Bygglovsprocessen

När vi mottagit din ansökan/anmälan kommer ditt ärende handläggas i enlighet med följande processer. Du måste alltid ha ett startbesked för att få börja bygga och ett slutbesked innan du får flytta in eller tar byggnadsverket i bruk.

För ansökan om bygg- rivnings- och marklov

Bygglovsprocessen.png
* I enklare ärenden krävs inte grannehöran, tekniskt samråd, platsbesök och slutsamråd. I vissa fall kan även lov och startbesked fattas i ett och samma beslut.

Denna process gäller ej attefalls- eller anmälningspliktiga åtgärder (se nästkommande process). 

Bygglov krävs när du ska:

 • Uppföra nya byggnader.
 • Göra tillbyggnader.
 • Ta i anspråk eller inreda en byggnad helt eller delvis för ett annat ändamål, exempelvis ändra användning från bostad till kontor.
 • Uppföra murar eller plank.
 • Anordna upplag eller materialgårdar.
 • Bygga stora radiomaster, vindkraftverk, cisterner. Anlägga parkeringsplatser, idrottsplatser, båthamnar och golfbanor. Väsentligt ändra byggnader och anläggningar.
 • Väsentligt ändra en byggnads yttre, till exempel ändra kulör, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
 • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar.

Rivningslov krävs när du ska:

 • Riva en byggnad eller en del av byggnad. Detta gäller även komplementbyggnader som exempelvis garage och förråd.

Marklov krävs när du ska:

 • Schakta eller fylla upp en tomt som avsevärt ändrar höjdläget. Enligt miljö- och stadsbyggnadsnämndens policy bedöms markförändringar mer än 0,5 meter som avsevärd ändring.
 • Fälla träd om det anges i detaljplanen.

Ett bygglovsärende ska avgöras inom tio veckor från att det bedöms vara komplett.

Förberedelser
Innan du skickar in din ansökan kan det vara bra att läsa i detaljplanen vad som är tillåtet att bygga på din fastighet och om den ligger inom ett kulturhistoriskt värdefullt område. Du kan själv söka fram den detaljplan som gäller för fastigheten.

En karta eller en situationsplan behövs för de flesta åtgärder. Den beställer du i e-tjänsten för kartor. Se till att vara ute i god tid. Leveranstiden är 2-4 veckor.

Se till att du bifogar de ritningar och handlingar vi efterfrågar. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga, måttsatta, tydliga, lättlästa och skrivna på svenska. Saknas handlingar eller nödvändig information på dem kan handläggningstiden förlängas.

Granskning
En handläggare utses för ditt ärende. Om det saknas handlingar under granskningen kommer handläggaren kontakta dig och begära kompletteringar. Komplettera din ansökan
I lovet prövas att ditt förslag överensstämmer med gällande detaljplan och att plan- och bygglagens krav på utformning och tillgänglighet uppfylls. 

Grannehöran
Om ditt förslag strider mot detaljplanen ska berörda grannar ges möjlighet att yttra sig. Med berörda grannar avses samtliga fastighetsägare och hyresgäster vars fastigheter angränsar till din fastighet samt dem mittemot på andra sidan gatan.

Beslut
Om ditt ärende gäller nybyggnation fattas beslut alltid av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. I andra fall har handläggaren delegation att ge bygglov. När din ansökan är komplett ska kommunen fatta beslut i ditt ärende inom 10 veckor.

Information om beslut

När beslutet har fattats skickas det till dig som är sökande. Det skickas även för kännedom till övriga fastighetsägare samt berörda grannar och kungörs på Post- och Inrikestidningars webbsida.

Möjlighet att överklaga
Ett beslut om bygglov kan överklagas till Länsstyrelsen. Överklagandet ska dock skickas in till miljö- och stadsbyggnadsnämnden som vidarebefordrar det till Länsstyrelsen tillsammans med samtliga handlingar i ärendet.

Överklagandet ska ske inom tre veckor från att du har tagit del av beslutet. För övriga sakägare (ex. grannar och fastighetsägare) är överklagandetiden fyra veckor från kungörelsedatum i Post- och Inrikes tidningar.

Är du osäker på vilket datum beslutet kungjordes går det att söka fram det på deras sida med hjälp av fastighetsbeteckningen. När tiden för överklagande gått ut vinner beslutet laga kraft.

Sök kungörelse-/publiceringsdatum
Läs mer om överklagan

Om du ska bygga en större byggnad ska ett tekniskt samråd hållas. Både du och din kontrollansvarige ska delta på samrådet som kommer att hållas av en av våra byggnadsinspektörer. Ett förslag till kontrollplan och begärda handlingar ska skickas in i god tid före mötet. Vilka handlingar som krävs står skrivet i bygglovet.

På samrådet diskuteras bl.a. byggherrens ansvar, byggets planering och organisation, förslag till kontrollplan och väsentliga tekniska egenskaper. Det bestäms villkor för att påbörja, tid för arbetsplatsbesök samt vad som krävs för ett slutbesked. Byggnadsinspektören för protokoll som sedan skickas ut till mötets deltagare efter samrådet. Boka tid för tekniskt samråd

För att få starta bygget måste du ha ett startbesked.
Det kan ske först när alla tekniska handlingar som krävts i ärendet redovisats. Det måste även gått 4 veckor sedan lovbeslutet publicerades i Post- och Inrikestidningar. Om du börjar byggnationen innan du har fått ditt startbesked kan du bli skyldig att betala en byggsanktionsavgift.

Beroende på åtgärdens omfattning kan en byggnadsinspektör från kommunen göra arbetsplatsbesök under byggtiden. Vid besöket, då den kontrollansvarige ska vara med, går inspektören igenom hur kontrollplanen och lovet följts och kontrollerar att inget uppenbart strider mot byggreglerna. Efter besöket skickar inspektören ett protokoll till dig.

När bygget är färdigt hålls ett slutsamråd på byggplatsen med dig, din kontrollansvarige och en av våra byggnadsinspektörer. Under mötet går ni igenom utlåtanden som den kontrollansvarige gjort och ser efter så att kontrollplanen har följts och att alla slutliga handlingar som krävts i startbeskedet lämnas in. Detta krävs främst i större projekt.

När du har byggt klart och vill ha ett slutbesked gör du en slutanmälan och bifogar de handlingar som specificerats i startbeskedet.
Gör en slutanmälan
Ett slutbesked krävs för att du ska få ta byggnaden i bruk.
För att ett slutbesked ska kunna utfärdas ska du visa att alla krav i bygglovet, kontrollplanen och startbeskedet är uppfyllda.

Om du flyttar in eller börjar använda byggnaden innan du fått slutbesked kan du bli skyldig att betala byggsanktionsavgift.


För attefalls- och anmälningspliktiga åtgärder

Bygglovsprocessen anmälan.png

Anmälan krävs när du ska:

 • Göra en attefallsåtgärd.
 • Installera en eldstad, kamin eller rökkanal.
 • Göra en ändring som väsentligt påverkar brandskyddet.
 • Göra en ändring av en byggnads konstruktion eller avsevärd ändring av dess planlösning.
 • Göra en avsevärd ändring av installationer för ventilation, vatten och avlopp.

Ett anmälningsärende ska avgöras inom fyra veckor från att det bedöms vara komplett.

Förberedelser
Innan du skickar in din anmälan kan det vara bra att läsa i detaljplanen vad som är tillåtet att bygga på din fastighet och om den ligger inom ett kulturhistoriskt värdefullt område. Du kan själv söka fram den detaljplan som gäller för fastigheten.

Anmälningspliktiga åtgärder kräver endast ett enklare kartutdrag. Situationsplan kan beställas ur kommunens ritningsarkiv.

Se till att du bifogar de ritningar och handlingar vi efterfrågar. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga, måttsatta, tydliga, lättlästa och skrivna på svenska. Saknas handlingar eller nödvändig information på dem kan handläggningstiden förlängas.

För att få starta bygget måste du ha ett startbesked.
Det kan ske först när alla tekniska handlingar som krävts i ärendet redovisats. När din anmälan är komplett ska kommunen fatta beslut i ditt ärende inom 4 veckor. Om du börjar byggnationen innan du har fått ditt startbesked kan du bli skyldig att betala en byggsanktionsavgift.

När du har byggt klart och vill ha ett slutbesked gör du en slutanmälan och bifogar de handlingar som specificerats i startbeskedet.
Gör en slutanmälan
Ett slutbesked krävs för att du ska få ta byggnaden i bruk.
För att ett slutbesked ska kunna utfärdas ska du visa att alla krav i kontrollplanen och startbeskedet är uppfyllda.

Om du flyttar in eller börjar använda byggnaden innan du fått slutbesked kan du bli skyldig att betala byggsanktionsavgift.

 

Uppdaterad: 2023-02-23

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.