Klipp häcken - för tryggare kvarter

Tänk på att beskära dina häckar och buskar så att sikten är fri vid gatukorsningar och utfarter.

Illustrationer: Tomas Öhrling

Vad gäller för häckar och träd?

Grundläggande är att häckar, buskar och träd inte får växa ut över trottoarerna så att de som går förbi tvingas ut i körbanan. Växtligheten får inte heller skymma vägmärken eller gatubelysning.

Gör en enkel koll i din trädgård och på din gata och se till att:

  • sikten för trafiken inte skyms
  • renhållnings- och parkmaskiner med förare inte kan skadas av utskutande grenar
  • inte heller fotgängare och övriga trafikanter kan skadas eller tvingas ut i körbanan
  • trafik- och varningsmärken, gatunamnsskyltar och andra markeringar är väl synliga
  • grenar och kvistar inte når upp till luftledningar eller skymmer gatubelysningen

Finns det bara en gångbana på din gata? Då kan det vara bra att veta det ska finnas ett utrymme på minst 30 cm från tomtgräns till körbana på sidan utan trottoar. Det är en säkerhetsåtgärd för att barn och gående ska kunna kliva åt sidan om det behövs.

Du som har hörntomt

Vid hörntomter får höjden på häckar, plank eller murar inte vara högre än 70 centimeter över gatuplanet. Detta gäller 10 meter åt vardera hållet från korsningen räknat.

Om gång- och cykelbana korsar gatan gäller 70 centimeter som häckhöjd 5 meter in på gång- och cykelvägen. 10 meter gäller fortfarande utmed gatan.
 

Du som har utfart från tomten till gatan

Vid utfart från tomt till gata gäller fri sikt på 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Buskar och häckar ska inte vara högre än 70 centimeter.

Varför är det viktigt?

Problemen med skymmande häckar, buskar och träd är så allvarliga för trafiksäkerheten att Plan och bygglagen PBL (2010:900) 8 kap, 9 & 15 §) tar upp hur en tomt skall vara ordnad.

Plan- och bygglagen (2010:900)

Tomter

9 § En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämplig med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.

Tomten ska ordnas så att

1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara,

2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer,

6. risken för olycksfall begränsas.

Underhåll och varsamhet

15 § En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Om ett olycksfall inträffar därför att grenar och kvistar hänger ut över gatumark och parkvägar från din tomt kan du vara ansvarig för eventuella skador som kan uppstå. Se därför till din tomt och klipp buskar och häckar.

Broschyr Klipp häcken 

Kontaktinformation

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.