Ansök om planbesked

Om du planerar för en åtgärd som kräver att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs så ska du ansöka om planbesked. I planbeskedet får du svar på om kommunen har för avsikt att påbörja ett planarbete eller inte. Här hittar du mer information om hur du ansöker.

Vad är ett planbesked?

Om du vill utföra en åtgärd, som att till exempel utöka befintlig bebyggelse eller upprätta ny bebyggelse kan en ny detaljplan eller en ändring av befintlig detaljplan behöva göras. För detta krävs en ansökan om planbesked för att kommunen ska ta ställning till ifall föreslagen åtgärd ska prövas i en planprocess. Ett planbesked är ett beslut om kommunen har för avsikt att inleda ett planarbete. Om kommunen inte har för avsikt att ändra eller upprätta ny plan ska detta motiveras.

Positivt planbesked

Om kommunen lämnar positivt planbesked skapas ett planuppdragsärende hos kommunen. I det positiva planbeskedet lämnar kommunen en bedömning om när det är möjligt att inleda planarbetet och när planarbetet kan bli slutfört samt detaljplanen antas. Planprocessens längd kan ändras beroende på till exempel ändrade politiska ställningstaganden eller behov av utredningar. En handläggare på kommunen påbörjar detaljplanearbetet efter att den aktuella politiska nämnden beslutat om planuppdrag. 

Negativt planbesked

Om kommunen lämnar ett negativt planbesked innebär det att kommunen inte bedömer det möjligt att inleda ett planarbete. Det kan exempelvis bero på att det som föreslås i ansökan inte är förenligt med kommunens översiktsplan eller inte är en lämplig användning av det aktuella området. Om kommunen lämnar ett negativt planbesked ska skälen anges. Beslutet kan inte överklagas.

Börja gärna med att kontakta oss

Om du vill ansöka om planbesked rekommenderar vi dig att börja med att kontakta oss för en dialog om förslaget, se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Skicka in din ansökan om planbesked

En ansökan om planbesked skickas in till kommunen via blanketten "Ansökan om planbesked" (finns ovan på sidan). För att din ansökan ska vara komplett behövder den innehålla:

  • Ifylld planbeskedsansökan (obligatoriskt)
  • Karta med berört område och fastigheter markerade (obligatoriskt)
  • Situationsplan eller illustration som visar önskad åtgärd (obligatoriskt)
  • Idé-/ illustrationsskiss
  • Övrigt underlag, t.ex. fullmakt från fastighetsägare (om sökande är annan än fastighetsägare), stämmobeslut (om sökande är bostadsrättsförening) eller utredningar

Underlag som inte är obligatorisk hjälper kommunen att göra en korrekt bedömning. Om ytterligare material behövs kan kommunen begära komplettering. Först när kommunen bedömer att ansökan är komplett börjar tidsfristen.

Mer information

Pågående planarbete

Om en inkommen begäran om planbesked innefattar en fastighet som redan ingår i ett pågående program- eller detaljplanearbete bör inte ett nytt planarbete påbörjas. Den begäran som inkommit får om det är lämpligt hanteras inom ramen för det pågående planarbetet, om planarbetet befinner sig i ett sådant inledande skede att det är möjligt.

Pågående genomförandetid

Om genomförandetiden för en gällande detaljplan inte har gått ut är det inte lämpligt att påbörja ny planläggning. Undantag gäller om nya förhållanden av stor allmän vikt inte kunnat förutses vid tidigare planläggning uppstått.

Gällande detaljplans aktualitet

Om gällande detaljplan fortfarande anses modern, det vill säga att de avvägningar som gjorts i detaljplanen fortfarande är aktuella, trots att genomförandetiden har gått ut, är ny planläggning inte lämplig.

Enskilda fastigheter

Planläggning för enskilda fastigheter, för att exempelvis möjliggöra för en större byggrätt eller avstyckning är generellt inte lämpligt. Bedömning behöver göras i varje enskilt fall. Vid ändrade förutsättningar eller behov av förtätning bör ett större sammanhängande område ses över. Det är inte lämpligt att rätta planstridigt utgångsläge som uppstått genom avsteg från gamla detaljplaner genom att ändra gällande detaljplan eller upprätta ny.  

Kommunen är positiv till att utreda lämpligheten av en ny detaljplan då syftet stämmer överens med inriktningen i kommunens översiktsplan eller andra politiska beslut som handlar om kommunens utveckling. Kommunen gör alltid en lämplighetsbedömning av förslaget och det berörda områdets planförutsättningar och genomförbarhet.

Kostnaden för en ansökan om planbesked regleras genom kommunens plantaxa. Både positiva och negativa planbesked debiteras sökande. Negativa planbesked debiteras dock med 60 % av taxans belopp.

Enkelt planbesked (ca en till två dagars handläggning): 10 000 kr

Medelstort planbesked (ca två dagars handläggning): 15 000 kr

Stort planbesked (ca en veckas handläggning eller mer): 20 000 kr

Ta del av taxan här:

Observera att när ett planuppdrag har getts startas detaljplanearbetet vars kostnader regleras genom ett planavtal med sökande.

Hur lång tid en detaljplanprocess tar varierar och beror främst på detaljplanens omfattning och dess komplexitet. Ändring eller upprättande av ny detaljplan kan ta mellan 2-5 år att färdigställa.

Läs mer om planprocessen här.

Kostnaden för en detaljplan varierar och beror på planens komplexitet, nödvändiga utredningar och hur mycket arbetstid som krävs för att upprätta en ny eller ändra en detaljplan. De enklaste detaljplanerna kostar cirka 200 000 kr och upp mot cirka 1 000 000 kr för mer komplexa planer. En enkel detaljplan är när det finns få intressen som står emot detaljplanen och när utredningsbehovet är litet. 

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2024-06-12