Anpassad grundskola

Den anpassade grundskolan (som grundsärskolan heter från och med den 2 juli 2023) är till för elever som inte kan tillgodogöra sig utbildningen i grundskolan på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller bestående hjärnskada. Den är en egen skolform med en egen läroplan.

Anpassade grundskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också i vissa fall omfatta enstaka ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Utbildningen i den anpassade grundskolan ska ge eleverna god grund för att aktivt kunna delta i samhället och för att kunna fortsätta att utbilda sig.

Ämnen eller ämnesområden

Anpassad grundskola inriktning ämen

Eleverna läser ämnena bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, musik, NO, SO, slöjd, svenska eller svenska som andraspråk och teknik.

Anpassad grundskola inriktning ämnesområden

Anpassad grundskola med inriktning ämnesområden är till för de elever som inte kan tillgodogöra sig utbildningen i ämnen. Här läser eleven istället ämnesområdena estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Utredning inför mottagande

Ett mottagande i den anpassade grundskolan föregås alltid av en utredning för att säkerställa elevens rätt till plats. Denna utredning består av fyra delar: medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social utredning.

Vårdnadshavarna måste därefter ge sitt medgivande till att eleven ska gå i anpassad grundskola. En utredning kan påbörjas på initiativ från vårdnadshavare eller personal i skolan. Kontakta gärna rektorn för den anpassade grundskolan om du har frågor om verksamheten eller en eventuell placering av ditt barn där.

Rätt till anpassad grundskola

Vem kan gå i anpassad grundskola, vilka ämnen läser man och hur påverkas barnets framtid? Skolverkets broschyr Grundsärskolan är till för ditt barn, riktar sig till vårdnadshavare och besvarar dessa och andra frågor.

Folder Grundsärskolan är till för ditt barn (Skolverket)

För att ansöka om mottagande i skolformen anpassad grundskola för ditt barn vänder du dig till bildningsförvaltningen, där kan du få mer information om skolformen och de olika utredningar som behöver göras. (Se kontaktinformation längst ned.)

Anpassad grundskola i Danderyd

Kommunal anpassad grundskola

I Danderyds kommunala skolor finns anpassad grundskola på Kevingeskolan och på Mörbyskolan (årskurs 7-9). Kevingeskolan erbjuder två inriktningar, ämnen för elever i årskurs 1-6 samt ämnesområden för årskurserna 1-9. På Kevingeskolan erbjuds även fritidshemsverksamhet för de åldrar där det är aktuellt.

Kevingeskolan årskurs 1-9

Mörbyskolan årskurs 7-9

Fristående anpassad grundskola

Det finns även en fristående anpassad grundskola i Danderyd, den heter Äventyrsskolan. Skolan har undervisning med inriktning ämnesområden för årskurserna 6-9 samt anpassad gymnasieskola med individuellt program.

Äventyrsskolan

Ansökan om plats i anpassad grundskola

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-04-29