Klipp häcken för säkerhetens skull

Tänk på att du som fastighetsägare behöver beskära dina häckar och buskar så att sikten är fri vid gatukorsningar och utfarter. Även om växterna växer mest under vår- och sommartid, så gäller att beskärning behöver utföras även vintertid.

Illustrationer: Tomas Öhrling

Vad gäller för häckar och träd?

Grundläggande är att häckar, buskar och träd inte får växa ut över trottoarerna så att fotgängare tvingas ut i körbanan. Växtligheten får inte heller skymma trafikskyltar eller gatubelysning.

Tänk på att trafikskyltar som skyms av häckar och växtligheten klipps fram av kommunen. Om du hellre vill klippa din häck själv - se till trafikskyltar syns.

Gör en enkel koll vid din fastighet och se till att:

  1. Sikten för trafiken inte skyms av häckar och växtlighet.
  2. Renhållnings-, park- och snöröjningsmaskiner samt sopbilar med förare inte kan skadas av utskjutande grenar.
  3. Inte heller fotgängare och övriga trafikanter kan skadas eller tvingas ut i körbanan.
  4. Trafik- och varningsmärken, gatunamnsskyltar och andra markeringar är väl synliga.
  5. Grenar och kvistar inte når upp till luftledningar, skymmer gatubelysningen eller hindrar åtkomst till elskåp eller ledningskonstruktioner.

Finns det bara en gångbana på din gata? Då kan det vara bra att veta det ska finnas ett utrymme på minst 30 cm från tomtgräns till körbana på sidan utan trottoar. Det är en säkerhetsåtgärd för att barn och gående ska kunna kliva åt sidan om det behövs. Detta är extra viktigt vintertid då såväl körbana som trottoar delvis kan vara belagd med snö och därför smalare.

Du som har hörntomt

Vid hörntomter får höjden på häckar, plank eller murar inte vara högre än 70 centimeter över gatuplanet. Detta gäller 10 meter åt vardera hållet från korsningen räknat.

Om gång- och cykelbana korsar gatan gäller 70 centimeter som häckhöjd 5 meter in på gång- och cykelvägen. 10 meter gäller fortfarande utmed gatan.

Du som har utfart från tomten till gatan

Vid utfart från tomt till gata gäller fri sikt på 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Buskar och häckar ska inte vara högre än 70 centimeter.

Varför är det viktigt?

Problemen med skymmande häckar, buskar och träd är så allvarliga för trafiksäkerheten att Plan och bygglagen PBL (2010:900) 8 kap, 9 & 15 §) tar upp hur en tomt skall vara ordnad.

Tomter

9 § En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämplig med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.

Tomten ska ordnas så att

1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara,

2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer,

6. risken för olycksfall begränsas.

Underhåll och varsamhet

15 § En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Om du inte klipper häckar och växtlighet kan du anses försumlig i din tillsyn över fastighetens inverkan på omgivningen. Om en olycka inträffar på grund av att du inte klippt din häck, dina buskar eller träd, kan det innebära att du som fastighetsägare hålls ansvarig.

Tips till dig som ska plantera

En allmän rekommendation är att svagväxande häckar eller buskar planteras minst 60 cm från tomtgränsen mot gatan eller gångbanan. Träd eller större buskar ska inte planteras inom två meter från fastighetsgräns.

Eftersom sikten vid t ex en garageutfart kräver lågvegetation kan arter av ölandstok, spirea, oxbär m fl växtarter vara att rekommendera.

Ett annat exempel på lågväxande häckväxt är lågväxande rosor. Det går också att använda växtarter som kan hållas låga genom beskärning.

Undvik att plantera bok, avenbok eller gran som häck. Dessa växer sig breda, skymmer sikten och är svåra att beskära utan att trädet påverkas.

  • Vinterklippningen görs redan i februari–mars.
  • Sommarklippningen gör du bäst i juni–augusti.
  • Som regel bör du utföra både sommar- och vinterklippning.
  • Tycker du att marken mellan häcken och tomtgränsen verkar tom och öde? Pröva då med marktäckande låga växter. Eller lägg några rader med kuller- eller gatsten.

Ladda ner

Broschyr Klipp häcken

Kontaktinformation

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2024-01-23