Mitt kärl är inte tömt!

Har du råkat ut för en utebliven tömning? Det kan finnas flera anledningar till varför ditt kärl inte har blivit tömt. Under normala omständigheter hämtas avfallet mellan 06:00 och 16:30. På denna sida hjälper vi dig att felsöka varför ditt kärl inte är tömt och hur du kan rätta till det så att du undviker utebliven hämtning framöver.

Lapp på kärlet?

Om ditt kärl inte blivit tömt på grund av att hämtplatsen har en dålig arbetsmiljö för chaufförerna så får du en lapp på ditt kärl, alternativt blir du kontaktad på annat sätt om kärlet exempelvis inte varit nåbart. På lappen ska det finnas information om varför ditt kärl inte hämtats och förslag på åtgärder.

Varför har inte avfallet hämtats?

För att underlätta för dig har vi listat de vanligaste orsakerna till att kärl inte blir tömda tillsammans med förslag på åtgärder för att minska risken att avfallshämtning uteblir i framtiden.

Ditt kärl har en specifik uppställningsplats och det är viktigt att kärlet står på den platsen inför hämtning. Om kärlet står på en annan plats kanske avfallshämtningen inte ser kärlet alternativt att de tror att det inte behövs hämtning då det inte står på sin vanliga plats. Kärlet ska i normalfallet stå 0–10 meter från sopbilen men du kan också betala en extra avgift för att chaufförerna ska gå in och hämta det. Gångavstånd upp till 50 meter kan beställas (gäller enbart mat- och restavfall). Vissa fastighetsägare i kommunen har så kallad ”anvisad plats” och då ska kärlen stå där på tömningsdagen.

Kärl för trädgårdsavfall och returpapper ska alltid stå vid fastighetsgränsen.

Tänk på att kärl inte får stå på kommunens mark under en längre tid. Normalfallet är att kärl placeras ut dagen innan tömning och ska ställas tillbaka på den privata fastighetsmarken efter att tömning skett.

Ditt kärl ska kunna rullas och om lock finns så ska det vara stängt. Trädgårdskärl och returpapperskärl kan lätt bli för tunga så tänk på att inte fylla dem allt för mycket.

TIPS: Du kanske behöver fler kärl, större kärl eller ha ett tätare hämtningsintervall. Ett annat alternativ skulle också kunna vara att sortera ut förpackningar och ta dem till återvinningsstation eller återvinningscentral. Ungefär 30% av en restavfallspåse är förpackningar så mycket går kanske att sortera ut till återvinning.

Karta återvinningsstationer

Ditt kärl ska alltid placeras med kärlets handtag vänt mot chaufförerna. Chaufförerna ska inte behöva vrida på kärlet för att komma åt draghandtaget.

TIPS: Det finns möjligt att köpa till ett så kallat ”lock-i-lock”. Då kan locket öppnas från båda hållen. Detta kan vara fördelaktigt om du exempelvis har kärlet mot en häck och lättare vill kunna slänga avfallet. Pris för detta kan du se i våra prislistor.

Avfallsguider med prislistor

Det är viktigt att dragvägen uppfyller kriterierna i kommunens avfallsföreskrifter. Det kan handla om att dragvägen inte får ha för brant lutning, vara grusad eller ha för höga trösklar. Våra chaufförer hämtar cirka 600–800 kärl per dag. Därför är dragvägens underlag viktig för en god arbetsmiljö. 

TIPS: Vill du ändra ditt avfallsutrymme kontakta kommunens kundtjänst för avfall eller kommunen, vi kommer gärna med tips och råd.

Om ditt kärl hämtas inne på fastigheten se då till att du inte blockerar ditt kärl exempelvis med en parkerad bil. Kärlen töms vanligen mellan 06:00–16:30.

Vägen kan ibland vara blockerad av exempelvis beläggningsentreprenör, flyttbilar, hantverkare med mera. Det är viktigt att vägen är körbar och att inga andra bilar blockerar för avfallshämtningen.

TIPS: Har du eller dina grannar hantverkare hemma? Se till att de parkerar på annan plats så att vägen är farbar.

Du måste se till att det är skottat och halkbekämpat mellan kärlet och avfallsfordonet på hämtningsdagen, både inom och utanför privat fastighetsmark. Detta inkluderar även plogvallar som kommunens snöröjare lämnar kvar eller exempelvis trottoar som är i direkt anslutning till din fastighet.

Avfallshämtning vid snö

Du måste lägga rätt avfall i rätt kärl. Om felsortering sker kan felsorteringsavgift tas ut och du kan behöva rätta till det som blivit fel innan nästa hämtning ska ske.

TIPS: Är du osäker på vad du ska sortera på vilket sätt? Använd SÖRABs sorteringsguide.

SÖRABs sorteringsguide

Det är viktigt att avfall förpackas på ett sätt att det inte sprids eller orsakar
skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet.

Avfall som dammar ska fuktas och emballeras väl, gärna med dubbla påsar.

Avfall som kan vålla skär- och stickskador ska emballeras väl innan det läggs i avfallsbehållare.

Lapp på kärlet trots att avfallet hämtats?

Ibland kan du få en lapp, eller så kallad hängare, på ditt kärl trots att avfallet har hämtats. Det betyder att avfallshämtaren vill göra dig uppmärksam på att det är något som du behöver tänka på vad gäller din avfallshämtning. Förutom ovanstående orsaker kan det även bero på följande:

Avfallskärl behöver ibland rengöras för att till exempel motverka flugor och lukt. Antingen rengör du själv eller så kan du även beställa rengöring av kärl via kommunen. Pris för detta hittar du i våra prislistor.

Avfallsguider med prislistor

TIPS: efter rengöring kan du gärna spraya med lite ättika på kärlet för att motverka flugor.

Det ska vara hårdgjord yta under kärlet samt hela dragvägen från kärlets uppställningsplats till sopbilen. Annars blir det extra tungt för avfallshämtaren. Ytan kan till exempel bestå av trädgårdsplattor, asfalt eller betong

Avfallet är fastfruset

Kalla vinterdagar fryser avfallspåsarna lätt fast i kärlet. Kontrollera alltid så att dina avfallspåsar ligger lösa i kärlet på hämtningsdagen. Peta loss fastfrusna påsar med ett kvastskaft eller liknande.

TIPS: Vad gäller matavfallspåsar kan du gärna, vintertid, lägga exempelvis tidningspapper eller äggkartonger i botten av papperspåsen. Det bästa är att inte slänga blött matavfall i matavfallspåsen utan att låta det torka av först.

Avfallet är fastklämt

Stora förpackningar som pizzakartonger och skokartonger vecklar lätt ut sig och fastnar i kärlet.

TIPS: Lämna istället dessa kartonger till återvinning på en återvinningsstation eller återvinningscentral.

Återvinningsstationer

Andra orsaker till utebliven hämtning

Det kan också vara så att avfallshämtningen är försenad i ditt område, exempelvis på grund av fordonsfel. Vid sådana tillfällen skickar kommunens entreprenör för avfallshämtning ut information till berörda kunder via sms. Information läggs även på kommunens hemsida.

Om sms vid driftstörningar i avfallshämtningen
Driftinformation kommunens hemsida

Mer information

Om placering av avfallskärl
Beskära häckar och buskar

Kontaktinformation

Kommunens kundtjänst för avfall

E-postadress: avfall@danderyd.se

Telefon: 08-408 080 70

Öppettider: helgfria vardagar 08–16 samt dag före helgdag 08–14

Uppdaterad: 2024-07-01