Bryggor på kommunal mark

Längs kommunens stränder ligger många privata bryggor. När kommunen och kommunens bolag Djursholms AB äger mark och vatten är målsättningen att stränderna ska vara så tillgängliga som möjligt för allmänheten.

Privata bryggor

I Danderyds kommun finns ett sextiotal privata bryggor på kommunens mark- och vattenområden. Bryggägaren har ofta en fastighet i närheten som inte har tillgång till något vattenområde. Bryggorna har i de flesta fall funnits under lång tid. Dessa har ofta ett nyttjanderättsavtal, ett servitutsavtal eller annan dokumentation som visar på rättigheten att ha bryggan där. Om detta saknas är bryggan otillåten. För en del av bryggorna finns detaljplaner som reglerar storlek och utformning.

Mer information om gällande detaljplaner:

Gällande detaljplaner

Bryggor på kommunal mark ska ge en besökare intryck av att bryggan är tillåten att användas av alla enligt allemansrätten. Skyltar där det exempelvis står att bryggan är privat får inte finnas uppsatta. Bryggägaren ansvarar för att bryggan med tillhörande anläggningar hålls i sådant skick, att risken för olyckor eller skador minimeras. Bryggan ska även se välvårdad ut.

Om en brygga saknar tillstånd och måste tas bort kommer kommunen först uppmana bryggägaren att själv ta bort bryggan. Om ägaren trots uppmaning inte tar bort bryggan kan kommunen formellt ålägga bryggägaren att ta bort bryggan eller i sista hand, efter juridiska beslut, ta bort bryggan på ägarens bekostnad.

Förändring av befintlig brygga

Ombyggnad eller förändring av en befintlig brygga på kommunal mark kan endast ske i undantagsfall och under förutsättning att bryggan kan hävdas med stöd av avtal eller på annat sätt och efter ett skriftligt godkännande av kommunen. Nya upplåtelser av kommunal mark för enstaka bryggor bedöms inte bli aktuella.

Mindre bryggor för privat bruk för enstaka båtar kräver normalt inte bygglov men när man uppför eller river en brygga eller pålar i ett vattenområde räknas det som vattenverksamhet. Vattenverksamhet kräver beroende på omfattning antingen anmälan eller tillstånd.

För mer information om vattenverksamhet, se Länsstyrelsen Stockholm:

Vattenverksamhet | Länsstyrelsen Stockholm

Allemansrätten

Allemansrätten är en begränsad rätt för var och en att kortvarigt använda någon annans mark för att passera eller uppehålla sig på utan markägarens samtycke. Alla som använder någon annans egendom ska alltid ta skälig hänsyn till omgivningen.

Enligt allemansrätten är det tillåtet att bada, lägga till med båt eller fiska vid en brygga som ligger utanför en tomt under förutsättning att den som äger bryggan inte blir hindrad från att använda sin brygga. När en brygga ligger inom mark- och vattenområden som kommunen äger och inte utgår från en strandtomt bedöms bryggan vara tillgänglig enligt allemansrätten.

Strandskydd

Generellt strandskydd infördes 1975. Strandskyddet gäller normalt hundra meter från strandkanten på land och lika långt i vattnet. Utökat strandskydd till trehundra meter gäller vid Rösjön och inom detaljplanelagt område vid Sätra ängar och Cedergrenska parken. 

Inom strandskyddat område får du normalt inte bygga till exempel en brygga. Kommunen beslutar om dispens från strandskyddet kan beviljas. Länsstyrelsen kan överpröva beslutet.

Här kan du läsa mer om strandskydd:

Strandskydd

Om ett område omfattas av en detaljplan antagen före den 1 juli 1975 gäller inte det generella strandskyddet. Kuststräckan i Danderyd är till stor del planlagd innan det generella strandskyddet infördes. När en äldre detaljplan ersätts av en ny sker en omprövning av strandskyddet i samband med planläggningen.

Uppdaterad: 2023-01-12