Ansök om planbesked

Om du planerar för en åtgärd som kräver att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs så ska du ansöka om planbesked. I planbeskedet får du svar på om kommunen har för avsikt att påbörja ett planarbete eller inte. Här hittar du mer information om hur du ansöker.

Vad är ett planbesked?

Om du vill utföra en åtgärd, som att till exempel utöka befintlig bebyggelse eller upprätta ny bebyggelse kan en ny detaljplan eller en ändring av befintlig detaljplan behöva göras. För detta krävs en ansökan om planbesked för att kommunen ska ta ställning till ifall föreslagen åtgärd ska prövas i en planprocess. Ett planbesked är ett beslut om kommunen har för avsikt att inleda ett planarbete. Om kommunen inte har för avsikt att ändra eller upprätta ny plan ska detta motiveras. 

Hur går processen till?

Efter att ansökan är komplett ska kommunen inom fyra månader lämna besked till den som ansöker, om kommunen bedömer att det är möjligt och lämpligt att inleda en planläggning för det syfte som ansökan avser. Sökanden och kommunen kan även komma överens om annan tid för beskedet.

I bedömningen av ansökan om planbesked gör kommunen en översiktlig prövning av om åtgärden som föreslås är genomförbar och om det är förenligt med de övergripande ställningstaganden för kommunens utveckling som finns redovisade i översiktsplanen. Kommunen lämnar planbesked till den som ansökt om detaljplanläggning. Planbeskedet kan vara antingen positivt eller negativt.

Positivt planbesked

Om kommunen lämnar ett positivt planbesked skapas ett planuppdragsärende hos kommunen. I det positiva planbeskedet lämnar kommunen en bedömning om när det är möjligt att inleda planarbetet och när planarbetet kan bli slutfört och detaljplanen antas. Tidsåtgången kan dock ändras beroende på till exempel ändrade politiska ställningstaganden eller behov av utredningar. 

En handläggare på kommunen projektleder och hanterar detaljplanearbetet tillsammans med en projektgrupp efter att den aktuella politiska nämnden beslutat om planstart. 

Negativt planbesked

Om kommunen lämnar ett negativt planbesked innebär det att kommunen inte bedömer det möjligt att inleda ett planarbete. Det kan exempelvis bero på att det som föreslås i ansökan inte är förenligt med kommunens översiktsplan eller inte är en lämplig användning av det aktuella området. Om kommunen lämnar ett negativt planbesked ska skälen anges. Beslutet kan inte överklagas.

Börja gärna med att kontakta oss

Om du vill ansöka om planbesked rekommenderar vi dig att börja med att kontakta oss för en dialog om förslaget, se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Skicka in din ansökan om planbesked

En ansökan om planbesked skickas in till kommunen via blanketten "Ansökan om planbesked" (finns ovan på sidan). För att din ansökan ska vara komplett behövder den innehålla:

  • Ifylld planbeskedsansökan (obligatoriskt)
  • Karta med berört område och fastigheter markerade (obligatoriskt)
  • Situationsplan eller illustration som visar önskad åtgärd (obligatoriskt)
  • Idé-/ illustrationsskiss
  • Övrigt underlag, t.ex. fullmakt från fastighetsägare (om sökande är annan än fastighetsägare), stämmobeslut (om sökande är bostadsrättsförening) eller utredningar

Underlag som inte är obligatorisk hjälper kommunen att göra en korrekt bedömning. Om ytterligare material behövs kan kommunen begära komplettering. Först när kommunen bedömer att ansökan är komplett börjar tidsfristen.

Mer information

Ansökan av planbesked kan bara göras av den som har för avsikt att genomföra och bekosta de åtgärder som ansökan avser. Det innebär att i det fall då sökande inte äger fastigheten ska fastighetsägarens godkännande bifogas ansökan, eller en beskrivning av hur sökande avser genomföra åtgärderna.

Du kan t.ex vara en privatperson, ett företag eller en förening som ansöker om planbesked. 

Kostnaden för en ansökan om planbesked regleras genom kommunens plantaxa. Både positiva och negativa planbesked debiteras sökande. Negativa planbesked debiteras dock med 60 % av taxans belopp.

Enkelt planbesked (ca en till två dagars handläggning): 10 000 kr

Medelstort planbesked (ca två dagars handläggning): 15 000 kr

Stort planbesked (ca en veckas handläggning eller mer): 20 000 kr

Ta del av taxan här:

Observera att när ett planuppdrag har getts startas detaljplanearbetet vars kostnader regleras genom ett planavtal med sökande.

Hur lång tid en detaljplanprocess tar varierar och beror främst på detaljplanens omfattning och dess komplexitet. Ändring eller upprättande av ny detaljplan kan ta mellan 2-5 år att färdigställa.

Läs mer om planprocessen här.

Kostnaden för en detaljplan varierar och beror på planens komplexitet, nödvändiga utredningar och hur mycket arbetstid som krävs för att upprätta en ny eller ändra en detaljplan. De enklaste detaljplanerna kostar cirka 200 000 kr och upp mot cirka 1 000 000 kr för mer komplexa planer. En enkel detaljplan är när det finns få intressen som står emot detaljplanen och när utredningsbehovet är litet. 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2024-02-28

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.