Så kan korsningen i Inverness bli säkrare

Korsningen i Inverness är en viktig passage för många trafikanter. Under rusningstid är det särskilt högt tryck i korsningen. Under 2020 har Tekniska kontoret gjort en trafikutredning för att se hur korsningen kan bli säkrare.

Bild: Skissbild på hur korsningen skulle kunna förändras. WSP.

I juni 2020 genomfördes en medborgardialog som en del av trafikutredningen. Via en interaktiv karta kunde trafikanter och närboende dela synpunkter om korsningen. Totalt inkom 130 synpunkter under perioden. Stort tack till alla som bidrog!

Svaren i dialogen bekräftar att korsningen upplevs som osäker ur trafiksynpunkt. Det handlar bl a om att det inte finns tillräckligt med utrymme för cyklister och gående eftersom det är ett stort antal cyklister som passerar.

Trafikutredningen i korthet

Förutom medborgardialog har arbetet med utredningen även innefattat analys av nuläge, förslag på alternativa åtgärder, samråd med intressenter, konsekvensbedömningar och uppskattning av kostnader.

Utredningen konstaterar följande problem med trafiksäkerheten i korsningen:

  • Cyklister kommer i hög hastighet.
  • Begränsad sikt mot/från Invernessvägen.
  • Korsningens utformning är otydlig.
  • Dubbelriktad cykelbana utgör en risk eftersom bilförare från Invernessvägen främst fokuserar på fordon kommer från vänster i körbana och därför kan missa cyklister som kommer från höger.
  • Det är risk för konflikter och allvarliga olyckor mellan cyklister, gående, och bilister. 
  • Inte alla trafikanter är helt bekanta med reglerna.

Förslag på lösning

Trafikutredningen föreslår att följande görs för att skapa en säkrare korsning:

  • Gång- och cykelbana breddas för att skapa bättre utrymme för gående och cyklister.
  • Övergångstället och cykelöverfarten på Invernessvägen flyttas närmare korsningen för att ge bättre sikt.
  • Trafikljus monteras för signalreglering i korsningen. Det innebär att det befintliga signalreglerade övergångsstället ersätts av ett övergångsställe närmare korsningen.

Efter samråd med Region Stockholm/Trafikförvaltningen, Trafikverket, kommunens VA- och avfallsavdelning, samt representanter för Arriva, föreslår Tekniska kontoret att tekniska nämnden ska besluta om att gå vidare med förslaget och att projekteringsarbete ska påbörjas under 2021.

Nästa steg

Åtgärdsförslaget ska tas upp för beslut i tekniska nämnden. Detta vara planerat till 2 december 2020 men har skjutits fram i tiden för att få ytterligare tid att bereda ärendet. Planen är att ta upp ärendet i nämnden under 2021.

Om förslaget blir godkänt väntar ett omfattande arbete. Korsningen behöver projekteras och en kostnadskalkyl tas fram. Därefter kommer kommunen söka statlig medfinansiering under maj 2021. Beslut delges av Trafikverket i slutet av november 2021. Korsningen kommer då byggas under 2022 med att gång- och cykelbanan breddas, övergångsstället och cykelöverfarten på Invernessvägen flyttas närmare korsningen och trafikljus monteras.

Trafikutredningen för Inverness är en del av insatserna i 2020 års trafikinvesteringsprogram (TN 2020/0044).

Invernesskorsningen (Mörbygårdsvägen, Invernessvägen och Stockholmsvägen) är en korsning som är högt trafikerad under rusningstid idag.

Korsningen vid Invernessvägens sida har endast en in- och utfart till Inverness området. Ett regionalt cykelstråk för pendlingscyklister på väg från och till Stockholm ligger precis vid in- och utfarten till Inverness.

Fordon som ska köra in eller ut ur Invernessområdet har skymd sikt för cyklister på grund av den befintliga vägutformningen, belysningar och vägmarkeringar. Trafiksituationen under morgon-, och kvällsrusning vid korsningen har blivit mer och mer uppmärksammad och problematisk under de senaste åren.

Läs mer

PM - Trafikutredning Invernesskorsningen - Kortversion.pdf

PM - Trafikutredning Invernesskorsningen_20201109.pdf

Uppdaterad: 2021-09-03

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.