Förrättningar och avstyckning, servitut

Ansökan om förrättning skickas till Lantmäteriet då alla förrättningsåtgärder inom Danderyds kommun hanteras av Lantmäteriet. Lantmäteriet har även information om de servitut och nyttjanderätter som kan finnas på din fastighet.

Olika förrättningsåtgärder

För att ansöka om förrättning ska du kontakta Lantmäteriet. Det finns olika typer av förrättningsåtgärder:

  • Reglering innebär att en hel eller en del av en annan fastighetsyta överförs från en fastighet till en annan.

  • Avstyckning innebär att en del av en fastighet avskiljs och bildar en helt ny fastighet.

  • Klyvning innebär att en fastighet som har flera ägare delas upp så att varje ägare får en egen del av ursprungsfastigheten. Ursprungsfastigheten upphör i samband med klyvning.

  • Sammanläggning innebär att flera fastigheter slås ihop och bildar en ny fastighet. 

  • Fastighetsbestämning innebär att en fastighets gränser reds ut och bestäms i de fall det råder oklarheter kring dess läge. Fastighetsbestämning kan även göras då det råder oklarheter kring en fastighets areal.

Servitut

Kommunen har sällan fullständiga uppgifter om servitut och ledningsrätter, kontakta Lantmäteriet för uppgifter och mer information.

Servitut betyder att en fastighet får rätt att nyttja en annan fastighet på ett visst sätt. Det kan till exempel handla om att använda en utfartsväg över grannens fastighet eller att dra och nyttja ledningar över en annan fastighet.

Det finns två typer av servitut:

  • Officialservitut är ett servitut som har betydelse för att en fastighet ska kunna fungera. Detta servitut kan även upplåtas tvångsvis. Officialservitut bildas genom beslut i en lantmäteriförrättning och registreras i fastighetsregistret.

  • Avtalsservitut är ett servitut som två fastighetsägare kan skriva på egen hand. En förutsättning för att bilda ett avtalsservitut är att parterna är överens. Även avtalsservitut kan skrivas in i fastighetsregistret för att det ska vara bindande vid ett ägarbyte.

Mer information

Mer information om servitut hos Lantmäteriet

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen


Lantmäteriet

Telefon: 0771-63 63 63

Uppdaterad: 2023-04-20