Medborgardialog för en del av Noragårdsvägen

Vi har i tidigt skede genomfört en medborgardialog för att ta tillvara synpunkter och idéer i utvecklingen av stråket längs med Noragårdsvägen som länkar samman Nora med Mörby centrum. Enkätundersökningen pågick under perioden 5 februari-8 mars 2024. Nu kan du ta del av en sammanställning av enkätsvaren.

240112_Noragardssvagen_karta_med_platser.jpg

Bilden visar det område som ingår i medborgardialogen. 

Aktuellt

Danderyds kommun har genomfört en enkätundersökning för att samla in synpunkter som underlag för utveckling av stråket längs en del av Noragårdsvägen. Stråket länkar samman Nora med Mörby centrum. På kartbilden ovan finns det berörda området utpekat. Målsättningen med arbetet är göra området levande med gröna mötesplatser, ny bebyggelse och tryggare trafikmiljöer.  

Under medborgardialogen har invånare och andra intressenter getts möjlighet att svara på en enkät med frågor om hur platsen används och upplevs idag samt vilka behov och önskemål som finns för området i framtiden. Enkäten var öppen under perioden 5 februari till 8 mars 2024. Resultatet av enkäten kommer vara en del av det fortsatta planeringsarbetet och vidare medborgardialog.

Tack till alla som varade på enkätundersökningen. Enkätsvaren har nu bearbetats och sammanställts i en rapport. Se rapporten under "Handlingar" längst ned på sidan.

Här sammanfattas enkätresultatet

Enkätundersökningen bestod av fyra temaområden, vanor och rörelser, upplevelser, utveckling och förslag. De flesta svarande rör sig genom området dagligen och de vanligaste transportsätten är gång, bil och cykel. I resultatet framkommer att trafik samt natur och utemiljö upplevs brista på olika vis i dagsläget. 

Majoriteten vill ha förbättringar

Det framkommer i enkätsvaren att det finns en utvecklingspotential för utredningsområdet. Möjligheten till utveckling och förbättring av upplevelsen tydliggörs också i enkätresultatet på frågan "är det något du upplever kan förbättras när du rör dig genom området?", där cirka 73 procent svarar ja.

Platser upplevs inte trivsamma

Fyra platser lyftes särskilt som intressepunkter i enkäten, Gamla brandstationen, parkeringen vid Danderyd 3:95, Karlshällskulle och Triangeln med ängsmark. Sammantaget upplevs ingen av dessa platser levande, de är inte trivsamma och enbart till viss del tillgängliga.

Utifrån svaren i den sista delen av enkäten framgår att det inte finns någon homogen uppfattning om tillkommande bebyggelse inom utredningsområdet. Flera är positiva till bebyggelse medan en del är restriktiva och har synpunkter på att tillkommande bebyggelse bör vara låg. Samtidigt är flertalet positiva till större bebyggelseförslag intill motorvägen. Några av de svarande tycker inte att ny bebyggelse ska tillkomma alls inom utredningsområdet.

Många hoppas på mer liv och rörelse i området

Generellt visar enkätresultatet att det finns önskemål om ny verksamhet i form av café och restaurang inom utredningsområdet, även växtlighet och finare utemiljö är vanligt förekommande önskemål för tillkommande inslag.

Avslutningsvis blickade enkäten in i framtiden. Vanligt förekommande ord för framtida önskemål om upplevelser av utredningsområdet är att det ska vara trivsamt, livfullt, levande, tryggt, luftigt, grönskande, trevligt och välkomnande.

Bakgrund

Kommunstyrelsen gav den 24 oktober 2022 i uppdrag till kommunledningskontoret att genomföra en medborgardialog om en del av Noragårdsvägen och undersöka möjlighet till bebyggelse på den tidigare markanvisade fastigheten Danderyd 3:95 mfl.

Planen är att genomföra en medborgardialog i två delar. Den första delen består av enkäten som skickades ut till boende i anslutning till området men även publicerades på kommunens webbsida så att fler berörda också fick möjlighet att svara. Resultatet av enkätundersökningen kommer att analyseras och ligga till grund för förslag till översiktlig bebyggelsestruktur som kan ingå i medborgardialogens andra del. Därefter skrivs ett eller flera start-PM fram för beslut för planläggning och exploateringsåtgärder. 

Ta del av aktuella handlingar längst ned på sidan.

Fler frågor?

Kontakta Samhällsutvecklingsförvaltningen om du har frågor om projektet eller medborgardialogen på www.danderyd.se/kontakt eller via växel: 08-568 910 00.

Handlingar 

Rapportsammanställning av enkätundersökning för del av Noragårdsvägen (2024-05-20)

Tjänsteutlåtande_Delrapportering om medborgardialog för del av Noragårdssvägen (2023-12-05)

Uppdaterad: 2024-07-02