Solenergi och solceller

Genom att installera solpaneler eller solceller på ditt tak kan du producera din egen värme och el och bli mer självständig samtidigt som du gör en insats för miljön.

Solkartan visar solpotentialen för ditt tak

Vad har ditt tak för solpotential? Solkartan utgår från lasermätningar och tar hänsyn till ditt taks lutning och ger dig en indikation på hur mycket energi en solanläggning kan producera på ditt tak. Solkartan ger en första bild inför kontakt med installatör och tar inte hänsyn till skuggning från till exempel växtlighet.

Film: Vilken solpotential har ditt tak?

Läs mer om solkartan

Solseminarium

Några gånger per år anordnar Danderyds kommun solseminarium tillsammans Energi- och klimatrådgivningen. Håll utkik på fixasolpanel.se för information.

Fixasolpanel.se - energi & klimatrådgivningen

Krävs bygglov?

Från och med den 1 augusti 2018 har en ny lagändring gjort det möjligt att montera solcellspaneler och solfångare utan bygglov. Detta gäller under förutsättning att solpanelerna följer byggnadens form. De får med andra ord inte resas upp i  annan taklutning än befintligt tak eller vinklas ut från byggnadens fasad. Åtgärden måste även följa gällande detaljplan.

För bygglovsbefriade solfångare och solcellspaneler ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.

  • De ska följa byggnadens form.

  • Solenergianläggningar får inte kräva bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

  • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig synpunkt.

  • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

För byggnader och bebyggelseområden som särskilt kulturhistoriskt värdefulla behövs fortfarande bygglov. Bygglov krävs även i och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Ställ frågor om solenergi

Känner du dig vilse i solenergi och solceller? Vill du få opartisk och kostnadsfri rådgivningen? Välkommen att kontakta Energi- och klimatrådgivningen!

Kontakta Energi- och klimatrådgivningen

Så söker du bygglov

I händelse av att kriterierna ovan inte uppfylls och du måste ansöka om bygglov ska följande handlingar skickas in.

check mark 2.gif Fasadritning
- Redovisa de berörda fasaderna.
- Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet).
check mark 2.gif Detaljritning
- Redovisa tekniska lösningar och byggdetaljer som är viktiga för det arkitektoniska uttrycket utvändigt, så som anläggningens uppbyggnad, mått, vinklar, infästningar i bärande konstruktioner med mera.
check mark 2.gif Takplan
- Redovisa hur solenergianläggningen ska placeras på taket.
- Måttsätt takplanen.
- Redovisa befintliga skorstenar, installationer med mera.
check mark 2.gif Bild
- Skicka in ett fotografi/fotografier på byggnaden.
check mark 2.gif Produktblad
- Inkludera beskrivning av utvändiga material och kulörer på solanläggningen med uppgift om NCS kulörer/färgtyp.
check mark 2.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen.

Ansök om bygglov

Bidrag för investeringar i solceller

Från 1 januari 2021 finns möjlighet för privatpersoner i småhus att utnyttja skattereduktion för grön teknik vid installation av en nätansluten solcellsanläggning. Skattereduktionen får högsta vara 15% för installation av solceller och avdraget gäller både arbets- och materialkostnad. Du som köpare får avdraget direkt på fakturan vid köpet.

För bostadsrättsföreningar finns i dagsläget inget investeringsstöd för solceller.  Ni kan få skattereduktion för den överskottsel ni matar ut på det allmänna elnätet.

För solfångare finns inget stöd, men ROT-avdrag kan användas för arbetskostnaden.

Information om stöd och bidrag på energiradgivningen.se

Mer information

Fixasolpanel.se för småhus

Fixasolpanel.se för flerfamiljshus

Svensk solenergi, branschförening för solenergiföretag

Solelsportalen, guide från Energimyndigheten

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-06-24