Kommunens trygghetsnummer, telefonkontakt med väktarbilarna

Inför sommaren 2022 har ett pilotprojekt som ger allmänheten möjlighet att komma i kontakt med kommunens inhyrda väktarbolag påbörjats.

Ibland kan man se eller höra något som avviker från vad som är normalt. Det kan vara något som känns lite skumt men inte verkar vara pågående brott. Då kan väktare som anlitas av kommunen kontaktas. De kan åka till platsen och undersöka vad som pågår. 

När ska du inte kontakta väktarbolaget?

Vid akuta händelser, fara för liv, misstanke om pågående brott eller förberedelse för brott, ring 112. Trasig belysning, nedskräpning och liknande anmäler du via felanmälan.

Felanmälan - Danderyds kommun

Det är viktigt att samtalen kommer snabbt till rätt instans. Väktare har inte någon särskild befogenhet i jämförelse med befolkningen i stort. Där finns en skillnad i jämförelse med ordningvakter som har begränsade befogenheter och polis som har det största utrymmet att agera. På polisens hemsida kan du läsa mer om de olika funktionerna och deras befogenheter.  

Polismyndigheten om ordningsvakter och väktare

Så får du kontakt med väktarbolaget

För att komma i kontakt med kommunens inhyrda bevakningsbolag ringer du 010-470 58 65. Bevakningscentralens larmcentral tar då emot ditt samtal och bedömer om ärendet är relevant för väktarna. I vissa fall kan larmcentralen komma att hänvisa till någon annan trygghetsaktör eller brottsbekämpande instans, exempelvis polis.

imageof83a.png

Pilotprojekt, utvärdering och beslut

Till en början införs direktlinjen till kommunens väktarbolag som ett pilotprojekt. Beslut om förlängning av projektet kommer att tas efter två år. Utvärderingar kommer göras löpande och sammanfattas i en rapport som kommer att utgöra underlag för beslutet.

Studien kan avbrytas med kort varsel om den löpande utvärderingen visar att det uppkommer oförutsedda problem som är för stora för att en fortsättning av projektet ska vara värdefullt. Det är dock inte förväntat utifrån de utvärderingar som kommuner som infört likande system har gjort. Resultaten har inte visat på några oönskade effekter.

Väktare i Danderyds kommun

Danderyds kommun arbetar på flera sätt med att skapa trygghet och motverka brott. Bland annat bevakas kommunen av väktare som kommunen hyr in via ett bevakningsföretag.

Där många rör sig

Väktarna kör främst på gator och vid platser där många rör sig exempelvis knutpunkter, centrummiljöer och torg. Under ett pass passerar de även bostadsområden och arbetsplatser. Det är den aktuella lägesbilden som avgör väktarnas rutiner och antal. 

Tidpunkter

Bevakning sker främst kvällar och helger men även dagtid under vissa perioder. Utöver de här väktaruppdragen finns även resurser tilldelade för bevakning av kommunens egna fastigheter.

Förebyggande arbete

Väktarna ska vara synliga i offentliga miljöer och ingripa vid ordningsstörningar. Ytterligare en del av uppdraget är skapa relationer med nyckelpersoner i det förebyggande arbetet. De ska samverka med föreningar, företag, personer som arbetar med ungdomar, grannsamverkansbilar och föräldrar (exempelvis vid föräldravandringar). Väktarna är en viktig del av arbetat med att registrera avvikelser som kan påverka känslan av trygghet som till exempel skadegörelse, klotter, trasig gatubelysning och nedskräpning.

Väktarbilarna

Väktarbilarna är vanligen märkta med Danderyd kommuns logga utöver bevakningsföretagets egen logga. (I perioder då extra bevakning beställs kan det hända att det inte finns bilar med logga tillgängliga.)

Danderyd är en trygg kommun

Danderyd har över tid en låg brottslighet vad gäller brott utomhus per invånare jämfört med många andra kommuner i regionen. Flera mätningar visar också att den upplevda tryggheten är större i Danderyd. 

Samverkan med polis – förbyggande arbete

Kommunen och polisen har i över 10 år gjort samverkansplaner som löper över två år. Inom ramen för samverkan sker även operativa möten där aktuella lägesbilder analyseras. Sådana möten sker minst en gång varannan vecka. Vid de mötena deltar ett flertal olika trygghetsaktörer från olika samhällssektorer. 

Samverkan för trygghet och mot brott i Danderyd

Handlingsplan för trygghet och mot brott

Uppdaterad: 2022-06-29

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.