Anslutning till vatten och avlopp

Om du vill ansluta din fastighet till kommunalt VA ska du göra en anmälan, ”VA-anmälan”. Detta gäller även vid tillfällig anslutning, så kallat byggvatten, omläggning av privata VA-ledningar och vid förändringar på fastigheten, till exempel vid anslutning av ytterligare byggnad.

Tänk på att du ska göra en bygganmälan hos Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Bygganmälan krävs för de arbeten som ska göras inom din egen fastighet.

Efter att vi handlagt din VA-anmälan, kontaktar vi dig för ett samråd om placering av din förbindelsepunkt. Förbindelsepunkt är den punkt där dina ledningar ansluts till kommunens ledningar. Förbindelsepunkten placeras normalt utanför tomtgränsen och utgör gränsen mellan ditt och kommunens ansvarsområde.

Ny förbindelsepunkt, steg för steg

Beställ VA-kartor

För mer information om anslutning till vatten och avlopp se allmänna bestämmelser för användande av Danderyds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

ABVA - Allmänna bestämmelser för användandet av VA

Servitut

Om dina VA-ledningar ska dras över en annan fastighet, krävs det att servitut för detta upprättas av lantmäteriverket. Detta utförs företrädesvis i samband med fastighetsbildningen.

Gemensamma VA-ledningar

Om ni vill samsas med en eller flera grannar om att ha gemensamma VA-ledningar måste lantmäteriförrättning genomföras om att bilda gemensamhetsanläggning. Detta utförs företrädesvis i samband med fastighetsbildningen.

Vattenmätare & vattenmätarplats

Vattenmätare beställs via E-tjänst. Vattenmätarplatsen ska vara på ett frostfritt ställe, lätt åtkomlig för avläsning och skötsel. Mätaren ska placeras på en särskild konsol så att den blir lätt att montera och demontera, den ska monteras vågrätt och ha en avstängningsventil på vardera sidan. 

Beställ vattenmätare

Här finns mer information om vattenmätare

Kontaktinformation

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2023-11-21