Skolskjuts

Danderyds kommun erbjuder framför allt fyra former av skolskjuts; SL-kort för elever i åk 7-9 med mer är 4 km till skolan, skolbiljett för gymnasieelever med mer än 6 km till skolan, taxibåt för elever som bor på Tranholmen och färd för elever med särskilda behov.

För elever i förskoleklass till och med årskurs 6 erbjuds inte någon skolskjuts. Det är då vårdnadshavarens ansvar att transporten till och från skolan sker på ett säkert sätt. Även om eleven växelvis bor på olika adresser och den ena är i en annan kommun än Danderyd, är transporten till skolan vårdnadshavarens ansvar.

Riktlinjer för skolskjuts

Skolskjuts för elever i årskurs 7-9

Elever i årskurs 7-9 beviljas skolskjuts med SL:s skolbiljett om följande kriterier uppfylls:

  • Eleven är folkbokförd i Danderyds kommun.
  • Eleven går i en skola i Danderyds kommun som följer den svenska läroplanen. Dessa skolor är Fribergaskolan, Mörbyskolan samt Viktor Rydbergs samskola i Djursholm.
  • Det närmaste gång- eller cykelavståndet mellan elevens folkbokföringsadress och skolan är minst 4 kilometer. (Danderyds kommun gör mätningen enligt en fastställd mätmetod.)

Elever som bor i Enebyberg eller på Tranholmen får ett SL-kort automatiskt i samband med skolstart. De behöver alltså inte lämna in någon ansökan för att få det.

De som valt att gå i en skola utanför Danderyd beviljas inte SL-kort.

Elever som bor växelvis hos föräldrar med olika adresser

  • Om båda föräldrarna bor i Danderyd kan SL:s skolbiljett beviljas även om en av föräldrarna bor närmare än fastställda avståndsregler.
  • Om en av föräldrarna bor utanför Danderyd och den andra bor i Danderyd men närmare skolan än fastställda avståndsregler beviljas inte SL:s skolbiljett.

Ansökan om SL:s skolbiljett

Vårdnadshavare ansöker om SL-kort via vår e-tjänst Ansökan om SL:s skolbiljett. Korten delas ut på elevens skola i samband med skolstarten. För att vara garanterad ett kort till skolstarten hösten 2022 måste ansökan göras senast den 1 juni.

SL-kort till modersmålsundervisning

Observera! Om din ansökan gäller ett barns resa till sin modersmålsundervisning ska ansökan skickas via mejl till:

bildningsforvaltningen@danderyd.se

Skolskjuts för gymnasieelever

Ansökan om SL:s skolbiljett görs hos den aktuella gymnasieskolan. För elever i gymnasieskolan beviljas skolskjuts med SL:s skolbiljett, till och med vårterminen det år som eleven fyller 20 år, om följande kriterier uppfylls:

  • Eleven är studiestödsberättigad.
  • Eleven är folkbokförd i Danderyds kommun.
  • Det närmaste gång- eller cykelavståndet mellan elevens folkbokföringsadress och skolan är minst 6 km. (Danderyds kommun gör mätningen enligt en fastställd mätmetod.)
  • Eleven erhåller inte inackorderingstillägg.

Skolskjuts för elev med särskilda behov

En elev som har behov av skolskjuts på grund av till exempel en funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet, kan beviljas detta till och från skolan. I ansökan om skolskjuts ska en beskrivning av elevens behov av skolskjuts bifogas tillsammans med underlag som styrker aktuell funktionsnedsättning eller de särskilda omständigheter som ligger till grund för behovet. Varje ansökan prövas och bedöms därefter individuellt.

När beviljas inte skolskjuts?

Skolskjuts beviljas inte under skollov och ledigheter utan endast för resa mellan hemmet och skolan under skoltid. Om kommunen erbjuder plats på en skola i Danderyd, men familjen väljer en skola utanför kommunen är det inte säkert att skolskjuts beviljas. Det är då föräldrarnas ansvar att eleven kommer till den valda skolan.

Ansökan

Inför varje läsår behöver en förnyad ansökan om skolskjuts skickas in till bildningsförvaltningen. Ansökan görs via vår e-tjänst Ansökan om skolskjuts för elev med särskilda behov.

Inför skolstart höstterminen 2022 ska ansökan om skolskjuts ha inkommit till bildningsförvaltningen senast den 30 mars.

Skolskjuts med båt för boende på Tranholmen

Under vår och höst erbjuds de grundskoleelever som bor på Tranholmen skolskjuts med båt. Båten går då på morgonen från Tranholmen till fastlandet, samt i omvänd riktning på eftermiddagen.

Transporten sker normalt från visst datum i april till och med terminens slut och på hösten från terminsstart till visst datum i oktober. Under vintern ersätts båten av en pontonbro.

Tidtabell för skolskjuts med båt hösten 2022

Skolskjuts efter olycksfall

Råkar en elev ut för ett allvarligare olycksfall kan kommunen genom den kollektiva olycksfallsförsäkringen stå för transporten till och från skolan under en tid. Vårdnadshavaren behöver då göra en olycksfallsanmälan till Stockholmsregionens Försäkring AB.

Anmälan av olycksfallsskada

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2022-08-15

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.