Redovisning, god man och förvaltare

Överförmyndarnämndens granskning av gode män, förvaltare och förmyndares redovisningar styrs i huvudsak av regler i Föräldrabalken. Där står bland annat att överförmyndarnämnden ska granska dessa ställföreträdares "verksamhet" genom att titta i de handlingar och uppgifter som lämnas av ställföreträdaren. De handlingar som lämnas är i första hand förteckningar, årsräkningar och sluträkningar, men kan egentligen vara vilka handlingar (och uppgifter) som helst som lämnas av ställföreträdaren.

En bunt pennor på ett vitt pappersark.

Förteckning

I samband med ett nytt förordnande ska du lämna en förteckning över huvudmannens eller den underåriges tillgångar och skulder. I förteckningen ska även värdet på eventuella fastigheter och aktier uppges. Förteckningen ska lämnas senast två månader efter förordnandets start.

Om du har blivit god man eller förvaltare genom att vi har beslutat om byte ska du inte lämna förteckning.

Viktigt att tänka på när man upprättar en förteckning:

 • Banktillgodohavanden ska anges per förordnandedagen och eventuell upplupen ränta ska inte tas med. Eventuell ränta sätts i på kontot vid årsskiftet och blir då en inkomst.
 • Skulder i form av ”hushållsskulder” tas inte med i förteckningen.
 • Hushållsskulder kan vara räkningar från exempelvis apotek, telefon och hyra för en kortare tid och som kommer att betalas under året.
 • Samtliga tillgångar och skulder ska styrkas med underlag.
 • Glöm inte att skriva under blanketten och lämna in originalet.

Årsräkning

Anvisning årsräkning och sluträkning

Varje år ska du lämna in en ekonomisk redovisning för ditt uppdrag under föregående år. Denna ekonomiska redovisning kallar vi årsräkning. Du ska lämna in årsräkningen till oss senast den 1 mars varje år. 

I början av varje år skickar vi brev till dig om att det är dags att redovisa. I brevet får du information om vilka underlag du ska lämna tillsammans med redovisningen.

Första gången du lämnar in årsräkning ska du börja med samma belopp som du redovisade i din förteckning per din förordnandedag. Om du fått uppdraget genom byte ska du börja med beloppen i den tidigare ställföreträdarens sluträkning.

Årsräkningen ska visa huvudmannens tillgångar och skulder vid början och slutet av den tid som årsräkningen gäller. En sammanställning ska också göras av huvudmannens inkomster och utgifter under perioden.

Du ska föra löpande bokföring över alla transaktioner. Med löpande bokföring menar vi att du regelbundet ska anteckna alla huvudmannens inkomster och utgifter. Du ska spara alla underlag under hela den tid ditt uppdrag pågår.

Samtidigt som du lämnar in din årsräkning ska du också lämna in din redogörelse, även om du inte vill ha arvode.

Viktigt att tänka på vid upprättandet av en årsräkning:

 • Glöm inte att skriva under årsräkningsblanketten och lämna in originalet.
 • Läs igenom anvisningarna 
 • Glöm inte att bifoga samtliga handlingar till årsräkningen

Lämna din sluträkning via vår e-tjänst

Danderyds överförmyndarnämnd har ingått ett samarbete med Aider inför årsräkning för 2023 dvs den årsräkningen som ska skickas in före 1 mars 2024.

Vi står för kostanden och om ni är intresserade kan ni kontakta oss för mer information.

 • Digital redovisning av årsräkning och sluträkning.
 • Digital dagbok och körjournal.
 • Redovisning och import av transaktioner.

Ställföreträdare kan beställa underlag från Försäkringskassan

Om du har en huvudman med ersättning från Försäkringskassan, kan du beställa underlag från dem inför din årsredovisning. Beställ underlaget via Mina sidor på forsakringskassan.se när tjänsten är tillgänglig under perioden 8 januari till 31 mars. Välj att logga in som god man eller förvaltare och logga in med ditt eget personnummer och bank-id.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida

Tips när du redovisar

Överföringar mellan två konton

Du ska bara redovisa överföringar som inkomst eller utgift när kontona redovisas i olika rutor i blanketten. Om du flyttar pengar till eller från konto i ruta A respektive D till eller från ett konto i rutan för övriga tillgångar, måste du ta upp beloppet som inkomst eller utgift. Du kan välja att redovisa huvudmannens fickpengkonto som en övrig tillgång.

När huvudmannen delar hushåll med dig eller någon annan

När din huvudman delar hushåll med dig som är god man eller förvaltare, eller med någon annan person, bör du låta huvudmannen betala sin del av löpande utgifter genom en stående överföring varje månad. Skriv och förklara i blanketten redogörelse eller i en bilaga vilka kostnader du har räknat in i beloppet som huvudmannen betalar. Förklara till exempel hur många personer som finns i hushållet och hur du har räknat.

Om du behöver stöd för att bedöma vad som är rimligt att huvudmannen betalar, kan du få hjälp av Konsumentverkets tidning "Koll på pengarna".

Du kan ladda ner broschyren på Konsumentverkets hemsida.

Konsumentverkets hemsida

På sista uppslaget finns tabeller som visar hur stora olika utgifter normalt är för personer i olika åldrar. Koll på pengarna finns på olika språk och på enkel svenska på Konsumentverkets hemsida.

Sluträkning

Om en ställföreträdares uppdrag upphör ska en sluträkning lämnas till överförmyndarnämnden. Redovisningen lämnas på samma blankett som årsräkningen och ska avse tiden 1 januari fram till uppdragets upphörande.

Sluträkningen lämnas i samma form och på samma blankett som årsräkningen. Skillnaden mellan års- och sluträkning är att redovisningsperioden för en sluträkning bara avser perioden från det senaste årsskiftet, eller i förekommande fall förordnandedagen, fram till dagen då ditt förordnande som god man eller förvaltare upphörde.

Tillsammans med din slutredovisning ska du även lämna in en redogörelse över utfört uppdrag. Om uppdraget har upphört på grund av att huvudmannen avlidit så tänk på att meddela överförmyndarnämnden om dödsfallet.

Viktigt att tänka på vid upprättandet av en sluträkning:

 • Glöm inte att skriva under sluträkningsblanketten och lämna in originalet.
 • Begär saldobesked från banker med mera som visar värdet på huvudmannens tillgångar per den dag då godmanskapet/förvaltarskapet upphörde.
 • Om huvudmannen har avlidit ska du bifoga dödsfallsintyg som utfärdas av Skatteverket. Bifoga även namn och adress till någon behörig företrädare för dödsboet. Överförmyndarnämnden skickar de redovisningshandlingar som lämnats in under godmans- eller förvaltarskapet till behörig företrädare för dödsboet
 • Om huvudmannen har avlidit är du inte längre behörig att betala räkningar eller utföra andra rättshandlingar för din huvudmans räkning. För fortsatt förvaltning av dödsboets medel krävs fullmakt från dödsboet.

Kontaktinformation

Överförmyndarnämnden

Box 66, 182 05 Djursholm
08-568 910 15
Overformyndaren@danderyd.se

Telefontid

Måndag–onsdag 9-11, torsdag 13-15

 

Uppdaterad: 2024-02-28