Avgifter för bygglovsansökan eller ansökan om anmälningspliktig åtgärd

För behandling av bygglovsansökan eller ansökan om en anmälningspliktig åtgärd behöver du betala en avgift.

I dokumentet Vad kostar lovet/anmälan visas exempel på avgifter för de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL). Bygglovstaxan är beslutad av kommunfullmäktige.

Även beslut att avslå, avskriva och avvisa ärenden debiteras.

Prisexemplen gäller för ärenden inom detaljplanelagt område utan avvikelse från gällande detaljplan. Areor beräknas i bruttoarea (BTA) det vill säga mätbara delar av våningsplan, plus eventuell öppenarea (OPA) vilket innebär mätbara öppna konstruktioner som ex. carportar.

Taxa för bygglov/anmälan 2024


Eventuella kartavgifter, lägeskontroll med mera debiteras separat.

Kart- och mättaxa 2024


Observera att en anläggningsavgift tas ut för projekt med tillkommande bruttoarea även om inga nya VA- anslutningar görs. Eventuella anläggningsavgifter för vatten och avlopp debiteras separat enligt kommunens VA- taxa.

Avgifter för vatten och avlopp

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-01-08

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.