IMD - individuell mätning och debitering

Från den 1 juli 2021 gäller krav på individuell mätning och debitering, IMD. Det innebär att uppvärmning och tappvarmvatten mäts på lägenhetsnivå i flerbostadshus.

IMD ska användas för att minska energianvändningen för uppvärmning och minska användningen av tappvarmvatten för hushållsbruk.

I följande situationer ska IMD installeras:

 • IMD värme ska installeras i de flerbostadshus som har sämst energiprestanda där primärenergital överstiger 200 kWh/m2.
 • IMD tappvarmvatten ska installeras i all nyproduktion av flerbostadshus.
 • IMD tappvarmvatten ska installeras i befintliga flerbostadshus vid en ombyggnad där det sker en väsentlig ändring av installationer.

  1 juli 2023
  Sista dag för att ha installerat IMD/energieffektiviserande åtgärder om inte byggnaden omfattas av undantagen.

  1 juli 2026
  Sista dag för att ha installerat IMD/energieffektiviserande åtgärder i samband med annan ombyggnad.

  Du som äger ett flerbostadshus eller en byggnad som innehåller både bostäder och lokaler ansvarar för att energi som används för uppvärmning kan mätas i varje lägenhet.

  Som ägare ansvarar du även för att det tappvarmvatten som används för hushållsbruk i varje lägenhet kan mätas.

MD tappvarmvatten - krav vid produktion av nya flerbostadshus

Krav på installation av IMD tappvarmvatten för all nyproduktion av flerbostadshus från och med den 1 juni 2022.

Möjlighet till undantag från IMD

Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och hanterar frågorna om undantag från kravet på IMD.

Du som är byggnadsägare ska kunna redovisa att byggnaden är undantaget från kraven om tillsynsmyndigheten särskilt begär det. Det ska tydligt framgå vilket undantag du hänvisar till.

Följande undantag framgår av Boverkets föreskrifter:

 • Installationen är inte tekniskt genomförbar
 • Installationen är olönsam i proportion mot möjliga energibesparingar
 • Det utförs andra energieffektiviserande åtgärder som gör att byggnaden inte längre omfattas av kravet

Boverket har specificerat möjligheten till undantag närmare i föreskrifterna framtagna för den nya lagen om energimätning i byggnader:

Individuell mätning och debitering av uppvärmning och tappvarmvatten, IMD - Boverket

Tillsyn av IMD

Byggnadsnämnden ansvarar för tillsynen av installation av system för individuell mätning och debitering, IMD. Tillsynen gäller främst kravet om IMD för uppvärmning och riktas mot den som äger byggnaden.

Kravet om installation för IMD tappvarmvatten hanteras i en bygglovsansökan vid nyproduktion eller ombyggnad av flerbostadshus.

När det finns skäl startas ett tillsynsärende för att följa upp om IMD värme har installerats eller om byggnadsägare hävdar undantag från krav på installation.