Planprocessen

Planprocessen regleras i första hand av Plan- och bygglagen (PBL). På denna sida presenteras planprocessen enligt PBL som gäller för planer påbörjade efter 1 januari 2015. Detaljplaner kan handläggas på två olika sätt; med standardförfarande eller utökat förfarande.

Standardförfarande

Standardförfarande kan tillämpas om förslaget till detaljplan:

  • är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande.
  • inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
  • inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om Standardförfarande här

Utökat förfarande

Utökat förfarande ska tillämpas om förslaget till detaljplan:

  • inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande.
  • är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse.
  • kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om Utökat förfarande här

Planhanteringen före den 1 januari 2015

Pågående detaljplaner, där beslut om planuppdrag givits före den 1 januari 2015, handläggs med enkelt eller normalt förfarande enligt PBL 2010:900.

Planprocessen regleras i första hand av Plan- och bygglagen 4 och 5 kap och kan ske med ett normalt eller ett enkelt förfarande. Det enkla förfarandet kan användas när förslaget är av begränsad betydelse och saknar intresse för allmänheten samt stämmer överens med kommunens översiktsplan.

Läs mer om Enkelt planförfarande här

Läs mer om Normalt planförfarande här

Plan- och bygglagen

Information om kommunens översiktsplan

Mer information

Länsstyrelsen

Boverket

Boverkets kunskapsbank - Detaljplan

Plan- och bygglagen 2010:900

Plan- och bygglagen 1987:10

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-02-20