Så kan korsningen i Inverness bli säkrare

Korsningen i Inverness är en viktig passage för många trafikanter. Under rusningstid är det särskilt högt tryck i korsningen. För att skapa bättre utrymme för gående och cyklister planerar tekniska kontoret för att bredda gång- och cykelbanan på platsen.

Bild: Skissbild på hur korsningen skulle kunna förändras. WSP.

I juni 2020 genomfördes en medborgardialog som en del av trafikutredningen. Via en interaktiv karta kunde trafikanter och närboende dela synpunkter om korsningen. Totalt inkom 130 synpunkter under perioden.

Svaren i dialogen bekräftar att korsningen upplevs som osäker ur trafiksynpunkt. Det handlar bl a om att det inte finns tillräckligt med utrymme för cyklister och gående eftersom det är ett stort antal cyklister som passerar.

Trafikutredningen i korthet

Förutom medborgardialog har arbetet med utredningen även innefattat analys av nuläge, förslag på alternativa åtgärder, samråd med intressenter, konsekvensbedömningar och uppskattning av kostnader.

Utredningen konstaterar följande problem med trafiksäkerheten i korsningen:

  • Cyklister kommer i hög hastighet.
  • Begränsad sikt mot/från Invernessvägen.
  • Korsningens utformning är otydlig.
  • Dubbelriktad cykelbana utgör en risk eftersom bilförare från Invernessvägen främst fokuserar på fordon kommer från vänster i körbana och därför kan missa cyklister som kommer från höger.
  • Det är risk för konflikter och allvarliga olyckor mellan cyklister, gående, och bilister. 
  • Inte alla trafikanter är helt bekanta med reglerna.

Vilka förslag framkom i utredning?

Trafikutredningen föreslår att följande görs för att skapa en säkrare korsning:

  • Gång- och cykelbana breddas för att skapa bättre utrymme för gående och cyklister.
  • Övergångstället och cykelöverfarten på Invernessvägen flyttas närmare korsningen för att ge bättre sikt.
  • Trafikljus monteras för signalreglering i korsningen. Det innebär att det befintliga signalreglerade övergångsstället ersätts av ett övergångsställe närmare korsningen.

Detta görs

Den 26 januari 2022 fattade Tekniska nämnden beslut (TN 2020/0476) om att gå vidare med förslaget om att bredda gång- och cykelbanan för att skapa bättre utrymme för gående och cyklister.

Tekniska kontoret har i uppdrag att undersöka och projektera möjligheten att riva stödmuren vid Invernesskorsning för att bredda gång- och cykelbanan till fastighetsgränsen. Grönremsan mellan cykelbanan och kantstenen tas bort för att ge bättre utrymme för gående och cyklister.

Invernesskorsningen (Mörbygårdsvägen, Invernessvägen och Stockholmsvägen) är en korsning som är högt trafikerad under rusningstid idag.

Korsningen vid Invernessvägens sida har endast en in- och utfart till Inverness området. Ett regionalt cykelstråk för pendlingscyklister på väg från och till Stockholm ligger precis vid in- och utfarten till Inverness.

Fordon som ska köra in eller ut ur Invernessområdet har skymd sikt för cyklister på grund av den befintliga vägutformningen, belysningar och vägmarkeringar. Trafiksituationen under morgon-, och kvällsrusning vid korsningen har blivit mer och mer uppmärksammad och problematisk under de senaste åren.

Läs mer

Tekniska nämnden sammanträde 26 januari 2022

Driftinformation - danderyd.se

Uppdaterad: 2022-01-28

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.