Medborgardialog för en del av Noragårdsvägen

För att Danderyd ska vara en inbjudande plats för boende, besökare och verksamheter både nu och i framtiden behöver vi din hjälp. Vi vill i ett tidigt skede fånga in dina åsikter och idéer för att få ett bättre underlag i den fortsatta planeringen av stråket längs med Noragårdsvägen, som länkar samman Nora med Mörby centrum. En enkät finns tillgänglig från 5 februari till 8 mars 2024.

240112_Noragårdssvägen karta med platser.jpg

Bilden visar det område som ingår i medborgardialogen. 

Aktuellt

Vi utreder möjligheten att stärka kopplingen mellan Nora torg och Mörby centrum för att underlätta flöden, vardagsliv och öka trivseln. Kommunstyrelsen gav den 24 oktober 2022 (§ 141) i uppdrag till kommunledningskontoret att genomföra en medborgardialog om en del av Noragårdsvägen samt undersöka möjligheten till bebyggelse på den tidigare markanvisade fastigheten Danderyd 3:95 m fl.

Vi genomför denna dialog med boende och andra intressenter i ett tidigt skede för att få in synpunkter och förslag som kan vara en del av planeringsunderlaget för den kommande utvecklingen av utredningsområdet (se kartan). Målet är att skapa ett levande stråk med gröna mötesplatser, ny bebyggelse och tryggare trafikmiljöer. Vi vill skapa ökad trafiksäkerhet för boende och trafikanter. Utvecklingsarbetet ska också bidra till ett levande och tryggt gaturum hela dygnet.

Enkätundersökning 

Vår förhoppning är att många berörda vill vara med och påverka hur utredningsområdet kan förbättras och stärkas. Vi vill med hjälp av enkäten på ett systematiskt sätt samla in kunskap om hur platsen används och upplevs i dag och ta reda på mer om vilka aktiviteter som förekommer samt vilka behov och önskemål som finns för utveckling.

Första steget i medborgardialogen genomförs i form av en enkät, som gör det möjligt för alla att lämna synpunkter och förslag. Enkäten finns tillgänglig under perioden 5 februari till 8 mars 2024. Den publiceras samtidigt i olika kanaler, såsom Danderyd.se, Danderydsappen och lyfts fram på skyltar och digitala skärmar.

Efter medborgardialogen kommer svaren analysera och resultatet därefter presenteras. Resultatet blir en del av underlaget i det fortsatta planeringsarbetet, som siktar på att stärka kopplingarna mellan olika platser så att det fungerar bättre för de som bor och verkar i området.

Här nedan hittar du en länk till enkäten som består av fyra temadelar: vanor och rörelser, upplevelser, utvecklingsmöjligheter samt allmänna synpunkter. 

Gå till enkäten

https://kontakt.danderyd.se/sr/noragardsvagen

Enkäten tar ca 5-10 minuter att svara på. Tack för att du tar dig tid!

Fler frågor?

Hör gärna av dig om du har några frågor om projektet eller medborgardialogen via kontaktcenter i Danderyds kommun. Antingen via telefon på 08-568 910 00 eller via kommunens e-tjänst på danderyd.se/kontakt.

Handlingar 

Delrapportering om medborgardialog för del av Noragårdssvägen (2023-12-05)

Uppdaterad: 2024-02-09

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.