Personuppgifter Socialnämnden

Personuppgiftsansvar

Socialnämnden är personuppgiftsansvariga för personuppgifterna inom socialnämndens verksamhetsområde.

Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och funktionsnedsatta samt stöd och rådgivning till barn, ungdomar och vuxna. Rådgivning och stöd kan handla om till exempel ekonomiskt bistånd (socialbidrag), bostadsstöd, hjälp vid missbruk eller hjälp vid våld och hot.

Kontaktuppgifter om behandlingen

Vid frågor rörande personuppgiftsbehandlingar inom socialnämnden kontakta:

dataskydd@danderyd.se

socialforvaltning@danderyd.se

Det går också bra att kontakta kommunens växel på telefon 08-568 910 00.

Om personuppgiftsbehandling

Socialnämnden behandlar bland annat personuppgifter kring handläggning av ärenden rörande socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, alkohollagen och tobakslagen.

Socialnämnden handlägger ärenden kring färdtjänst, bostadsanpassning och budget och skuldrådgivning med mera.

Socialnämnden har i vissa fall en skyldighet att lämna ut vissa uppgifter för statistik.

Det finns en viss del inom socialnämnden som tillhandahåller information och frivilliga hjälpinsatser. I socialnämndens reglemente går det att läsa mer om socialnämndens ansvarsområde.

Socialnämndens reglemente

Tredje land

Med tredjeland avses länder utanför EU/EES. Kommunens personuppgiftsansvariga är skyldiga att informera dig, dels på din begäran men också när personuppgiftsbehandling sker, om dina personuppgifter överförs till tredjeland.

Lagringstid

Beroende på för vilka ändamål och vilka rättsliga grunder som styr hanteringen av dina personuppgifter kommer de att behandlas under olika lång tid i enlighet med aktuell lagstiftning och socialnämndens dokumenthanteringsplan.

Tillgång till dina personuppgifter

De uppgifter du lämnar till socialnämnden kommer att hanteras med stor försiktighet. De flesta uppgifter som lämnas till socialnämnden omfattas av offentlighets- och sekretesslagen.

Allmänna handlingar lämnas bara ut under förutsättning att de inte omfattas av sekretess. Inom socialnämnden styrs tillgången till personuppgifter genom olika behörigheter. Detta för att endast de som har behov av personuppgifterna i sitt arbete ska få tillgång till dem.

Kommunens huvudsida för dataskydd

Läs om hur vi hanterar personuppgifter i Danderyds kommun

Rutin för registrerades rättigheter

Synpunkter och klagomål till tillsynsmyndighet

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2023-10-13

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.