Solenergi och solceller

Genom att installera solpaneler eller solceller på ditt tak kan du producera din egen värme och el och bli mer självständig samtidigt som du gör en insats för miljön.

Solkartan visar solpotentialen för ditt tak

Danderyds kommun erbjuder dig möjligheten att ta reda på ditt taks solpotential genom en solkarta. Solkartan utgår från lasermätningar och tar hänsyn till ditt taks lutning och ger dig en indikation på hur mycket energi en solanläggning kan producera på ditt tak. Solkartan ger en första bild inför kontakt med installatör och tar inte hänsyn till skuggning från tex växtlighet.

Film: Vilken solpotential har ditt tak?

Läs mer om solkartan

Solseminarium

Några gånger per år anordnar Danderyds kommun solseminarium tillsammans Energi- och klimatrådgivningen. Det senaste anordnades digitalt i maj 2020. Du kan se seminariet i efterhand.

Solseminarium maj 2020

Fixasolpanel.se - energi & klimatrådgivningen

Krävs bygglov?

Från och med den 1 augusti 2018 har en ny lagändring gjort det möjligt att montera solcellspaneler och solfångare utan bygglov. Detta gäller under förutsättning att solpanelerna följer byggnadens form. De får med andra ord inte resas upp i  annan taklutning än befintligt tak eller vinklas ut från byggnadens fasad. Åtgärden måste även följa gällande detaljplan.

För bygglovsbefriade solfångare och solcellspaneler ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.

  • De ska följa byggnadens form.

  • Solenergianläggningar får inte kräva bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

  • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig synpunkt.

  • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

För byggnader och bebyggelseområden som särskilt kulturhistoriskt värdefulla behövs fortfarande bygglov. Bygglov krävs även i och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Så söker du bygglov

I händelse av att kriterierna ovan inte uppfylls och du måste ansöka om bygglov ska följande handlingar skickas in.

Checklista - Vad ska jag skicka in?
check mark 2.gif Fasadritning
- Redovisa de berörda fasaderna.
- Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet).
check mark 2.gif Detaljritning
- Redovisa tekniska lösningar och byggdetaljer som är viktiga för det arkitektoniska uttrycket utvändigt, så som anläggningens uppbyggnad, mått, vinklar, infästningar i bärande konstruktioner med mera.
check mark 2.gif Takplan
- Redovisa hur solenergianläggningen ska placeras på taket.
- Måttsätt takplanen.
- Redovisa befintliga skorstenar, installationer med mera.
check mark 2.gif Bild
- Skicka in ett fotografi/fotografier på byggnaden.
check mark 2.gif Produktblad
- Inkludera beskrivning av utvändiga material och kulörer på solanläggningen med uppgift om NCS kulörer/färgtyp.
check mark 2.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen.

Ansök om bygglov

Bidrag för investeringar i solceller

För solceller som ansluts till elnätet finns ett statligt stöd att söka hos Länsstyrelsen. Företag kan få bidrag för maximalt 30 procent av installationskostnaden och för övriga gäller 20 procent. Stödet beräknas på hela kostnaden för installationen. Stödet kan inte kombineras med andra kommunala eller statliga stöd eller ROT-avdrag. För solfångare finns inget stöd, men ROT-avdrag kan användas för arbetskostnaden.

Mer information

Information om solenergi, energi- och klimatrådgivningen

PM Solel 2019.pdf

Information kring bidrag för solceller, Länsstyrelsen

Svensk solenergi

Solceller, Energimyndigheten

Solelsportalen, Energimyndigheten

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.