Skolskjuts

Danderyds kommun erbjuder framför allt fyra former av skolskjuts; SL-kort för elever i åk 7-9 med mer är 4 km till skolan, skolbiljett för gymnasieelever med mer än 6 km till skolan, taxibåt för elever som bor på Tranholmen och färd för elever med funktionsnedsättning.

För elever i förskoleklass till och med årskurs 6 erbjuds inte någon skolskjuts. Det är då vårdnadshavarens ansvar att transporten till och från skolan sker på ett säkert sätt. Även om eleven växelvis bor på olika adresser och den ena är i en annan kommun än Danderyd, är transporten till skolan vårdnadshavarens ansvar.

Riktlinjer för skolskjuts

Skolskjuts för elever i årskurs 7-9

Elever i årskurs 7-9 beviljas skolskjuts med SL:s skolbiljett om följande kriterier uppfylls:

  • Eleven är folkbokförd i Danderyds kommun.
  • Eleven går i en skola i Danderyds kommun som följer den svenska läroplanen.
  • Det närmaste gång- eller cykelavståndet mellan elevens folkbokföringsadress och skolan är minst 4 kilometer. (Danderyds kommun gör mätningen enligt en fastställd mätmetod.)

Elever som bor i Enebyberg eller på Tranholmen

Elever som bor i Enebyberg eller på Tranholmen får ett SL-kort automatiskt i samband med skolstart. De behöver alltså inte lämna in någon ansökan för att få det.

Elever som bor växelvis hos föräldrar med olika adresser

  • Om båda föräldrarna bor i Danderyd kan SL:s skolbiljett beviljas även om en av föräldrarna bor närmare än fastställda avståndsregler.
  • Om en av föräldrarna bor utanför Danderyd och den andra bor i Danderyd men närmare skolan än fastställda avståndsregler beviljas inte SL:s skolbiljett.

Ansök om SL-kort

Vårdnadshavare ansöker om SL-kort via vår e-tjänst. Korten delas ut på elevens skola i samband med skolstarten. För att vara garanterad ett kort till skolstarten måste ansökan göras senast den 31 maj varje år.

Skolskjuts för gymnasieelever

För elever i gymnasieskolan beviljas skolskjuts med SL:s skolbiljett, till och med vårterminen det år som eleven fyller 20 år, om följande kriterier uppfylls:

  • Eleven är studiestödsberättigad.
  • Eleven är folkbokförd i Danderyds kommun.
  • Det närmaste gång- eller cykelavståndet mellan elevens folkbokföringsadress och skolan är minst 6 km. (Danderyds kommun gör mätningen enligt en fastställd mätmetod.)
  • Eleven erhåller inte inackorderingstillägg.

Ansökan om SL:s skolbiljett görs hos den aktuella gymnasieskolan.

Skolskjuts med båt för boende på Tranholmen

Skolskjuts med båt anordnas för elev som går i grundskolan och bor på Tranholmen. Det går båt på morgonen från Tranholmen till bryggan vid Långängen eller Stocksund, samt i omvänd riktning på eftermiddagen.

Transporten sker på våren från visst datum i april till och med terminens slut och på hösten från terminsstart till visst datum i oktober. Arrangerar skolskjutsen gör Tranholmens föräldraförening.

Skolskjuts för elev med särskilda behov

En elev som har behov av skolskjuts på grund av till exempel en funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet, kan beviljas detta till och från skolan. I ansökan om skolskjuts ska en beskrivning av elevens behov av skolskjuts bifogas tillsammans med underlag som styrker aktuell funktionsnedsättning eller de särskilda omständigheter som ligger till grund för behovet. Varje ansökan prövas och bedöms därefter individuellt.

Skolskjuts beviljas inte under skollov och ledigheter utan endast för resa mellan hemmet och skolan under skoltid. Kan kommunen erbjuda en skola för eleven i Danderyd, men familjen väljer en skola utanför kommunen är det inte säkert att skolskjuts beviljas. Det är då föräldrarnas ansvar att eleven kommer till den valda skolan.

Blankett att fylla i efter att ansökan beviljats

Efter att en ansökan om skolskjuts för elev med funktionsnedsättning har skickats in och beviljats, ska en kompletterande beställningsblankett med information om adresser och tider fyllas i. Vanligtvis fylls blanketten i av vårdnadshavare och skola gemensamt.

Kompletterande beställningsblankett

Skolskjuts efter olycksfall

Råkar en elev ut för ett allvarligare olycksfall kan kommunen genom den kollektiva olycksfallsförsäkringen stå för transporten till och från skolan under en tid. Vårdnadshavaren behöver då göra en olycksfallsanmälan till Stockholmsregionens Försäkring AB.

Anmälan av olycksfallsskada

Information och kontakt

För mer information kring skolskjuts, ändring av tider, synpunkter eller frågor om ansökan och beviljande, kontakta oss.

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.