet efter inkomna synpunkter. Antagande av miljö- och klimatprogrammet fattas av kommunfullmäktige vilket tidigast kan ske 7 december 2020.

Förslaget till miljö- och klimatprogrammet har sex fokusområden:

  • begränsad klimatpåverkan
  • frisk luft
  • friskt vatten
  • biologisk mångfald
  • god bebyggd miljö
  • giftfri miljö

Remissförslag

Remissförslag miljö- och klimatprogram 2030

Bilagor tillhörande Remissförslag

Tjänsteutlåtande
Översikt av förändringar jämfört med miljöprogram 2016–2020
Verksamhetsstöd tillhörande miljö- och klimatprogram 2030
Uppföljning av miljöprogram samt klimat- och energistrategi
Missiv och sändlista

Protokoll: Beslut KS 2020-05-18 Remiss angående miljö- och klimatprogram


Förändringar jämfört med tidigare miljöprogram

De större förändringar som föreslås är sammanslagning av tidigare miljöprogram och klimat- och energistrategi till ett miljö- och klimatprogram och att programmet kompletteras med ett sjätte fokusområde, begränsad klimatpåverkan samt att styrdokumentet sträcker sig till år 2030.

Miljöprogram 2016 -2020

Danderyds kommuns miljöprogram 2016 – 2020 med tillhörande handlingsplan antogs av kommunfullmäktige den 13 juni 2016. Nedan finns länkar till miljöprogram, tillhörande handlingsplan samt senaste uppföljningen av gröna indikatorer.

Miljöprogram 2016 - 2020

Handlingsplan tillhörande Miljöprogram 2016-2020

Uppföljning Gröna indikatorer 2019

Presentation Gröna indikatorer 2019


Miljöprogrammet i korthet

Miljöprogrammet utgår från Sveriges nationella miljökvalitetsmål för en hållbar utveckling med generationsmålet i fokus, att behoven hos människor som lever idag tillgodoses utan att kommande generations möjligheter att tillgodose sina behov äventyras.

Danderyds kommuns övergripande mål inom miljöområdet är att Danderyds kommun ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktig hållbar utveckling.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.