Skolskjuts för elev med särskilda behov

En elev som har behov av skolskjuts på grund av till exempel en funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet, kan beviljas detta till och från skolan.

I ansökan om skolskjuts ska en beskrivning av elevens behov av skolskjuts bifogas tillsammans med underlag som styrker aktuell funktionsnedsättning eller de särskilda omständigheter som ligger till grund för behovet. Varje ansökan prövas och bedöms därefter individuellt.

Ansökan

Inför varje läsår behöver en förnyad ansökan om skolskjuts skickas in. Detta görs via vår e-tjänst Ansökan om skolskjuts för elev med särskilda behov.

Inför skolstart höstterminen 2024 ska ansökan om skolskjuts ha inkommit senast torsdag den 28 mars. Vid beviljad ansökan, ska skolan (skolskjutsansvarig) beställa skolskjutsen senast måndag den 6 maj. Inkommer ansökan eller beställningar senare än uppgivna datum, kan skolskjuts inte garanteras inför skolstart. 

Frågor och svar

Skolskjuts är resor tur och retur med upphandlad leverantör Samtrans, mellan elevens folkbokföringsadress i Danderyds kommun och skolan i Danderyd.

Inför varje läsår kan du som vårdnadshavare ansökan om skolskjuts. Det gör du via via e-tjänsten Ansökan om skolskjuts för elev med särskilda behov.

En prövning om rätt till skolskjuts utgår ifrån skollagens bestämmelser om skolskjuts samt Danderyds kommuns riktlinjer och kriterier för skolskjuts.

Varje ansökan prövas och bedöms individuellt. Skolskjuts beviljas endast för de elever som uppfyller kriterierna. Ett beslut om skolskjuts gäller för högst ett läsår i taget och en ny ansökan och bedömning görs inför varje läsår.

Skolskjuts beviljas inte under skollov och ledigheter utan endast för resa mellan hemmet och skolan under skoltid.

Om kommunen erbjuder plats på en skola i Danderyd, men familjen väljer en skola utanför kommunen är det inte säkert att skolskjuts beviljas. Det är då föräldrarnas ansvar att eleven kommer till den valda skolan.

Upphandlad leverantör för skolskjuts är Samtrans.

En ansökan om skolskjuts behöver inkomma i god tid (mars månad) till bildningsförvaltningen för handläggning och beslut inför kommande läsår.

Vid beviljad ansökan, ska skolan (skolskjutsansvarig) lägga upp resenär och beställa skolskjutsen, senast i början av maj månad. Det för att skolskjuts i god tid ska kunna administreras och organiseras innan skolstarten. Inkommer ansökan eller beställningar senare, kan skolskjuts inte garanteras inför skolstart. Du som vårdnadshavare har då själv ansvar att ta ditt barn till skolan.

Alla beviljade beslut om skolskjuts kommuniceras från bildningsförvaltningen till elevens respektive skola. Skolskjuts beställs sedan via systemet Digra av skolskjutsansvarig på skolan. Finns det inget beslut om skolskjuts kan skolan inte lägga upp en resenär.

Bildningsförvaltningen får alla beställningar för påsyn och godkännande i Digra, innan de kan verkställas hos leverantör. Vid ändring av skolskjuts behöver alltid en ny beställning fyllas i av skolan samt godkännas av bildningsförvaltningen.

En restriktiv hållning gäller vid ändring av skolskjuts.

Kontakta Samtrans om din skolskjuts är försenad. Du kan ringa till Samtrans kundtjänst på telefon 08- 522 500 00, knappval 7 # (fyrkant) eller lämna synpunkter och klagomål digitalt.

Synpunkter och reklamation - Samtrans

Avbokning av beställda resor ska göras så snart man vet att eleven inte ska åka. För att avboka en resa kan vårdnadshavare använda appen Samtrans resor eller ringa till Samtrans på telefon 08- 522 500 00, knappval 7 # (fyrkant).

Läs mer hos Samtrans

Klagomål och synpunkter på skolskjutsen ska alltid rapporteras till Samtrans via deras webb.

Synpunkter och reklamation - Samtrans

På Samtrans webb finns även vanliga frågor och svar att ta del utav.

Frågor och svar - Samtrans

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten i Stockholm. Beslutet får överklagas av den som beslutet angår och som har rätt att överklaga.

Vid överklagan ska du i en skrivelse tala om vilket beslut du vill överklaga. När du överklagar ska du uppge:

  • Paragrafnummer
  • Beslutsdatum
  • Ärendets diarienummer
  • Varför du anser att beslutet är felaktigt
  • Vilken förändring du vill ha i beslutet
  • Bifoga handlingar eller annat underlag som stöd för din uppfattning

Överklagandet ska skickas till Bildningsförvaltningen, Danderyds kommun Box 66, 182 05 Djursholm men ställas till förvaltningsrätten i Stockholm.

Överklagandet ska vara skriftligt och måste ha kommit in till Danderyds kommun inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan ditt överklagande inte räknas.

Om du har överklagat i rätt tid kommer ditt överklagande att skickas vidare från Danderyds kommun till förvaltningsrätten i Stockholm med kopia av det överklagade beslutet. De handlingar som legat till grund för beslutet bifogas tillsammans med ett yttrande från Danderyds kommun över ditt överklagande. Ett beslut kan omprövas på grund av att nya omständigheter har tillkommit eller då ett beslut är felaktigt.

Överklagan ska undertecknas med namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Då överklagan undertecknas av ett ombud ska fullmakt för ombud bifogas överklagan.

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-03-26