Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en kontroll av en byggnads ventilationssystem för att undersöka om inomhusklimatet är tillräckligt bra.

Det är fastighetsägarens skyldighet att se till att ventilationssystemet kontrolleras.

OVK innebär att funktionen hos en byggnads ventilationssystem ska kontrolleras regelbundet. I kontrollen testas ventilationssystemets funktion och kvalitet. Ett väl fungerande ventilationssystem är en förutsättning för ett gott inomhusklimat. En bra inomhusmiljö ger friskare människor.

Obligatorisk ventilationskontroll - Boverket

Oavsett vem som nyttjar byggnaden är det ägaren som ska leva upp till lagstiftningen och se till att funktionskontrollen genomförs regelbundet.

Kontrollen ska utföras av en certifierad besiktningsman med särskild behörighet. Lista på behöriga personer hittar du på Boverkets webbplats.

Certifierade personer - Boverket

Om en ägare till byggnad som ska kontrolleras inte följer reglerna om funktionskontroll, eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stöd av bestämmelserna i Plan- och bygglagens 11 kapitel förelägga ägaren att vidta åtgärder och vid behov förena föreläggandet med vite.

Efter utförd och godkänd obligatorisk ventilationskontroll ska besiktningsprotokoll och kontrollintyg lämnas till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Kontrollintyget ska finnas tillgängligt och väl anslaget i fastigheten så att hyresgäster eller andra berörda kan ta del av informationen.

Fastighetsägaren är skyldig att se till att funktionskontroll av ventilationssystemet utförs regelbundet med tidsintervall enligt tabell nedan:

Byggnad Besiktningsintervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett ventilationssystem 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation 6 år
En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilation Kontroll för nybyggnad
och nyinstallation

Undantagna från OVK är:

  • en- och tvåbostadshus med värmeåtervinning ska en funktionskontroll göras när systemet installeras. Någon återkommande besiktning krävs ej
  • ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk m.m.
  • industribyggnader
  • byggnader avsedda för totalförsvaret som är av hemlig natur.

Mer information

Checklista ventilation - Boverket

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-02-21