Vanliga frågor om bygglov

Bygglov krävs när du ska:

 • Uppföra nya byggnader.
 • Göra tillbyggnader.
 • Ta i anspråk eller inreda en byggnad helt eller delvis för ett annat ändamål, exempelvis ändra användning från bostad till kontor.
 • Uppföra murar eller plank.
 • Anordna upplag eller materialgårdar.
 • Bygga stora radiomaster, vindkraftverk, cisterner. Anlägga parkeringsplatser, idrottsplatser, båthamnar och golfbanor. Väsentligt ändra byggnader och anläggningar.
 • Väsentligt ändra en byggnads yttre, till exempel ändra kulör, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
 • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar.

Rivningslov krävs när du ska:

 • Riva en byggnad eller en del av byggnad. Detta gäller även komplementbyggnader som exempelvis garage och förråd.

Marklov krävs när du ska:

 • Schakta eller fylla upp en tomt som avsevärt ändrar höjdläget. Enligt miljö- och stadsbyggnadsnämndens policy bedöms markförändringar mer än 0,5 meter som avsevärd ändring.
 • Fälla träd om det anges i detaljplanen.
 • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet.
 • Ändring av en byggnads konstruktion eller avsevärd ändring av dess planlösning.
 • Avsevärd ändring av installationer för ventilation, vatten och avlopp.

Hur fastigheten får bebyggas regleras av gällande detaljplan. Kommunens detaljplaner reglerar i regel både hur stort, högt och hur nära tomtgräns du får bygga. Du måste själv kontrollera i den detaljplan som gäller för din fastighet hur mycket du får bygga och jämföra med hur mycket som redan är byggt.

För att få starta bygget måste du ha ett startbesked.

Du får inte påbörja projekt som är lov- eller anmälningspliktiga förrän du har fått ett skriftligt startbesked från miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Det finns två typer av beslut; delegationsbeslut samt delegationsbeslut med startbesked.

 • Delegationsbeslut innebär att du behöver invänta ett skriftligt startbesked från nämnden innan du kan påbörja byggnationen.

 • Delegationsbeslut med startbesked innebär att du kan påbörja byggnationen omgående. 

Om du börjar byggnationen innan du har fått ditt startbesked kan du bli skyldig att betala en byggsanktionsavgift och i värsta fall kan du behöva återställa det arbete som utförts.
Läs mer om olovligt byggande

När en ansökan/anmälan är komplett måste kommunen enligt plan- och bygglagen fatta beslut inom 10 veckor i lovärenden och 4 veckor i anmälningsärenden.

Handläggningstiden är beroende av ärendets/åtgärdens svårighetsgrad. Handläggningstiden förkortas om de inkomna handlingarna är kompletta och förlängs om grannars synpunkter måste inhämtas.

Du kan ta fram gällande detaljplaner via kommunens karttjänst för gällande detaljplaner.

Sök detaljplan

För att en ansökan ska betraktas som komplett ska alla handlingar ha inkommit som behövs för att bygglovshandläggaren ska kunna pröva förslaget. Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda och måttsatta och ett förslag på kontrollplan ska bifogas vid enklare åtgärder. I mer komplexa ärenden krävs dock att en kontrollansvarig anmäls innan ansökan anses komplett.

Alla handlingar rörande ansökan/anmälan behöver vara skrivna på svenska för att minimera risken för missförstånd gällande ex. tekniska termer, datum och mått. Konversation med handläggare kan dock ske på engelska.

Överensstämmer den föreslagna åtgärden med gällande detaljplan tillfrågas inte grannarna. Det är ändå bra om du informerar grannarna om dina byggplaner. Avviker däremot den planerade åtgärden från detaljplanen ska grannarna få möjlighet att yttra sig över förslaget innan bygglov ges.

Berörda grannar och andra sakägare underrättas emellertid alltid om beviljade lov och har möjlighet att överklaga beslutet.

En förutsättning för att startbesked ska medges för Attefallsåtgärder är att samtliga berörda grannar godkänt placeringen om åtgärden placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Beslutet med fastställda beslutshandlingar skickas till sökande. Berörda sakägare och grannar får via post en kopia av beslutet för kännedom. Beslutet kungörs även i Post- och Inrikes Tidningar. När tiden för överklagande har gått ut vinner beslutet laga kraft.

Grannar som inkommit med negativa synpunkter under handläggningen delges beslutet med förenklad delgivning. Överklagandetiden är tre veckor från den dag grannar och andra kända sakägare tagit del av beslutet. För övriga är överklagandetiden fyra veckor från den dag beslutet publicerades i Post- och Inrikes Tidningar. 

Bygg-, rivnings- och marklov upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år eller är avslutat inom fem år efter att lovet vunnit laga kraft. 

Vid genomförande av beviljade åtgärder ska beslutsstämplade ritningar följas. Om du under projektets gång vill göra ändringar i förhållande till vad som medgetts ska du inkomma med reviderade ritningar i ärendet. Handläggare avgör därefter om en ny ansökan/anmälan krävs för åtgärden eller om åtgärden är så liten att den kan hanteras inom befintligt beslut. Observera att inga ändringar får påbörjas innan de är godkända och har fått startbesked.

Om en åtgärd som kräver lov eller anmälan utför utan att startbesked har medgivits betraktas åtgärden som olovligt utförd. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kan besluta att rättelse ska ske vid olovligt byggande. I vissa fall kan nämnden bevilja lov och ge startbesked i efterhand. Startbesked i efterhand medför dock en byggsanktionsavgift.
Olovligt byggande

Anmälan om misstänkt olovlig byggnation görs till miljö- och stadsbyggnadsnämnden via e-tjänsten kontakta kommunen.  Information Danderyd kan hjälpa till med en anonym anmälan via telefon eller besök.
Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Ett beslut om bygglov kan överklagas till länsstyrelsen. Överklagandet ska dock skickas in till miljö- och stadsbyggnadsnämnden som vidarebefordrar det till länsstyrelsen tillsammans med samtliga handlingar i ärendet.

Du skickar lättast in din överklagan via länken Kontakta kommunen på hemsidan. Skriv att överklagandet ska till miljö- och stadsbyggnadsnämnden i ärendemeningen.

När miljö- och stadsbyggnadsnämnden mottagit din överklagan görs en rättidsprövning för att säkerställa att överklagandet har kommit in i rätt tid. Därefter skickas din överklagan vidare till länsstyrelsen. Om den inte inkommit inom överklagandetiden avvisas överklagandet.

Om du berörs av beslutet ska överklagandet ske inom tre veckor från att du har tagit del av beslutet. Har du blivit delgiven så anses du tagit del av beslutet två veckor efter du mottagit vårt kontrollbrev om förenklad delgivning. För att förtydliga detta har du alltså två + tre veckor på dig att överklaga från det att beslutet fattats.
Läs mer om förenklad delgivning

För övriga sakägare (ex. grannar och fastighetsägare) är överklagandetiden fyra veckor från kungörelsedatum i Post- och Inrikes tidningar.
Läs mer om överklagan

Laga kraft innebär att överklagningstiden gått ut och beslutet från miljö- och stadsbyggnadsnämnden inte längre kan överklagas.

När du ska bygga ett nytt bostadshus eller någon mindre tillbyggnad måste du veta byggnadens exakta läge på marken innan arbetet påbörjas. Vid husutsättning markeras byggnadens alla hörn utifrån de mått du fått bygglov på.

Husutsättning kan beställas när bygglovet är beviljat. För att vara säker på att få husutsättningen utförd vid önskad tidpunkt bör beställningen göras 1-2 veckor i förväg.

Husutsättning måste utföras av någon sakkunnig eftersom placeringsfel kan leda till stora extrakostnader. Vilken typ av husutsättning som är lämpligast beror på var i byggprocessen man befinner sig.
Läs mer om husutsättning
Husutsättningen utförs av Kart- och mätavdelningen men beställs via tjänsten Kontakta kommunen. Länken till Kontakta kommunen hittar du  längst ned på sidan.

En lägeskontroll ska oftast utföras i samband med formsättning och innan gjutning, eftersom man då kan upptäcka eventuella placeringsfel i god tid.

Om det behövs en lägeskontroll står i ditt bygglov eller startbesked (anmälan). När lägeskontrollen utförts skickas ett intyg till fastighetsägaren. Om några avvikelser skulle förekomma, blir fastighetsägaren eller byggaren informerad direkt. Chans att flytta eller ändra formen finns alltså eftersom kontrollen utförs innan gjutning.
Läs mer om lägeskontroll
Lägeskontrollen utförs vanligtvis av Kart- och mätavdelningen men beställs via tjänsten Kontakta kommunen. Länken till Kontakta kommunen hittar du längst ned på sidan.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en kontroll av en byggnads ventilationssystem för att undersöka om inomhusklimatet är tillräckligt bra.

Det är fastighetsägarens skyldighet att se till att ventilationssystemet kontrolleras regelbundet. I kontrollen testas ventilationssystemets funktion och kvalitet. Ett väl fungerande ventilationssystem är en förutsättning för ett gott inomhusklimat.

Kontrollen ska utföras av en certifierad besiktningsman med särskild behörighet. Lista på behöriga personer hittar du på Boverkets webbplats.

Om en ägare till en byggnad som ska kontrolleras inte följer reglerna om funktionskontroll, eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stöd av bestämmelserna i Plan- och bygglagens 11 kapitel förelägga ägaren att vidta åtgärder och vid behov förena föreläggandet med vite.

Efter utförd och godkänd obligatorisk ventilationskontroll ska besiktningsprotokoll och kontrollintyg skickas in till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Kontrollintyget ska finnas tillgängligt och väl anslaget i fastigheten så att hyresgäster eller andra berörda kan ta del av informationen.
Läs mer om obligatorisk ventilationskontroll

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-06-29

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.