Elevhälsa i skolan

Elevhälsa är ett begrepp i skollagen och betyder att alla skolor ska ha tillgång till ett antal olika yrkeskompetenser. Dessa är skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och lärare med specialpedagogisk kompetens.

Elevhälsan förebygger ohälsa

Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande så att lärandemiljön blir så bra som möjligt för eleverna. Därför står det också i skollagen att elevhälsan ska medverka vid skolans utredning om en elev behöver särskilt stöd.

Tillgången till de olika yrkeskompetenserna kan variera beroende på bland annat skolans storlek. Kraven på elevhälsa gäller förskoleklass, grundskola, gymnasieskola samt anpassad grund- och gymnasieskola.

Egenvård

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att en patient - i det här fallet ett barn eller en elev - klarar av att utföra själv.

Personal i förskola eller skola kan utföra egenvård gentemot barn och elever, om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal gjort bedömningen att det är möjligt. Egenvård är inte hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen och ingår därför inte i skolsköterskans och skolläkarens direkta ansvar.

Läs mer om egenvård

Elevhälsans medicinska insats, EMI

Under tiden i skolan erbjuds alla elever minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Skolsköterskan kan också utföra enklare sjukvårdsinsatser samt hänvisa vidare vid behov. Vaccinationer erbjuds kostnadsfritt enligt rekommenderade vaccinationsprogram. 

När ett barn börjar skolan tar EMI över ansvaret för vaccinering från barnhälsovården (BVC) och erbjuder vaccinationer enligt barnvaccinationsprogrammet.

Välkommen till Elevhälsans Medicinska Insats i Danderyds kommun

Hälsobesök inom Elevhälsans Medicinska Insats

Bra levnadsvanor för barn och unga - folder från Svensk sjuksköterskeförening

Samtycke till vaccination

Här kan du som är vårdnadshavare till en elev som går i Danderyds kommunala grundskola, lämna ditt samtycke till den vaccination som eleverna erbjuds. 

Samtycke till rekvisition av elevhälsovårdsjournal

Inlämning av hälsouppgifter

Elevhälsans medicinska insats önskar samla in uppgifter om hälsan hos elever i Danderyds kommunala grundskolor och på Danderyds gymnasium.

Kontakta elevhälsan

Kontakta respektive skola för att komma i kontakt med elevhälsan.

Alla grundskolor

Alla gymnasieskolor

Tips på sidor att besöka

Mörby ungdomsmottagning

Psykisk ohälsa hos barn och unga - Stocksunds vårdcentral 

1177 Vårdguiden om mobbning

1177 Vårdguiden om skolfrånvaro

1177 Vårdguiden om koncentrationssvårigheter

Uppdaterad: 2024-03-26