Familjehem

Att vara familjehem innebär att välkomna någon annans barn eller ungdom till sin egen familj och kunna erbjuda en trygg och stabil familjesituation.

Att bli familjehem

På socialförvaltningen söker vi inga ”perfekta” familjer utan det viktiga är att man kan erbjuda ett hem i en ”vanlig” familj med en eller två trygga vuxna som kan ge barnet eller ungdomen en stabil tillvaro och en möjlighet att få växa och utvecklas under goda förhållanden.

Du och din familj behöver ha tid, tålamod, ork och utrymme känslomässigt och i hemmet för ytterligare en familjemedlem. Du behöver inte vara någon slags expert, men det är bra om du har erfarenhet av barn och barns utveckling - av egna barn eller genom arbete med barn.

En viktig uppgift för familjehemsföräldrarna är att stödja barnets relation till sin biologiska familj. Det kan till exempel innebära att ni hjälper barnet eller ungdomen att träffa sina föräldrar och övrigt nätverk. För barnet är det oerhört viktigt att kontakten med ursprungsfamiljen kan upprätthållas och ibland kan denna kontakt vara avgörande för om en placering går bra.

Intresserad?

Om du är intresserad av att bli familjehem ring Danderyds huvudnummer
08-568 910 00 och säg att du vill bli kopplad till familjehemsgruppen. De kan svara på dina frågor. Eller mejla familjehem@danderyd.se så blir du kontaktad.

Varför placeras barn i familjehem?

Barn kan komma till familjehem under en längre eller kortare tid av olika anledningar, till exempel:

  • föräldrarna har problem med missbruk eller sjukdom och kan inte ge barnet det stöd det behöver
  • den unges eget beteende, till exempel missbruk eller lagöverträdelser, gör att han eller hon behöver byta miljö.
  • att barnet har anlänt som ensamkommande barn till Sverige.

En placering i familjehem sker oftast med de biologiska föräldrarnas samtycke och enligt socialtjänstlagen. Det händer också att barn och unga omhändertas mot föräldrarnas vilja med stöd av lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Vanliga frågor och svar om familjehem

Utredning: att hitta rätt familj till varje barn

För att sen få ett uppdrag som familjehem gör socialförvaltningen en utredning av dig och din familj. Utredningen omfattas av bland annat av enkäter, registerutdrag från polis, socialtjänst, försäkringskassa och kronofogde, referenssamtal, hembesök och djupintervjuer. Syftet med utredningen är att se varje familjs resurser och förmågor och hitta just rätt familj till varje enskilt barn. Du fyller i intresseanmälan nedan som underlag till socialförvaltningen. 

Familjehemmet samarbetar under placeringen med barnets handläggare på socialförvaltningen och kontakt- och familjehemssekreteraren står för stöd samt att det ingår regelbunden extern handledning i grupp med andra familjehem.

Man får både ett arvode och en omkostnadsersättning. Arvodet är lön för det uppdrag du utför. Arvodet beskattas som inkomst, det är sjukpennings- och pensionsgrundande men berättigar inte till tjänstepension. Uppdraget berättigar heller inte till a-kassa, semesterlön eller semesterersättning. Den person som har ett sådant uppdrag är uppdragstagare åt socialnämnden och man är således inte anställd. Omkostnadsersättningen ska täcka de merkostnader som den nya familjemedlemmen medför. Danderyds kommun följer SKR:s rekommendationer om ersättning till jour- och familjehem.

Om ersättning: Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Enligt lag måste du följa sekretesslagen. Detta innebär att du har tystnadsplikt när det gäller de uppgifter som du får ta del av för att kunna fullfölja ditt uppdrag som kontaktperson.

Vi kräver av dig att du handskas med dessa uppgifter på ett varligt sätt så att den enskilde och dess familj inte skadas.

Kontaktinformation

Socialförvaltningen

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax 08-568 911 04

Kontakta oss via telefon, e-tjänst eller besök

Anmäl ditt besök i Kontaktcenter plan 5, Mörby centrum. Entrén är på butiksplan 4, ingång mellan Må bra och Apoteket (entré F).

Uppdaterad: 2023-12-03