Värmepumpar och bergvärme

En värmepump är ett miljömässigt bra alternativ som utnyttjar värme från berggrunden, marken, luften eller vattnet. Innan du installerar din anläggning behöver du söka tillstånd alternativt lämna in en anmälan till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

För att grundvattnet, vårt viktigaste livsmedel, inte ska förorenas av värmepumpsanläggningar måste installationen göras korrekt. Anlita därför kompetenta och ansvarsfulla brunnsborrare och installatörer.

Ansökan för bergvärme

Att installera bergvärme kräver tillstånd.

Du måste lämna in ansökan i god tid innan planerad borrning och installation. Det är viktigt att ansökan är komplett, annars förlängs handläggningstiden och handläggningskostnaden kan öka. 

Inför ansökan

Läs noga i genom våra anvisningar innan du skickar in din ansökan. Anvisningen hittar du under blanketter.

Karta

Till ansökan behöver du bifoga en skalenlig karta över din fastighet där du markerar vart du vill borra och eventuell gradning. En sådan karta kan du beställa i en sparat e-tjänst.

Informera dina grannar

Grannar ska informeras och underskrift inhämtas om energibrunnen placeras närmare grannarnas fastighetsgräns än 10 meter eller närmare än 30 meter från befintlig dricksvattenbrunn alternativt enskild avloppsanläggning. Grannyttrandet ska bifogas till din ansökan. En ifyllbar blankett finns under blanketter nedan.

Alla fastighetsägare måste finnas med i din ansökan. Det kan du göra genom att fylla i blanketten. Det finns tyvärr inte möjlighet att alla fastighetsägare signera i själva e-tjänsten.

Som Bostadsrättsförening behöver alla firmatecknare skriva under på blanketten.

Avgifter 

Att ansöka om tillstånd för bergvärme kostar 4 059 kronor. Extra kostnader kan tillkomma för större eller mer komplicerade ärenden.

Skicka in din ansökan

Har du allting på plats kan du göra din ansökan via vår e-tjänst. Om du inte kan använda e-tjänsten kan du höra av dig till kontaktcenter för att få en blankett för ansökan om värmepump.

Glöm inte att ladda upp alla blanketter och karta under bilagor i e-tjänsten.

Vad händer efter jag har skickat in min ansökan?

En handläggare kommer granska din ansökan. Hantering av inkomna ansökningar sker i turordning. Om ansökan inte är komplett förlängs handläggningstiden. Du kommer då få information om att det behövs kompletteringar till din ansökan. 

Är komplett kommer du få ett beslut. Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter beslutsdatum och du får då påbörja installationen.

Om du installerar utan tillstånd

Miljösanktionsavgift

Borrning och installation utan beviljat tillstånd leder till en miljösanktionsavgift enligt Förordningen om miljösanktionsavgifter. Utöver miljösanktionsavgiften tillkommer kostnaden för vår handläggning.

Förordningen om miljösanktionsavgifter (SFS 2012:259)

 

Luftvärmepump - risk för bullerstörning

För luftvärmepumpar behövs inget tillstånd eller anmälan men tänk på att placera luftvärmepumpen där risken för bullerstörningar är liten. Tala gärna med dina grannar före installationen. Grannsämjan är en resurs att vara rädd om.

Buller och luftvärmepumpar

Ska du ta bort din oljecistern

I samband med att man installerar bergvärme är det vanligt att oljecisternen tas ur bruk. Tar du din cistern ur bruk ska du anmäla detta genom att skicka in en blankett till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Regler för cisterner

 

Anmälan för vatten- och jordvärme

Om du planerar att installera en värmepump som utnyttjar vatten eller jord ska du anmäla det till miljö-och stadsbyggnadskontoret. Anmälan gör du via e-tjänsten. Du behöver invänta att beslutet vunnit laga kraft innan du påbörjar arbetet. Läs noga igenom anvisningar innan du skickar in din anmälan. 

Vi tar ut en avgift för handläggningen av anmälan. Avgiftens storlek bestäms av hur mycket tid vi lägger ned på din anmälan.

Grannar ska informeras och underskrift inhämtas om energibrunnen placeras närmare grannarnas fastighetsgräns än 10 meter eller närmare än 30 meter från befintlig dricksvattenbrunn alternativt enskild avloppsanläggning. Grannyttrandet ska bifogas till din ansökan. 

Om du inte kan använda e-tjänsten kan du höra av dig till kontaktcenter för att få en blankett för ansökan om värmepump.Beställ karta för vatten- och jordvärme

 

Mer information

Om arbeten nära kollektivtrafiken på Region Stockholms webbplats

Om Normbrunn 16 på SGUs webbplats

SGUs brunnsregister

Om certifiering på RISE Research institutes of Swedens webbplats

Om värmepumpar på Svenska Kyl & Värmepumpföreningens webbplats

Swedacs webbplats

Taxa för miljö- och hälsoskyddstillsyn

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-03-25

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.