Samverkansöverenskommelse och handlingsplan mellan polis och kommun 2023-2026

Samverkan mellan polis och kommun men även med andra aktörer i samhället är en av de viktigaste metoderna för att kunna bedriva ett framgångsrikt förebyggande och trygghetsskapande arbete. På den här sidan kan du läsa mer om hur Danderyds kommun och Lokalpolisområde Södra Roslagen har planerat för att det arbetet ska gå till i praktiken.

Handlingsplan

Danderys kommun och Lokalpolisområde* Södra Roslagen har utarbetat en handlingsplan för det förebyggande arbetet för åren 2023-2026

Handlingsplanen grundar sig på analyser av den lägesbild som beskriver brott och trygghet i Danderyd. Förutom att analysera orsaker till brott samt med vilka metoder man önskar angripa orsakerna har man även tittat på faktorer som främjar trygghet. Slutligen har en prioritering av åtgärder gjorts i syfte att skapa ett effektivt förebyggande arbete.

Handlingsplan, Danderyds kommun och Lokalpolisområde Södra Roslagen

* Ett lokalpolisområde utgör basen för polisens verksamhet. Grundprincipen är att polisverksamhet ska bedrivas i lokalpolisområdet om inte särskilda skäl talar mot det. Sådana skäl kan vara verksamhet som kräver särskild kompetens eller kompetens som sällan behövs. Södra Roslagens Lokalpolisområde omfattar fem kommuner, Danderyd, Vaxholm, Vallentuna, Täby och Österåker.

Dialog med invånare

Lägesbilden har sin grund i olika former av material såsom undersökningar och dialoger riktade till invånare, besökare i kommunen och medarbetare, polisens statistik, statistik från kommunens undersökning av ungas livsstil och drogvanor samt andra källor såom SCB:s frågeundersökning. I medarbetarundersökningar har man bland annat frågat om synpunkter som inkommer i verksamheternas vardagliga arbete.

Det har funnits möjlighet för tjänstemän på olika nivåer att ge synpunkter på resultaten och de slutgiltiga dokumenten.

Fokusområden för det förebyggande arbetet under 2023–2026:

  • Trygga platser
  • Trygghet och säkerhet för ungdomar
  • Förebygga risken att invånare, företag och samhället utsätts för brott i och utanför hemmet med fokus på våldsbrott, tillgrepp och bedrägerier.

Särskild vikt ska läggas vid att utveckla det förebyggande arbetet/stödet riktat till personer som utsätts för upprepat våld inklusive barn som bevittnar våld i nära relation.

Arbetet ska präglas av delaktighet, medbestämmande, god kommunikation och dialog om brott och trygghet när detta bidrar till trygghet och effektivitet. En ökad kunskapsspridning av fakta om förekomst av brott är prioriterad.

Medborgarlöfte

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Det är en form av samverkan med lokalsamhället som initierats av polisen. Lokalpolisområde Södra Roslagen och Danderyds kommun har utarbetat ett gemensamt medborgarlöfte som ska utvärderas vid årskiftet 2026-2027. Medborgarnas synpunkter har inhämtats på flera sätt, bland annat genom Polisens trygghetsenkät till medborgarna 2021.

Medborgarlöfte

Struktur, ansvar för genomförande

Överenskommelsen beskriver den övergripande strukturen samt vilka funktioner som har ansvar för genomförandet av handlingsplanen.

Överenskommelsen

Förebygga brott och skapa trygghet genom samverkan

Vill du läsa mer om processerna i det brottsförebyggande arbetet rekomenderas rapporten "Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete" från Brottsförebyggande Rådet.

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

Kontaktinformation

Trygg i Danderyd

Box 66, 182 05 Djursholm

Handläggare
Annette Lindell
trygg@danderyd.se
08-568 910 78

Uppdaterad: 2023-02-01

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.