Trafikutredning Svalnäs

Under 2021 har Tekniska kontoret genomfört en trafikutredning för att se över trafikflödet i anslutning till skola och förskola i Svalnäs.

Skolan (Elevverket) är belägen i ett bostadsområde vilket gör att trafiksituationen blir ansträngd när elever lämnas och hämtas. Här ligger också en förskola (Äventyret).

Om trafikutredningen

Syftet med trafikutredningen har varit att identifiera förutsättningar för trafikflödet och identifiera lösningsförslag för trafikmiljön i allmänhet samt för området kring skola och förskola i synnerhet.

I samband med trafikutredningen genomfördes fyra dialogmöten med personal samt föräldrar till barn som går i grundskolan respektive förskolan. Därutöver hölls ett dialogmöte med boende i området.

Trafikutredningen i korthet

I trafikutredningen identifierades, i stora drag, följande huvudproblematik för trafiksituationen i området:

  • Felparkerade bilar i gatan samt avsaknad av korttidsparkering för lämning och hämtning leder till trafikstockning.
  • Otydlighet i vägval för bilförare som kör från skolan, i kombination med ökat trafikflöde, leder till trafikstockning.
  • Gammal infrastruktur. Området är inte anpassat för dagens krav på standard för gång- och cykelbanor eller mängd fordon.

Förslag på lösning

Utredningen lyfter ett stort antal åtgärdsförslag av olika karaktär och storlek. Av dessa har följande åtgärdsförslag identifierats som mest intressanta att titta närmare på för att förbättra trafiksituationen i området:

  • Ombyggnation av Alestigen för att anlägga en korttidsparkering för säkrare lämning och hämtning.
  • Ombyggnation vid Valkyriavägen/Torgerdsvägen/Norra Alevägen för att möjliggöra ytterligare korttidsparkering för lämning och hämtning.
  • Ombyggnation av korsningen Emblavägen/Alevägen med avsikt att möjliggöra för gångtrafikanter att korsa körbanan på ett säkrare sätt.
    Byggnation av cykelparkering med gång och cykelbanekoppling till befintlig banvall för att underlätta säker cykling till skolan.
  • Enkelriktning av Emblavägen för att rikta trafikflöde och minska belastningen.

Tekniska kontoret vill fortsätta att utreda alternativ 2-5 där några av åtgärderna kan inrymmas inom kommande års trafiksäkerhetsinvesteringsprogram. Några av åtgärdsförslagen behöver också hanteras i dialog mellan fastighetsförvaltare och verksamhet.

På kort sikt förordar Tekniska kontoret att anlägga en drop-off-zon på Alestigen, en korttidsparkering för säkrare lämning och hämtning. Insatsen genomförs i det fallet inom satsningen Säkra skolvägar.

Nästa steg

Tjänsteutlåtande med förslag tas upp i tekniska nämnden den 27 oktober 2021. Beslut om eventuellt genomförande tas först vid kommande sammanträde i höst/vinter.

Om tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra åtgärder enligt tjänsteutlåtande kan anläggning av drop-off-zon på Alestigen preliminärt starta våren 2022.

För den som vill ta del av tjänsteutlåtande och underlag från trafikutredningen finns materialet i Mötesportalen under tekniska nämnden; Meetingsplus.danderyd.se

Informationsbrev

Ett infobrev skickas via en e-postlista ut till närboende och verksamheter som berörs av trafikutredning.

Trafikutredning Svalnäs_information januari 2021.pdf

Trafikutredning Svalnäs_information februari/mars 2021.pdf

Trafikutredning Svalnäs_juni 2021.pdf

Trafikutredning Svalnäs_sept 2021.pdf

Trafikutredning Svalnäs_okt 2021.pdf

Uppdaterad: 2023-12-20