Husutsättning

När du ska bygga ett nytt bostadshus eller någon mindre tillbyggnad måste du veta byggnadens exakta läge på marken innan arbetet påbörjas. Vid husutsättning markeras byggnadens alla hörn utifrån de mått du fått bygglov på.

Husutsättning kan beställas av Kart- och mätavdelningen när bygglovet är beviljat. För att vara säker på att få husutsättningen utförd vid önskad tidpunkt bör beställningen göras 1-2 veckor i förväg.

Husutsättning måste utföras av någon sakkunnig eftersom placeringsfel kan leda till stora extrakostnader. Vilken typ av husutsättning som är lämpligast beror på var i byggprocessen man befinner sig.

Grovutsättning

Grovutsättning görs vid behov innan eventuell sprängning och schaktning i de fall det är svart att avgöra var byggnaden ska vara placerad. Vid grovutsättning markeras byggnadens läge på marken med stakkäppar.

Finutsättning

Finutsättning är en noggrannare husutsättning som görs när schaktning eller andra förberedande markarbeten är utförda. Finutsättning ska göras innan arbetet med grund- eller formsättning påbörjas för att undvika placeringsfel. Vid finutsättning markeras de blivande hushörnens exakta läge på marken.

Vilken typ av husutsättning som behövs och hur byggnadens läge ska markeras, bestäms lämpligast i samråd med den byggare som ska utföra arbetet.

I de fall då tillbyggnadens placering är i direkt anslutning till befintligt hus, kan byggaren oftast sätta ut tillbyggnaden själv. I så fall ska en lägeskontroll göras innan gjutning när formen för tillbyggnadens grund är färdigställd för att i tid upptäcka eventuella placeringsfel.

Mer information om lägeskontroll

Boka tid med Kart- och mätavdelningen i god tid före husutsättningen:

Boka tid för husutsättning under ansvarsområdet Kart- och mättjänster på sidan www.danderyd.se/kontaktakommunen

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-04-20