Avfallsplan 2021–2032

En avfallsplan är ett styrdokument för kommunens avfallshantering. Den innehåller mål för hur hanteringen av avfall ska se ut. Enligt miljöbalken ska alla kommuner i Sverige ha en avfallsplan. Danderyds kommun har en avfallsplan som är gemensamt framtagen inom SÖRAB – det avfallsbolag som kommunen äger tillsammans med nio andra kommuner.

Danderyds kommun har tagit fram Avfallsplan 2021–2032 tillsammans med avfallsbolaget SÖRAB och kommunerna Järfälla, Vallentuna, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby och Upplands Väsby. Även om det är en gemensam plan så har den antagits i varje kommun och ägs således av respektive kommun. I Danderyds kommun antogs avfallsplanen i kommunfullmäktige den 12 oktober 2020.

Struktur

Avfallsplanen berör allt avfall som uppkommer i kommunen och sätter mål för avfallshanteringen 2032. Den har ett cirkulärt fokus vilket innebär att man ska arbeta för att förebygga avfall. Material ska cirkulera, prylar ska återanvändas eller gå till återvinning snarare än att bli avfall.

Avfallsplanen innehåller fem övergripande målområden. Inom varje målområde finns ett antal huvudmål för hela perioden 2021–2032. Det finns även så kallade periodmål för hur långt arbetet ska ha kommit vart tredje år; 2023, 2026, 2029 samt 2032.

Målområden

Avfallsplanens målområden bidrar till att uppfylla både de nationella och internationella målen. År 2032 ska det vara lätt att göra rätt. Systemen ska vara enkla och effektiva för både kommuninvånare och för verksamheter. Avfallsplanen innehåller följande fem målområden där målområde 1–3 är grunden för avfallsplanen medan de två sista lyfter fram matavfall och nedskräpning.

 1. System efter behov
  Här skapas förutsättningarna för framtida material- och avfallshantering samt planering för infrastruktur och system som i framtiden ska möjliggöra förebyggande av avfall och en cirkulär ekonomi. 

 2. Avfall förebyggs
  Avfall ska förebyggas och produkter ska vara produkter så länge som möjligt. Det förväntas leda till minskade och mer hållbara inköp som i sin tur möjliggör återanvändning, lagning, delning, lån och byten.

 3. Material cirkulerar
  Det avfall som uppstår, trots förebyggande åtgärder, ska sorteras och materialåtervinnas. Det återvunna materialet ska användas för att skapa nya produkter och varor istället för att prylar görs av nytt material.

 4. Matavfall
  Genom sortering kan matavfallet användas som resurs i produktionen av biogas – som används som fordonsgas – och biogödsel som läggs på åkrarna. Men framförallt handlar det om att minska mängden mat som slängs. Bästa sättet att minska matsvinnet är att undvika att köpa sådan mat som inte kommer att ätas upp. 

 5. Skräp och nedskräpning
  Skräp och nedskräpning i offentlig miljö ska hanteras på samma sätt som avfall från hushåll. Det ska vara en självklarhet att sortera avfall även i offentlig miljö.

Genomförande

SÖRAB-kommunerna och SÖRAB tar tillsammans fram aktiviteter för det gemensamma arbetet. Varje kommun ansvarar också själva för att ta fram aktiviteter för det lokala arbetet.

Inför varje treårsperiod startas ett arbete med att ta fram nya periodmål som sedan beslutas av en styrgrupp.

I och med att planen berör allt avfall har både verksamhetsutövare, såväl offentliga som privata samt kommuninvånare en viktig roll för att målen i avfallsplanen ska kunna uppnås.

Struktur

Avfallsplanen består av fyra olika delar:

Ett bakgrundsdokument där du kan läsa om vad som gäller för avfallshantering i Sverige och om hur SÖRAB och SÖRAB-kommunerna arbetar tillsammans. Du kan också läsa sammanfattningar av de utredningar som ligger till grund för avfallsplanen.

Ett måldokument som beskriver de fem målområdena: strategier för genomförande, de huvudmål som fastställts för perioden 2021–2032 samt relevant information som sätter målen i ett
sammanhang.

Ett periodmålsdokument som är ett komplement till måldokumentet som uppdateras vart tredje år. Periodmålen ger kommunen och avfallsplanens styrgrupp möjlighet att prioritera under avfallsplanens gång och visar vad kommunen och SÖRAB tänker arbeta med de kommande tre åren.

Bilagor som innehåller fördjupningsmaterial.

Bakgrundsdokument
Måldokument
Periodmål för 2021–2023
Periodmål för 2024–2026
Bilagor

Uppdaterad: 2023-09-26