Träd i Danderyd

Träden påverkar och engagerar oss alla! Varje år får kommunen in många önskemål från allmänheten angående fällning eller beskärning av träd på kommunens mark.

Det är förbjudet och straffbart att ta ned eller göra åverkan på träd som står på allmän mark. Det är endast kommunen som tillåts fälla träd på kommunens mark.

Ansökan och önskemål om trädfällning

För att kommunen ska kunna behandla samtliga ansökningar på ett rättvist och effektivt sätt är det viktigt att samtliga ansökningar om trädfällningar gör du här:

Innan du fyller i ansökan är det viktigt att du har läst igenom och förstått informationen om riktlinjer för trädfällning som finns under rubriken "naturparksskötsel".

För att fylla i din ansökan väljer du i e-tjänsten kategorin "Träd och grenar" och väljer sedan alternativet "Övrigt". Fyll i din ansökan med så utförlig information som möjligt och bifoga gärna fotografier eller skiss för att förtydliga den. Du kan också märka ut platsen med koordinater eller kartnål så att det är lätt att hitta.

Hantering av trädärenden

Generellt gäller att trädärenden samlas ihop och gås igenom var fjärde månad. Akuta ärenden rörande exempelvis trädfall över väg, lutande träd i omedelbar risk att falla eller liknande hanteras självklart skyndsamt.

Använd vår e-tjänst för felanmälan och välj kategorin "Träd och grenar”, välj sedan vilket av alternativen som bäst stämmer in på det träd som du vill få borttaget. Passar inget av alternativen kan du välja "Övrigt". Om det aktuella trädet eller växtligheten utgör en direkt fara för person eller egendom är det väldigt viktigt att du skriver det så att det får rätt prioritering. Bifoga gärna bild och koordinater så att platsen blir lätt att hitta.

Naturparksskötsel

Danderyds kommun har höga naturvärden och närheten till kust och grönområden är väldigt uppskattad av kommunens invånare. Tekniska kontoret har ett stort ansvar att på ett långsiktigt och hållbart sätt ta hand om våra träd och skapa variation i trädbeståndet genom olika skötselåtgärder, som exempelvis föryngring, beskärning och gallring. Kommunen tittar också på bestånd av sällsynta arter för att försöka bevara deras levnadsmiljöer i så stor utsträckning som möjligt.

Trädfällning på privat mark

Innan du fäller ett träd är det viktigt att du försäkrar dig om att trädet står på din fastighet så att du inte av misstag fäller någon annans träd. Med kartan Detaljplaner kan du se gällande detaljplaner och planbestämmelser som gäller för just din fastighet - kontakta bygglovsenheten om du har svårt att tolka informationen.
Skulle din fastighet omfattas av en planbestämmelse att träd ska bevaras då får du inte fälla träden utan tillstånd från bygglovsenheten. Krav på återplantering kan förekomma. Kommunen utför inte trädfällning, gallring eller andra åtgärder på privat mark.

Har du en ek på tomten?

Ekar är otroligt värdefulla livsmiljöer för väldigt många sällsynta organismer. Alla ekar som är en meter i diameter i brösthöjd anses vara naturvårdsträd. Om du har en sådan på din fastighet kan du anmäla detta till Länsstyrelsen för kartering. Då ingår även ditt träd i kartor över spridningskorridorer och värdefulla samband i Stockholmsregionen.

Ek på tomten - Informationsblad

Olovlig trädfällning

Det är förbjudet och straffbart att ta ned eller göra åverkan på träd som står på allmän mark. Det är endast kommunen som tillåts fälla träd på kommunens mark. Danderyds kommun ger aldrig lov eller tillåtelse till privata fastighetsägare att ta ner eller beskära träd på allmän mark. Alla insatser/åtgärder på träd på kommunens mark går genom kommunens upphandlade ramavtalsentreprenörer. Danderyds kommun har som rutin att polisanmäla all olovlig trädfällning eller vandalisering av träd.

Kontakt vid olovlig fällning på kommunal mark

Om du ser arborister arbeta på uppdrag av privata fastighetsägare på kommunens mark, ring Polisen på 112. Vid icke akuta ärenden ring 114 14 eller kontakta Tekniska kontoret via kommunens växel 08- 568 910 00.

Döda träd

Även döda träd är viktiga och värdefulla för den biologiska mångfalden och också för variationen i vår tätortsnära natur. Olika växter och djur har olika livsbetingelser och behöver olika slags träd. Det är viktigt för den biologiska mångfalden att det finns både stående och liggande döda träd, solbelysta och beskuggade och i olika stadier av nedbrytning.
Om det döda trädet klassas som ett riskträd, tas trädet bort alternativt läggs ned på marken. Fällda döda träd blir på så sätt en del av det naturliga kretsloppet. Kvarliggande träd fyller en funktion och får inte används för privat bruk, exempelvis ved.

Träd som växer in på grannens tomt

Det är många som undrar vad det är som gäller för träd och växter på grannens tomt som växer in på den egna tomten eller som på något annat sätt skapar olägenhet. Det bästa är att tala med den det berör och försöka komma överens. Om det inte fungerar kan man diskutera med en jurist om vilka möjligheter som finns.

Vad säger lagen?

Så här står det i Jordabalken och Plan- och bygglagen, Jordabalken 3 kap 2 §

"Tränger rot eller en gren in på fastighet från område intill denna och medför det olägenhet för fastighetens ägare, får denne ta bort roten eller grenen. Områdets ägare ska dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom."

Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 15 §

"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer."

Träd som hänger över ledning

Ett träd som står på din privata mark och som hänger över en ledning - vänligen kontakta ledningsägaren för åtgärd.

Trädgårdsavfall hör inte hemma i bostadsnära natur

Kompostera gärna trädgårdsavfallet hemma inom den egna tomten, men har du inte själv möjlighet finns det flera tjänster att välja mellan för dig som bor i villa. Du kan också lämna trädgårdsavfall kostnadsfritt på Hagby återvinningscentral. Att skapa egna komposter på allmän mark är inte tillåtet.

Kontaktinformation

Information Danderyd

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider: måndag 8-18, tisdag-fredag 8-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.