Avgifter för äldre

I Danderyds kommun kostar omsorg maximalt 2 575 kronor per månad 2024. Avgiften är inkomstprövad, vilket innebär att den kan bli lägre beroende på din ekonomiska situation.

Hemtjänst

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2019.06.10 ska timtaxan för hemtjänst utgöras av 1/7 av maxtaxan. För år 2024 blir timtaxan 368 kronor per timme, men maximalt 2 575 kronor per månad. Avgiften är inkomstprövad, vilket innebär att den kan bli lägre beroende på din ekonomiska situation.

Eget boende

 • Hemtjänst 368 kronor/timme
 • Trygghetslarm 250 kronor/månad
 • Enbart avlösning 108 kronor/gång
 • Matdistribution i ordinärt boende 57 kronor/portion

Återbud av planerad hemtjänst som meddelas senare än 24 timmar före insatsens påbörjan debiteras.

Hemtjänst debiteras per timme enligt utförd tid upp till ca 7 timmar. Det innebär att du kan få en faktura på maxtaxa även då du inte haft hjälp hela månaden.

Dagverksamhet

 • Avgift för dagverksamhet 57 kronor/dag
 • Mat i dagverksamhet 70 kronor/dag

Korttidsvistelse

 • Avgift för korttidsvistelse 108 kronor/dag
 • Mat i korttidsvistelse 116 kronor/dag

Avgifter i vård- och omsorgsboende

Avgiften i vård- och omsorgsboende består av omvårdnadsavgift, matkostnad och hyra. Omvårdnadsavgiften är inkomstprövad, vilket innebär att den kan bli lägre beroende på din ekonomiska situation.

 • Omvårdnads- och serviceinsatser 2 575 kronor/månad
 • Mat i särskilt boende 3 480 kronor/månad
 • Hyra som debiteras i förskott av respektive boende

Dubbla boendekostnader

Vid inflyttning till vård- och omsorgsboende kan nedsättning av avgiften för omvårdnad och mat medges på grund av dubbla boendekostnader om du under en övergångstid har din gamla bostad kvar och inte har likvida medel som överstiger ett prisbasbelopp.

Makar som bor åtskilda

Vid beräkning för makar där den ena maken bor i vård- och omsorgsboende och den andra maken bor kvar i hemmet, läggs nettoinkomsterna samman och fördelas därefter med hälften på vardera maken. Om den make som bor i vård- och omsorgsboende har den lägre inkomsten, tas endast hänsyn till dennes inkomst vid avgiftsberäkningen.

Observera att bostadstillägg ska sökas av båda makarna för sin respektive bostadskostnad.

Sjukhusvistelse

Vid sjukhusvistelse görs avdrag för matkostnad med 116 kr/dag från första dagen och så länge sjukhusvistelsen varar. In- och utskrivningsdagarna räknas som en dag.

Annan frånvaro

Om du reser bort betalas hel omvårdnadsavgift de sju första dagarna i varje period, därefter halv avgift i högst 30 dagar per år.

Vid heldagsfrånvaro görs avdrag för matkostnad med 116 kr/dag från och med första dagen i varje frånvaroperiod.

Utflyttning

Vid utflyttning betalas hyra till och med den dagen rummet är utrymt.

Beräkningsregler

I maxtaxan ingår all form av omvårdnad, dvs personlig omvårdnad i hemmet, städning, tvätt, inköp, trygghetslarm, avlösning, ledsagning. Om du endast har avlösning eller endast ledsagning och inga andra hemtjänstinsatser betalar du per gång för avlösning och per månad för ledsagning. Även omvårdnad på dagverksamhet och omvårdnad på korttidsboende och vård- och omsorgsboende ingår i maxtaxan. Matkostnad debiteras alltid oberoende av din ekonomiska situation.

Förbehållsbelopp och minimibelopp

Varje person tillförsäkras ett förbehållsbelopp för sina levnadsomkostnader och sina boendekostnader.

Förbehållsbeloppet är de pengar du har rätt att behålla för dina personliga behov innan omsorgsavgift får tas ut. Det består av dels den faktiska boendekostnaden, dels ett så kallat minimibelopp. Minimibeloppet ska täcka kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. Minimibeloppet är lika för alla i hela landet.

För 2024 är minimibeloppet per månad för personer över 65 år:

 • ensamstående 7 062 kr
 • gifta och sammanboende 5 762 kr

För 2024 är minimibelopper för personer under 65 år:

 • ensamstående 7 768 kr/person/månad
 • gifta och sammanboende 6 338 kr/person/mån 

Den som bor i vård- och omsorgsboende har inte vissa kostnader som i eget ordinärt boende. Det kan gälla t.ex kostnader för säng, madrass, hushållsel och vissa förbrukningsartiklar varför minimibeloppet är sänkt med 436 kronor per månad men höjt med 150 kronor per månad på grund av fördyrade matkostnader.

Den som har fördyrade kostnader som är varaktiga och avser större belopp, kan ansöka om en förhöjning av förbehållsbeloppet. Det kan exempelvis gälla kostnader för god man eller förhöjda matkostnader i eget boende.

Avgiftsutrymme

För att fastställa avgiften beräknas först den enskildes avgiftsutrymme. Avgiftsutrymmet är det belopp som återstår av inkomsten när förbehållsbeloppet (minimibeloppet och boendekostnad/hyra) har räknats av. För gifta makar och sammanboende läggs inkomsterna samman och fördelas därefter med hälften per person.

Fastställande av avgift

För att kunna fastställa din avgift ska du fylla i en blankett som heter Inkomstuppgift för beräkning av avgift. I den uppger du dina/era inkomster och utgifter. Vissa uppgifter hämtar kommunen från Försäkringskassan, till exempel uppgift om eventuellt bostadstillägg, garantipension och tilläggspension.

Övriga uppgifter behöver styrkas med kopia på underlag samt skattedeklaration.

Du kan välja att inte lämna några inkomstuppgifter och betalar då högsta avgiften för de tjänster du är beviljad upp till maxtaxan.

När vi beräknat din avgift får du hem ett avgiftsbeslut. Avgiftsbeslutet kan överklagas om du tycker att beslutet är felaktigt.

Om dina inkomster eller utgifter ändras ska du meddela oss sådana förändringar som kan påverka avgiften. Avgifterna omprövas årligen och när du meddelat förändring.

Ansök om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg för dig som har låg pension. Du kan ansöka om bostadstillägget oavsett om du bor i hyrd bostad, bostadsrätt, eget hus, äldreboende eller annat boende. Du ansöker hos Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten - ansök om bostadstillägg

Pensionsmyndighetens blanketter

Pensionsmyndigheten - broschyr

Kontaktinformation

Avgiftshandläggare

Telefon: 08-568 911 22

E-post: therese.back@danderyd.se

Uppdaterad: 2024-01-04

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.