Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Om alla andra vägar till försörjning har prövats och du saknar egna pengar eller tillgångar till din försörjning, finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag.

Guide på svenska

Guide in English

دليل باللغة العربية Guide in Arabic

 መምርሒ ብ  ትግርኛ   Guide in Tigrinja

Ansök om försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

För att ansöka om försörjningsstöd eller rådgöra om din ekonomiska situation kan du kontakta mottagningen för försörjningsstöd för ett inledande samtal. Ring Danderyds kommuns huvudnummer 08-568 910 00.

Telefontid måndag - fredag, kl. 13–14.

Kan du få försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd?

Alla beslut om ekonomiskt bistånd grundar sig på individuella bedömningar och kan bara fattas efter att du varit i kontakt med en socialsekreterare. Med Socialstyrelsens testräknare kan du göra en preliminär beräkning och få en fingervisning om hur du ligger till i förhållande till riksnormen för ekonomiskt bistånd. Viktigt att känna till är att vid en bedömning om rätt och behov av ekonomiskt bistånd tittar handläggaren också på att du har testat alla andra inkomstmöjligheter framför ekonomiskt bistånd.

Testa om du kan få försörjningsstöd

Riksnorm för försörjningsstöd år 2023

Hur fattas beslut om försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd?

Första gången du söker kontaktar du mottagningen inom försörjningsstöd för en telefonbedömning. Du bokas därefter till ett nybesök som hålls av en socialsekreterare inom försörjningsstödsgruppen. Inför detta besök ombeds du ta med dig olika handlingar som styrker din ekonomiska situation. En grundutredning görs och kontakt tas med andra myndigheter samt uppgifter om tillgångar, kontoöversikt, boende och sysselsättning inhämtas i samråd med dig som söker. Alla begärda uppgifter ska kunna styrkas skriftligt och behövs för att kunna göra klart utredningen. Om du inte är nöjd med det beslut som fattas har du rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

Du behöver kunna styrka din sysselsättning. Är du arbetssökande ska du kunna visa att du dagligen söker arbete och är inskriven hos Arbetsförmedlingen. Är du sjuk/nedsatt arbetsförmåga ska du kunna visa ett fullständigt läkarutlåtande med tillhörande behandlingsplan.

Socialförvaltningen i Danderyds kommun följer Offentlighets- och sekretesslagen vilket innebär att du som sökande är garanterad att ingen utomstående får veta att du har kontakt med socialtjänsten. För att kunna förmedla information och ta kontakt med andra myndigheter behöver du lämna samtycke.

Frågor och svar om försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Den som inte kan tillgodose sina behov, eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till ekonomiskt bistånd.

När du lämnar in en ansökan görs en individuell utredning om din situation innan beslut kan tas om du har rätt till ekonomiskt bistånd eller ej. Vid utredningen tas hänsyn till bland annat dina behov, din ekonomiska situation samt om du uppfyller de krav som kan ställas på dig.

Detta innebär att du behöver göra ditt yttersta för att i första hand själv försöka lösa din situation. Att vara inskriven på Arbetsförmedlingen som aktivt arbetssökande och att ansöka om alla andra möjliga ersättningar som du kan ha rätt till från andra myndigheter är exempel på detta. Är man sjukskriven och har nedsatt eller ingen arbetsförmåga behöver detta styrkas genom läkarintyg. Då ska i första hand rätten till sjukpenning utnyttjas. Din handläggare kan begära att du ska delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet för att vara berättigad ekonomiskt bistånd.

Personer över 65 år med för låg eller ingen pension hänvisas till Pensionsmyndigheten för att ansöka om äldreförsörjningsstöd.

Är du gift/sambo har du och din registrerade partner försörjningsplikt gentemot varandra och behöver hjälpa varandra ekonomiskt.

Har du tillgångar av värde som du kan använda för din försörjning har du i normala fall inte rätt till ekonomiskt bistånd. Exempel på tillgångar kan vara sparade pengar på banken, bil/båt/mc, eller bostadsrätt. Du behöver då avyttra tillgångarna och använda pengarna för din försörjning.

Ekonomiskt bistånd kan beviljas för dina egna personliga kostnader samt till övriga nödvändiga utgifter för din livsföring i övrigt.

Försörjningsstödet beviljas utifrån något som kallas för ”riksnormen” som tas fram av regeringen och kan variera från år till år. Detta är en norm där skäliga personliga utgifter gällande livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, barnförsäkring samt hälsa- och hygien finns beräknat. Utöver detta beräknas även skäliga utgifter för förbrukningsvaror, dagstidningar och telefon.

Utöver försörjningsstödet kan bistånd även beviljas till övriga utgifter som boendekostnad, SL-kort, hushållsel, hemförsäkring, fackavgift, medicinkostnad eller läkarvårdskostnad. Du behöver vid ansökan bifoga underlag som styrker att du har dessa kostnader (faktura, specifikation eller kvitto).

Du har egentligen rätt att ansöka om vad du vill men grundregeln är att endast det som anses nödvändigt för att du ska kunna uppnå en skälig levnadsnivå kan beviljas.

Vid utredningen läggs alla utgifter ihop och en beräkning görs då för hur mycket pengar du behöver för att klara dig inför den sökta perioden. Därefter utreds dina egna eventuella inkomster och bidrag/ersättningar för att räkna ut hur mycket du själv kan bidra med och hur mycket hjälp du behöver i form av bistånd. Räknesättet kan enkelt beskrivas såhär:
Personliga kostnader + gemensamma hushållskostnader + skäliga övriga kostnader – egna inkomster/ersättningar = behovet av ekonomiskt bistånd inför den sökta månaden.

Ekonomiskt bistånd beviljas månadsvis vilket innebär att du behöver lämna in en ansökan varje månad så länge behovet kvarstår. Du ansöker om bistånd inför den kommande månaden och pengarna betalas vanligtvis ut den 27:e varje månad.

Du vänder dig till mottagningen för ekonomiskt bistånd via kommunens växel på telefonnummer 08-568 910 00. Mottagningen har telefontid helgfria vardagar klockan 13.00 – 14.00.

Mottagningen är en del av socialtjänsten i Danderyds kommun och har besöksadress Kontaktcenter, Mörby Centrum, Plan 5 hiss 15. (T-banestation Mörby centrum).

För att möjliggöra en utredning om din rätt till ekonomiskt bistånd kan socialförvaltningen begära uppgifter i form av kontaktuppgifter till dig, uppgifter om din ekonomi (inkomster/tillgångar/utgifter). Din handläggare kan även behöva ta ytterligare kontakter beroende på din situation (till exempel med andra myndigheter eller vårdkontakter).

Är det din första ansökan behöver du kontakta mottagningen via kommunens växel på nummer 08-568 910 00.


Alla inkomster och tillgångar tas med i beräkning vid en ekonomisk prövning. Detta kan innebära lön, bidrag från andra myndigheter, lån (privat eller från långivare), a-kassa, swish, gåvor med mera. Har du tillgångar i form av sparade bankmedel, bostadsrätt, bil/båt/mc eller övriga tillgångar som kan avyttras och användas för din försörjning kommer de att beaktas vid en ekonomisk prövning.

Alla inkomster du får under en viss månad tas i beräkning vid ansökan om ekonomiskt bistånd inför nästkommande månad. Till exempel tas alla inkomster som du får under maj månad i beräkning vid din ansökan om ekonomiskt bistånd inför juni månad.

Du har en skyldighet att göra ditt yttersta för att bidra till din egen försörjning och försöka lösa din ekonomiska situation. Ekonomiskt bistånd kan beviljas som en sista utväg för den som inte kan tillgodose sina behov.

En individuell bedömning görs om du behöver avyttra dina tillgångar beroende på vad det är för typ av tillgångar du besitter om behovet för ekonomiskt bistånd bedöms bli långvarigt eller kortvarigt. Är ditt behov kortvarigt krävs inte att du säljer din bostadsrätt.

Bankkapital, aktier, fonder behöver alltid avyttras och användas för den egna försörjningen innan ekonomiskt bistånd kan beviljas. Även här kan undantag göras om pengarna exempelvis är placerade på ett låst konto. Aktier och fonder behöver avyttras även om detta skulle innebära en förlust i förhållande till inköpsvärdet.


Om du har blivit ombedd att komplettera en ansökan kan du lämna in handlingarna via socialkontorets reception alternativt skicka in handlingarna med posten.

Har du frågor kan du höra av dig till din handläggare.

Uppgifter man lämnar till socialtjänsten är generellt sekretessbelagda vilket innebär att handläggarna har tystnadsplikt och talar inte med någon tredje part utan ditt samtycke. Det finns undantag där socialtjänsten enligt lag i vissa fall måste lämna uppgifter till andra myndigheter.

Vid misstanke om bidragsbrott kan socialkontoret behöva göra en polisanmälan.

Socialkontoret gör alltid en utredning vid misstanke om bidragsbrott eller felaktiga utbetalningar. På grund av sekretesskäl kan du som anmälare inte få information om vad dina uppgifter har lett till.

Studerande hänvisas i första hand till CSN och har inte rätt till ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd kan inte ersätta förlorad inkomst från CSN eller annan studiefinansiering.

Om en akut situation uppstår kan det finnas möjlighet att bevilja dig tillfälligt ekonomiskt bistånd. Det kan även hända att du blir beviljad bistånd mot återkrav, till exempel om du har sommarjobbat och haft innestående lön. Då kan du behöva betala tillbaka biståndet som du har fått under tiden du har sommarjobbat. Individuell bedömning görs.

Vid en felaktig utbetalning kan du behöva betala tillbaka det ekonomiska biståndet.

Felaktiga utbetalningar kan ske på grund av att felaktiga uppgifter har inkommit till socialkontoret eller om du på grund av handläggningsfel fått för mycket bistånd utbetalt.

Du kan även bli återbetalningsskyldig om du har blivit beviljad ekonomiskt bistånd mot återkrav. Detta får du dock information om på förhand innan biståndet betalas ut.

Ekonomiskt bistånd beviljas främst till akut tandvård. Med detta menas tandvård som på grund av värk eller annan anledning inte kan vänta och behöver behandlas omedelbart. Det ska vid ansökan kunna styrkas att behandlingen har varit akut.

Övrig tandvård kan beviljas efter samråd med din handläggare. Du behöver då begära ett kostnadsförslag från tandläkaren där pris och behandling framgår. Därefter görs en utredning för bedömning om tandvårdsbehandlingen är nödvändig för att du ska kunna uppnå en skälig levnadsnivå.

Efter att ditt kostnadsförslag beviljats kan du påbörja behandlingen. När du inkommer med tandvårdsfakturan görs en sedvanlig ekonomisk prövning för bedömning om du kan betala hela eller delar av kostnaden med egna inkomster.


Du har en skyldighet att planera för din ekonomi såväl som din flytt. Dina föräldrar är försörjningsskyldiga för dig fram till att du fyller 21 år om du studerar på gymnasienivå, därefter räknas du som ett eget ärende. Bor du hemma hos dina föräldrar har du inte rätt att fördyra dina boendekostnader utan att särskilda skäl föreligger.

Du kan överklaga alla beslut du inte är nöjd med. Vid avslagsbeslut skickas vanligtvis en besvärshänvisning till dig med information om hur du kan överklaga beslutet.

Du behöver skriva en överklagan där det framgår vilket beslut du vill ska ändras, varför du tycker att beslutet är felaktigt och bör ändras samt vilken ändring du vill ha. Dina kontaktuppgifter och din underskrift behöver finnas med.

Överklagan behöver inkomma inom 3 veckor från att du fått beslutsmeddelandet. Om socialkontoret gör bedömningen att inte ändra ditt beslut kommer ärendet skickas vidare till Förvaltningsrätten för att avgöra ärendet.

Överklagan som inkommit försent kan avvisas.

För mer information kan du vända dig till din handläggare.

Kontaktinformation

Socialförvaltningen

Box 28, 182 11 Danderyd
Fax 08-568 911 04

Kontakta oss

Försörjningsstöd
08-568 910 00

Telefontid: måndag-fredag 13-14

Uppdaterad: 2023-11-09