Avgifter

För behandling av bygglovsansökan eller ansökan om en anmälningspliktig åtgärd behöver du betala en avgift.

I dokumentet Vad kostar lovet/anmälan visas exempel på avgifter för de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL). Bygglovstaxan är beslutad av kommunfullmäktige.

Prisexemplen gäller för ärenden inom detaljplanelagt område utan avvikelse från gällande detaljplan. Areor beräknas i bruttoarea (BTA) det vill säga mätbara delar av våningsplan, plus eventuell öppenarea (OPA) vilket innebär mätbara öppna konstruktioner som ex. carportar.

Vad kostar lovet/anmälan


Eventuella kartavgifter, lägeskontroll med mera debiteras separat.

Kart- och mättaxa 2021


Observera att en anläggningsavgift tas ut för projekt med tillkommande bruttoarea även om inga nya VA- anslutningar görs. Eventuella anläggningsavgifter för vatten och avlopp debiteras separat enligt kommunens VA- taxa.

Avgifter för vatten och avlopp

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Uppdaterad: 2021-04-09

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.