Eldning av trädgårdsavfall

Det är enbart tillåtet att elda trädgårdsavfall under veckorna 16 och 17 samt 41 och 42 med förgående lördag och söndag samt den 30 april (valborgsmässoeld) i Danderyds kommun. Eldning får då ske under förutsättning att röken inte upplevs som störande.

Nya bestämmelser från 1 januari 2024

Bestämmelsen om att bioavfall (trädgårdsavfall) ska sorteras ut kommer från EU:s avfallsdirektiv och har i införts i Sveriges avfallsförordning. 

Reglerna är till för att få fler att återvinna och kompostera så att bioavfall kan bli en användbar resurs, till exempel för att producera biogas.

De nya reglerna innebär att du i första hand ska kompostera ditt trädgårdsavfall på din trädgård, lämna in avfallet till återvinningscentral eller beställa hämtning av trädgårdsavfall. 

Enligt Naturvårdsverkets tolkning av de nya bestämmelserna är det förbjudet att elda trädgårdsavfall. Ett utredningsarbete pågår dock i Regeringskansliet för att förtydliga de nya bestämmelserna.

Mer information:

Naturvårdsverkets hemsida Nya bestämmelser förbjuder eldning av trädgårdsavfall på tomten (naturvardsverket.se). 

Riksdagens hemsida Eldning av trädgårdsavfall | Sveriges riksdag (riksdagen.se).

Kompostering

Kompostera så mycket som möjligt av ditt trädgårdsavfall. Det är bra för trädgården och miljön. Om du vill och du har plats kan du kompostera trädgårdsavfallet på tomten.

Du kan också ha abonnemang på trädgårdskärl eller lämna trädgårdsavfall på återvinningscentralen.

Trädgårdsavfall

Vad gäller för eldningsveckorna?

Då kommunen utreder frågan kommer det i dagsläget inte påverka eldningsveckorna under 2024. 

Innan du eldar trädgårdsavfall

Innan du eldar under eldningsveckorna ska du kontrollera att inte eldningsförbud råder, information om det finns hos Storstockholms brandförsvar.

Storstockholms brandförsvar

Under eldningsveckorna får du elda torrt vedartat trädgårdsavfall som kvistar och grenar.

Du får aldrig elda gräs och löv, eftersom det ger upphov till störande rök. Röken innehåller sot och gaser som kan vara mycket irriterande för luftvägar och ögon. Speciellt svårt kan personer med astma och allergi drabbas och i värsta fall kan röken medföra att de inte kan vistas i sina hem när grannarna eldar.

Vad gäller byggavfall?

Du får aldrig elda byggavfall på tomten eller på annan plats. Du ska alltid sortera byggavfallet och transportera det till en återvinningsanläggning.

Bygg- och rivningsavfall

Mer information

Avfall, återvinning och återbruk

Boendemiljö

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-05-20