Avgifter för bygglovsansökan eller ansökan om anmälningspliktig åtgärd

För behandling av bygglovsansökan eller ansökan om en anmälningspliktig åtgärd behöver du betala en avgift.

I dokumentet Vad kostar lovet/anmälan visas exempel på avgifter för de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL). Bygglovstaxan är beslutad av kommunfullmäktige.

Prisexemplen gäller för ärenden inom detaljplanelagt område utan avvikelse från gällande detaljplan. Areor beräknas i bruttoarea (BTA) det vill säga mätbara delar av våningsplan, plus eventuell öppenarea (OPA) vilket innebär mätbara öppna konstruktioner som ex. carportar.

Taxa för bygglov/anmälan 2023


Eventuella kartavgifter, lägeskontroll med mera debiteras separat.

Kart- och mättaxa 2023


Observera att en anläggningsavgift tas ut för projekt med tillkommande bruttoarea även om inga nya VA- anslutningar görs. Eventuella anläggningsavgifter för vatten och avlopp debiteras separat enligt kommunens VA- taxa.

Avgifter för vatten och avlopp

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-03-15

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.