Regler för förskola och pedagogisk omsorg

Alla barn från 1 till 5 år har rätt till förskola eller pedagogisk omsorg om båda föräldrarna arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande. Samma regler gäller oavsett om verksamheten är kommunal eller fristående.

Avgift för förskola och pedagogisk omsorg

Avgiften för förskola och pedagogisk omsorg beräknas i procent av hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt. Men det finns en gräns för avgiften, den kallas maxtaxa.

Avgiften är densamma för barn till arbetande, föräldralediga, studerande och arbetssökande. Fakturan skickas ut runt den 20:e varje månad och den betalas i efterskott. Beslut om nya avgifter fattas varje år.

Läs mer om avgifterna för 2024

Köregler

Danderyds kommun erbjuder plats på förskola och pedagogisk omsorg utifrån kötid. Kötiden utgår från ansökningsdatum. Vårdnadshavare kan ansöka om plats tidigast den dag barnet fått ett personnummer. 

Vilken köplats ett barn har går inte att säga då det finns flera parametrar som kan påverka den, bland annat eventuell nyinflyttning till kommunen.

Platsgaranti inom fyra månader

Skollagen reglerar hur kommunen ska erbjuda barnomsorg. Kommunen har fyra månader på sig att, efter att du ställt ditt barn i kö, erbjuda plats på en kommunal förskola. 

Danderyds kommun har en svarstid på en vecka när det gäller erbjudande till förskola. Om vårdnadshavare inte svarar inom denna tidsfrist räknas det som ett passivt avslag. Om du missat ett erbjudande och inte önskar tappa din köplats, hör av dig till oss via e-tjänsten, se Kontaktinformation längst ned.

För mer information om de nationella reglerna kring platshantering hänvisar vi till Skollagens 8 kap. 14 §.

Förstahandsval och förtur

Målet är att alla ska få sitt förstahandsval om barnomsorg tillgodosett. Men är det fler sökande till en förskola än vad det finns platser sker en prioritering. Till exempel kan förtur ges till barn som har syskon i en verksamhet.

Barn som bor i andra kommuner kan i mån av plats få en placering i Danderyd.

Ny rutin kring hantering av kö till förskola

Från och med den 1 februari 2024 kommer Danderyds kommun att en gång per år kontakta alla som står i kö till plats på förskola i kommunen. Alla i kön kommer då att tillfrågas om de önskar ha kvar sin plats i kön eller inte. Den som redan har en plats på förskola, men som står i kö för att byta till annan förskola, kommer att få förfrågan två gånger per år.

Mejl och påminnelser kommer att skickas ut. Den som inte svarar på förfrågan stryks från kön. Den som önskar stå kvar i kön behöver meddela sitt önskemål om detta senast tio dagar efter att mejlet skickats ut.

(Det mejl som skickas ut har avsändare Tietoevry, som Danderyds kommun har anlitat för denna tjänst.)

Vistelsetid

Vistelsetid för barn till föräldralediga

Barn till föräldralediga har under skolterminen inklusive höstlovet rätt till förskola eller pedagogisk omsorg under 24 alternativt 30 timmar per vecka. Antalet timmar styrs av barnets ålder.

Vid 24 timmars vistelsetid är barnet på förskolan kl 9-15 måndag till torsdag. Vid 30 timmars vistelsetid är tiderna måndag till fredag kl 9-15.

Barn som är 1-3 år samt till och med vecka 32 det år som barnet fyller 4 år, har rätt till 24 timmar per vecka. Från och med vecka 33 det år barnet fyller 4 år samt barn som är 5 år har rätt till 30 timmar per vecka. Föräldrar som får tvillingar får ha en vistelsetid på 30 timmar per vecka för de barn som går i förskola eller pedagogisk omsorg.

Barnen har rätt att vistas 1 månad på sin gamla placeringstid, efter syskonets födelse.

Utökad vistelsetid utöver ordinarie öppettider

För att kunna utöka barnets vistelsetid på förskolan behöver du lämna ett intyg till förskolans rektor om att du har arbetstider som gör att detta behövs, dock högst 40 timmar/vecka. Du använder dig då av blanketten som du når via e-tjänsten Ansökan om utökad tid i förskoleverksamhet.

Öppettider

Förskolorna har öppet vardagar under hela året mellan klockan 07:15 och 17:15 eller mellan klockan 07:30 och 17:30. Öppettiderna kan justeras något utifrån vårdnadshavarnas behov, dock max 60 min utöver ordinarie öppettider.

Även den pedagogiska omsorgen håller öppet alla vardagar under hela året, och också här kan öppettiderna anpassas efter vårdnadshavarnas behov. 

Uppsökande verksamhet

Från den 1 juli 2023 är kommunen skyldig att erbjuda plats till vissa grupper av barn även om deras vårdnadshavare inte anmält önskemål om förskola. Plats ska erbjudas till barn som är födda utomlands och vistas i Sverige sedan högst fem år och till barn vars vårdnadshavare är födda utomlands men nu bor i Sverige och vistas här sedan högst fem år. 

Erbjudandet gäller plats i allmän förskola. Allmän förskola är gratis och omfattar 15 timmar per vecka. Inga måltider ingår. Förskolan väljer i samråd med vårdnadshavarna, hur man vill fördela timmarna över veckan. 

Erbjudande om plats skickas ut senast den 1 maj varje år. Du som vårdnadshavare bestämmer om du vill tacka ja eller nej till platsen.

Riktlinjer

Våra riktlinjer för förskoleplats i Danderyds kommun berör bland annat rätt till plats, köregler och avgifter. Riktlinjerna gäller för såväl fristående som kommunala förskolor.

Regler för plats i förskola och pedagogisk omsorg - gäller fr.o.m. 2024-01-01

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-02-01

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.