Modersmål och minoritetsspråk

Elever som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasieskolan samt i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Inför terminsstart i augusti

Terminen börjar måndag den 29 augusti. Samling sker på skolgården där respektive lärare möter upp eleverna. Undervisningen hålls på tre centralt belägna skolor. Alla språk utom engelska och finska undervisas på måndagar.

Läs det välkomstbrev som har skickats ut

Skollokal för respektive språk

Mörbyskolan: italienska, spanska, tyska, arabiska, franska, persiska

Kevingeskolan: grekiska, portugis, japanska, ryska, polska, tigrinja, thai

Fribergaskolan: engelska, mandarin, finska, finska som andra språk

Lektionstider för alla språk utom engelska och finska

Lektionerna hålls på måndagar, vid nedanstående tider.

Årskurs 4-6: kl 15:20-16:05

Årskurs 7-9: kl 16:20-17:05

Årskurs 1-3: kl 17:15-18:00

Lektionstider för engelska

Åk 1 och 2: måndag kl 17:15

Åk 3: onsdag kl 17:15

Åk 4: onsdag kl 15:20

Åk 5 och 6: måndag kl 15:20

Åk 7: måndag kl 16:20

Åk 8: tisdag respektive onsdag kl 16:20

Åk 9: måndag kl 16:20

Lektioner i finska

Elever som läser finska följer en av två kursplaner, finska respektive finska som andra språk. Eleverna delas in i åldersgrupper inom respektive kursplan. Modersmålsläraren kommer i god tid innan terminsstarten att informera dig om vilket alternativ som gäller för ditt barn.

Om modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning erbjuds från årskurs 1. Enligt skollag och läroplan ska förskoleklassen arbeta med flerspråkiga elever på motsvarande sätt som förskolan.

För att ha rätt att delta i modersmålsundervisning ska det aktuella språket vara ett levande språk som används dagligen hemma. Minst en av föräldrarna ska ha språket som sitt modersmål. Det vill säga, det är inte tillräckligt att det bara är ett språk som familjen behärskar väl. Adopterade barn med annat modersmål än svenska kan också ha rätt till modersmålsundervisning. Det är rektor som fattar beslut om eleven har rätt till modersmål. 

Det ska finnas minst fem elever i kommunen som ska läsa språket för att undervisningen ska kunna starta. Detta gäller dock inte de nationella minoritetsspråken.

En förutsättning för att en elev ska erbjudas möjligheten att läsa ett modersmål är att eleven går på en skola som följer den svenska läroplanen.

Nationella minoritetsspråk

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. För dessa språk skiljer sig reglerna åt och det finns inte samma krav som för övriga modersmål.

Huvudmannen är skyldig att anordna undervisning i ett nationellt minoritetsspråk om en elev vill få undervisning i det och det finns en lämplig lärare. Det finns inte några krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Frågor och svar om modersmålsundervisning

Här kan du hitta svar på några vanliga frågor och modersmålsundervisningen

Ansökan om modersmålsundervisning

Avanmälan av modersmålsundervisning

Mer information

Skolverkets kursplan i modersmål

Enheten för flerspråkighet

enh.flersprakighet@danderyd.se

Jeanette Ocklund
Enhetschef
jeanette.ocklund@danderyd.se
Telefon: 08-568 915 39

Uppdaterad: 2022-06-23

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.