Så kan korsningen i Inverness bli säkrare

Korsningen i Inverness är en viktig passage för många trafikanter. Under rusningstid är det särskilt högt tryck i korsningen. För att skapa bättre utrymme för gående och cyklister planerar tekniska kontoret för att bredda gång- och cykelbanan på platsen.

Bild: Skissbild på hur korsningen skulle kunna förändras. WSP.

I juni 2020 genomfördes en medborgardialog som en del av trafikutredningen. Via en interaktiv karta kunde trafikanter och närboende dela synpunkter om korsningen. Totalt inkom 130 synpunkter under perioden.

Svaren i dialogen bekräftar att korsningen upplevs som osäker ur trafiksynpunkt. Det handlar bl a om att det inte finns tillräckligt med utrymme för cyklister och gående eftersom det är ett stort antal cyklister som passerar.

Trafikutredningen i korthet

Förutom medborgardialog har arbetet med utredningen även innefattat analys av nuläge, förslag på alternativa åtgärder, samråd med intressenter, konsekvensbedömningar och uppskattning av kostnader.

Utredningen konstaterar följande problem med trafiksäkerheten i korsningen:

 • Cyklister kommer i hög hastighet.
 • Begränsad sikt mot/från Invernessvägen.
 • Korsningens utformning är otydlig.
 • Dubbelriktad cykelbana utgör en risk eftersom bilförare från Invernessvägen främst fokuserar på fordon kommer från vänster i körbana och därför kan missa cyklister som kommer från höger.
 • Det är risk för konflikter och allvarliga olyckor mellan cyklister, gående, och bilister. 
 • Inte alla trafikanter är helt bekanta med reglerna.

Vilka förslag framkom i utredning?

Trafikutredningen föreslår att följande görs för att skapa en säkrare korsning:

 • Gång- och cykelbana breddas för att skapa bättre utrymme för gående och cyklister.
 • Övergångstället och cykelöverfarten på Invernessvägen flyttas närmare korsningen för att ge bättre sikt.
 • Trafikljus monteras för signalreglering i korsningen. Det innebär att det befintliga signalreglerade övergångsstället ersätts av ett övergångsställe närmare korsningen.

Detta görs

Tekniska kontoret arbetade hösten 2022 med att ta fram ritningar och handlingar för beslutsunderlag. Det är trångt under marken i Invernesskorsningen på grund av olika typ av ledningsnät såsom huvudvattenledning, fjärrvärme, dag- och spillvattensledning. Arbetet är därför komplext.

Baserat på underlaget har tekniska nämnden beslutat (TN 2020/0476) att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Invernesskorsningen under 2023 och 2024, i enlighet med tjänsteutlåtande från den 22 september 2022.

Åtgärderna innefattar bland annat:

 • Att riva stödmuren vid Invernesskorsningen, att bredda gång- och cykelbanan till fastighetsgränsen samt att hårdgöra grönremsan mellan cykelbanan och kantstenen. Detta för att ge bättre utrymme för gående och cyklister.
 • Att flytta ett antal träd och beskära samt ta bort buskage och sly i anslutning till grönremsan och stödmuren i syfte att förbättra sikten och öka trafiksäkerheten.
 • Anlägga extra dagvattenbrunnar invid de befintliga vid gång- och cykelbanan för att få en bättre dagvattenupptagning i området.
 • Ny belysning för gång- och cykelbana vid Invernesskorsningen.
 • Omplacera elskåp för trafiksignal, cykelmätare och cykelvägvisningsskyltar som idag står på grönremsan mellan cykelbanan och kantsten. 

Preliminär tidplan

 • Under hösten 2023 kommer flytt av träden att genomföras.
 • Markarbeten startar troligtvis våren 2024.

Invernesskorsningen (Mörbygårdsvägen, Invernessvägen och Stockholmsvägen) är en korsning som är högt trafikerad under rusningstid idag.

Korsningen vid Invernessvägens sida har endast en in- och utfart till Inverness området. Ett regionalt cykelstråk för pendlingscyklister på väg från och till Stockholm ligger precis vid in- och utfarten till Inverness.

Fordon som ska köra in eller ut ur Invernessområdet har skymd sikt för cyklister på grund av den befintliga vägutformningen, belysningar och vägmarkeringar. Trafiksituationen under morgon-, och kvällsrusning vid korsningen har blivit mer och mer uppmärksammad och problematisk under de senaste åren.

Läs mer

Tekniska nämnden sammanträde 26 oktober 2022

Driftinformation - danderyd.se

Uppdaterad: 2023-12-20