Ekebysjön

Ekebysjön och det intilliggande området består av många olika typer av vegetation.

Här finns allt från sump- och kärrmark via beteshagar och slåtterängar till torr hedvegetation och  berghällar. Varje vegetationsområde har sitt specifika växt- och djurliv, flera utgör livsmiljöer för hotade eller fridlysta arter.

Naturreservatet blev till 2008 tack vare den mängd av ovanliga arter av sjöfågel som valt sjön som boplats.

Slingan som går runt sjön är ca 2 km lång.

I reservatet är det olagligt att:

  • framföra motordrivet fordon
  • göra åverkan på skogen, ris-, ört- eller markvegetationen
  • medföra okopplad hund
  • medvetet störa djurlivet
  • göra upp öppen eld, annat än på anvisad och iordninggjord plats
  • fiska, tälta eller campa
  • inplantera för området främmande växt- eller djurarter
  • eida eller cykla annat än på markerade leder.

Ekebysjön naturreservat

Beslut om Ekebysjön naturreservat

Uppdaterad: 2023-12-18