Särskilt stöd i skolan

En del elever behöver mer stöd än andra för att klara skolarbetet. Behoven av stöd kan ha olika orsaker; fysiska, psykiska, sociala eller andra behov. Behovet kan vara tillfälligt eller mer varaktigt under skoltiden.

Utredning och kartläggning

När det uppmärksammas att en elev är i behov av särskilt stöd påbörjar skolan en utredning. Det gäller både när det befaras att eleven inte kommer att nå kunskapskraven och när eleven har andra svårigheter i sin skolsituation.

En kartläggning görs då av skolans personal för att ta reda på vilken stödinsats eleven bäst behöver. För att få en så allsidig bild som möjligt av elevens situation medverkar ofta även specialpedagog, skolpsykolog, skolkurator och skolhälsovården.

Det är rektorn på skolan som bedömer vilka behov av stöd eleven har. Stödåtgärder sätts in även om utredningen inte är klar. Eleven behöver inte ha någon diagnos för att få stöd utan det är behovet som styr.

Åtgärdsprogram

Samråd sker med vårdnadshavare och elev om vilken typ av stöd som är bäst utifrån hur de ser på stödbehovet.

De stödinsatser som skolan bestämmer skrivs in i ett åtgärdsprogram. I åtgärdsprogrammet ska det tydligt framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses samt hur och när åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Eftersom det särskilda stödet utformas efter varje elevs behov och förutsättningar finns det en mängd varianter av insatser. I första hand ska stödet ges i elevens vanliga undervisningsgrupp på skolan.

Exempel på stöd

  • Stödundervisning enskilt eller tillsammans med andra elever i mindre grupper.
  • Anpassning av lokaler. Det kan handla om att öka tillgängligheten av den fysiska miljön.
  • Anpassning av läromedel. Många gånger är it-baserade verktyg ett bra stöd.
  • Studiehandledning på modersmålet.

Ansökan om verksamhetsstöd och tilläggsbelopp

Fristående och kommunala verksamheter inom förskolan, pedagogisk omsorg, grundskolan och gymnasieskolan kan söka ekonomiskt bidrag för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd, så kallat tilläggsbelopp.

Ansökan görs digitalt via e-tjänsten Ansökan om verksamhetsstöd och tilläggsbelopp. Ansökningar inkommer, registreras och blir handlagda efter ankomstdatum.

Skolor med specifik kompetens

Vid några av Danderyds kommunala grundskolor finns det personal med särskilda kompetenser för att möta elever med behov som är svåra att möta i den vanliga skolan.

Här kan du läsa mer om våra resursklasser samt verksamhet för språkstörning

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-03-13