Olovlig användning av kommunens mark

Här finns information om vad olovlig användning av kommunens mark innebär och vad du som fastighetsägare har för ansvar.

Kommunens mark ska vara tillgänglig och kunna användas av alla både invånare och besökare och det gäller såväl skogsmark som andra grönytor och vägar. Man får därför inte sätta upp anordningar eller ha anläggningar som kan ge intryck av att marken är privatägd.

Att använda kommunens mark för privat bruk utan tillstånd är inte tillåtet. Som fastighetsägare har du ett ansvar för att känna till var fastighetsgränsen går och att hålla dig inom den.

Vad innebär olovlig användning av mark?

Olovlig användning av mark kan till exempel vara uppställning av studsmattor, komposter eller pallkragar utanför den egna tomtgränsen.

Det är lätt att få intrycket att ytor där det står privata anläggningar eller ägodelar är privat mark, särskilt om det rör sig om byggnader eller inhägnader. Även en uppställd husbil eller sandlåda kan förvilla och är inte tillåtet att placera utanför den egna tomten. Uppställning av husbil kan ske på allmänna parkeringsplatser eller särskilt utpekade parkeringsplatser.

Det är heller inte tillåtet att sätta upp privata skyltar, speglar eller liknande anordningar på belysningsstolpar eller andra stolpar i trafikmiljön. Alla skyltar ska ha ett godkänt tillstånd för att få sitta uppe. Privat uppsatta skyltar eller andra anordningar utan giltiga tillstånd som skadas i samband med projekt eller vägarbete kommer inte att ersättas och ej heller återmonteras.

Ser du behov av en skylt, anvisning eller liknande i trafikmiljön - kontakta kommunen.

Exempel på anläggningar som är olovliga om de sätts upp på annans mark:

  • Komposter, staket och planteringar
  • Markbeläggningar som gatsten eller grus
  • Altaner och murar
  • Upplag för exempelvis ved
  • Uppställning av båtar, bilar, husvagnar
  • Byggnader som skjul och lekstugor
  • Lekutrustning som sandlådor, gungställningar, studsmattor
  • Privata skyltar, speglar eller liknande anordningar på belysningsstolpar eller andra stolpar i trafikmiljön

Otillåten dumpning och trädgårdsavfall

Det är inte tillåtet att utan tillstånd fälla träd eller röja sly på kommunens mark. Kompostera gärna trädgårdsavfallet hemma inom den egna tomten. Du kan också lämna trädgårdsavfall kostnadsfritt på Hagby återvinningscentral. Att skapa egna komposter på allmän mark utanför sin tomtgräns är också en form av olovlig användning.

Kommunen har ibland högar av grenar och kvistar samt slaget gräs på ej störande platser i naturmarken. Det är för kommunens egna skötsel och dessa ligger på kommunens mark. De är inte till för trädgårdsavfall.

Här hittar du kommunens återvinningscentraler:

Återvinningscentraler – Danderyds kommun

Du kan också anlita kommunens tjänst för hämtning av trädgårdsavfall, se nedan:

Skaffa kärl för trädgårdsavfall

Frågor och svar

Vad händer om du olovligen använder kommunens mark?

Om kommunens mark används olovligt kontaktar kommunen fastighetsägaren som överträtt gränsen och kräver att marken återställs i sitt ursprungliga skick inom tre månader. Om fastighetsägaren motsätter sig detta kan rättsliga åtgärder bli aktuella. Efter att dessa tre månader kommer kommunen att utföra ett uppföljande besök.

Vad är ditt ansvar som fastighetsägare?

Som fastighetsägare ansvarar du för att ta reda på var tomtgränsen går och att du håller dig innanför den. Vid ny- eller ombyggnation är det  fastighetsägaren ansvar att se till att slänter, trädgårdsanordningar och gräsmattor med mera anläggs inom tomtens gränser. Är du osäker på var din tomtgräns går kan du bland annat hitta dem i min karta på Lantmäteriets webbplats:

Min Karta (lantmateriet.se)

Vad har kommunen för ansvar?

Om kommunen får kännedom om att kommunal mark används på ett olovligt sätt kommer kommunen uppmana fastighetsägaren att eventuella anläggningar som finns utanför den egna tomtgränsen ska avlägnas och att marken ska återställas till sitt ursprungliga skick. Om det inte respekteras kan kommunen behöva vidta rättsliga åtgärder.

Kan man få tillfälligt tillstånd?

Ibland kan det finnas behov av att förvara något utanför tomtgränsen tillfälligt. Det kan exempelvis vara vid en byggnation. Då kan du som fastighetsägare söka ett tillfälligt tillstånd. Det görs via Polisen när det gäller allmän platsmark och för övrig mark via kommunens kontaktcenter:

kontakta kommunen

Vilken lag reglerar markanvändning?

Det är brottsbalken, 8 kapitlet, som reglerar privatisering av annans mark vilket betraktas som egenmäktigt förfarande. Det är alltså förbjudet med olovliga åtgärder som vidtas på annans mark. Förbudet omfattar även offentligt ägd mark.

Det är detaljplanen som styr hur mark ska användas. Detaljplaner regleras i plan- och bygglagen (PBL) och i enlighet med PBL kan allmän platsmark ges skydd i detaljplanen. Allmän platsmark i en detaljplan är gator, vägar, torg, parker, naturmark och andra områden som ska vara tillgängliga för allmänhetens gemensamma behov. Allmän platsmark är inte avsedd för bebyggelse och får inte stängas av utan bara tillfälligt upplåtas.

Länkar

Ansökan om tillstånd att använda allmän platsmark:

Offentlig plats, e-tjänst (polisen.se)

Uppdaterad: 2024-06-14