Radon

Radon är en osynlig och luktlös gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Gasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar som avger strålning. Om du bor i ett hus med höga radonhalter kan du på lång sikt få skador på lungor och luftvägar.

Radonmätning

Det enda säkra sättet att ta reda på om det finns radon i bostaden är att mäta. Byggnadsteknik, byggnadstekniskt utförande, ventilation med mera bidrar till att radonhalten inomhus varierar från hus till hus även inom samma område. Det är mätvärdena i det aktuella huset du ska ta hänsyn till.

Radonmätningar ska göras under eldningssäsongen, oktober till och med april, för att få ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader.

Om du vill kontrollera radonhalten i din bostad ska du kontakta ett ackrediterat mätlaboratorium för att beställa mätdosor. Mätlaboratoriet ger dig råd om hur mätningen ska göras. På Svensk radonförenings webbplats finns en lista med ackrediterade mätlaboratorium.

Om ackrediterade laboratorium på Svensk radonförenings webbplats

Riktvärde

Riktvärdet för radon är 200 Bq/m3 luft för bostäder och lokaler för allmänna ändamål, men sträva gärna efter så låga radonvärden som möjligt. Halter som överstiger 200 Bq/m3 kan betraktas som en olägenhet för människors hälsa. Enligt regeringens miljömål ska alla allmänna lokaler i Sverige klara riktvärdet senast år 2010 och alla bostäder senast år 2020.

Visar ditt mätresultat över 200 Bq/m3?

Om ditt hus har en radonhalt över 200 Bq/m3 kan du anlita en konsult som hjälper dig att undersöka vad som orsakar de förhöjda radonhalterna och sedan föreslår åtgärder. På Svensk radonförenings webbplats finns en lista med företag och personer som har genomgått kurser hos Strålsäkerhetsmyndigheten i att mäta och åtgärda radon.

Radonkällor

Radon förekommer i alla marktyper i vår del av Sverige i tillräckligt hög grad för att kunna orsaka förhöjda radonhalter inomhus. Hur höga halterna blir beror bland annat på de geologiska förhållandena och på om huset är otätt mot marken. Radongas från marken kan tränga in i din bostad till exempel genom sprickor i grunden eller via otätheter där el-, vatten- och avloppsrör går in i huset.

Radon kan även komma från byggnadsmaterialet blåbetong, som tillverkades 1929-1975 eller från dricksvattnet. Vårt kommunala dricksvatten i Danderyd är däremot inte radonhaltigt.

Vid nyproduktion och ombyggnation är det viktigt att bygga så att radonet inte kan tränga in i bostaden. Det är också viktigt att kontrollmäta efteråt.

Mer information

Om radon på Boverkets webbplats

Om radon på Folkhälsomyndighetens webbplats

Om radon på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats

Om radon på Svensk radonförenings webbplats

Om radon på Sveriges Geologiska Undersöknings webbplats

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-05-03