Modersmål och minoritetsspråk

Elever som bor i Danderyds kommun eller går i någon av skolorna erbjuds modersmålsundervisning från årskurs 1-9. En förutsättning för att en elev ska erbjudas möjligheten att läsa ett modersmål är att eleven går på en skola som följer den svenska läroplanen.

Datum för undervisningen läsåret 2023/24

Läsåret pågår mellan den 28 augusti 2023 och den 3 juni 2024.  

Ingen undervisning sker under höstlov, jullov, sportlov eller påsklov. 

Enskilda skolors studiedagar påverkar inte modersmålsundervisningen. 

Mer information skickas ut till alla före terminens start. 

Rätt till modersmålsundervisning

Innan du ansöker om plats inom modersmålsundervisningen för ditt barn är det viktigt att du ta del av hur Danderyds kommun har valt att organisera och erbjuda undervisning.

För att ha rätt att delta i modersmålsundervisning ska det aktuella språket vara ett levande språk som används dagligen hemma. Minst en av föräldrarna ska ha språket som sitt modersmål. Det vill säga, det är inte tillräckligt att det bara är ett språk som familjen behärskar mycket väl.  

Rektor fattar beslut om eleven har rätt till modersmål utifrån kommunens riktlinjer och rutiner. Beslut krävs för att delta i undervisningen och ingen elev får delta i undervisning förrän eleven finns uppsatt på listan. Enheten för flerspråkighet organiserar och ansvara för undervisningen och modersmålslärarna i enlighet med kommuns riktlinjer och rutiner. 

Adopterade barn med annat modersmål än svenska kan också ha rätt till modersmålsundervisning. Den sker i en dialog mellan rektor, vårdnadshavare och enheten för flerspråkighet. 

Enligt skollag och läroplan ska förskoleklassen arbeta med flerspråkiga elever på motsvarande sätt som förskolan. 

Minst fem elever

För att undervisning i ett modersmål ska kunna starta så ska det finnas minst fem elever i kommunen som har sökt och blivit beviljade att läsa, för att undervisningen ska kunna starta och att det finns en lämplig lärare. Detta gäller dock inte de nationella minoritetsspråken.  

Undervisningens upplägg

Modersmålsundervisningen sker i grupp på måndagar enligt förutbestämda tider och skolor. (Visst undantag för modersmålsspråket engelska). Klassrummen finns på Mörby-, Friberga- eller Kevingeskolan. Generellt gäller följande tider för respektive stadium. 
 
Årskurs 4–6 15:20-16:05 
Årskurs 7–9 16:20-17:05 
Årskurs 1–3 17:15-18:00 
 
Elever i årskurs 4–9 åker själva till undervisningen och elever i årskurs 1–3 behöver få hjälp av någon vårdnadshavare eller motsvarande för att ta med eleven till undervisningen. Kommunens regler kring skolskjuts gäller.  
 
I vissa språk där antalet elever är väldigt få, sker undervisning på måndagar men enligt en något förändrade gruppindelning och lektionstid. Information ges av enheten för flerspråkighet vad som gäller i dessa fall.

Nationella minoritetsspråk

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. För dessa språk skiljer sig reglerna åt och det finns inte samma krav som för övriga modersmål. 

Huvudmannen är skyldig att anordna undervisning i ett nationellt minoritetsspråk om en elev vill få undervisning i det och det finns en lämplig lärare. Det finns inte några krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven har grundläggande kunskaper i språket. 

Frågor och svar om modersmålsundervisning

Här kan du hitta svar på några vanliga frågor och modersmålsundervisningen

Ansökan om modersmålsundervisning

Avanmälan av modersmålsundervisning

Riktlinjer och blanketter

Kursplan

Skolverkets kursplan i modersmål

Enheten för flerspråkighet

enh.flersprakighet@danderyd.se

Jeanette Ocklund
Enhetschef
jeanette.ocklund@danderyd.se
Telefon: 08-568 915 39

Uppdaterad: 2023-06-22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.