Bullerbidrag

Om du anser att du är störd av trafikbuller i Danderyd har du möjlighet att söka bidrag för bullerskydd.

Du som är störd av trafikbuller kan söka bidrag för skydd mot bullret. Gör så här:

  • Kontakta kommunen och ange adress och fastighetsbeteckning så undersöks det om fastigheten är berättigade till bidrag.
  • Före arbetet med bullerdämpande åtgärder påbörjas ska avtal mellan fastighetsägare och Danderyds kommun vara tecknat samt en inspektion på plats ha ägt rum av Danderyd kommuns utvalda konsult.
  • Föreslagna bullerdämpande åtgärder utförs av en av fastighetsägaren utvald entreprenör.
  • Med bullerdämpande åtgärder för inomhusnivån – fasadåtgärder, avses tillsatsrutor, tilläggslister och uteluftsdon. Bullerdämpande åtgärder utförs enbart på fönster i sovrum och vardagsrum som vetter mot trafikled eller ligger vinkelrätt mot.
  • Med bullerdämpande åtgärd för utomhus yta – uteplatsåtgärd, avses lokal skärm av standardtyp, enligt bifogad typskiss.
  • Bygglov av skärm sökes av fastighetsägaren. Vid eventuella ändringar eller andra önskemål sökes och bekostas bygglov av fastighetsägaren.
  • När åtgärden är utförd och besiktad av Danderyds kommuns utvalda konsult, skickas kopia av offerten och alla kvitton in till kommunen som underlag till utbetalningen. Utbetalningen sker sedan tidigast efter 30 dagar när fullständigt underlag inkommit.

Bakgrunden till bullerbidraget är att det inom Danderyds kommun finns program för åtgärder mot buller. Åtgärderna riktas i första hand mot de bostäder som ha de högsta uppmätta bullernivåerna. Du ser vilka det är på bullerkartan.

Kontrollera bullerkällan

Om du är osäker ifall du kan få bullerbidrag eller inte ska i ett första hand kontrollera vem som ansvarar för bullerkällan. Trafikverket ansvarar för vägtrafikbuller från motorvägen (E18 och Edsbergsvägen) och andra statliga vägar. SL ansvarar för åtgärder mot buller från Roslagsbanan. Danderyds kommun ansvarar för vägtrafikbuller från det kommunala vägnätet.

Mer information

Regler för att få ersättning för bullerskyddsåtgärder

Typskiss för bullerskärm

Bullerkarta 2019

Buller

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-05-03