Barn och föräldrar

Som förälder är du förmyndare. Alla personer under 18 år ska ha en förmyndare. Anledningen är att även ett barns rätt ska bevakas i olika frågor.

Två föräldrar håller sin dotter i handen.

Normalt är det barnets föräldrar eller vårdnadshavare som också är barnets förmyndare och i den egenskapen förvaltar barnets egendom. När barnet fyllt 16 år ska han eller hon däremot ha möjlighet att påverka viktiga beslut. En förmyndare får inte själv vara omyndig eller ha förvaltare.

Blanketter för dig som är förälder

Informationsmaterial

Anvisning årsräkning och sluträkning för omyndiga

Försäljning av fast egendom eller bostadsrätt

Köp av fast egendom eller bostadsrätt

Om arvskifte

Om gåva

Om särskilt förordnad förmyndare

Fri förvaltning

Huvudregeln i föräldrabalken innebär att om föräldrar är förmyndare så bestämmer de själva hur deras barns tillgångar ska användas eller placeras. Detta kallas för fri förvaltning. Den fria föräldraförvaltningen innebär att föräldrarna utan överförmyndarkontroll ska använda barnets tillgångar på det sätt som är bäst för barnet. Det innebär att föräldrarna inte kan låna barnets pengar för egen räkning.

Även om föräldrarnas förvaltning inte är kontrollerad av överförmyndarnämnden måste de följa föräldrabalkens regler. Om föräldrar inte tar tillvara barnets intressen vid förvaltning av barnets tillgångar kan de bli skadeståndsskyldiga. Det betyder att ett barn kan kräva skadestånd av föräldrarna om de allvarligt har misskött förvaltningen. 

Kontrollerad förvaltning

I vissa fall är föräldrarnas rätt att förvalta barnets tillgångar begränsad. Det kallas kontrollerad förvaltning och innebär att överförmyndarnämnden kontrollerar barnets tillgångar.

Kontrollerad förvaltning används i följande fall:

  • När värdet av barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp. Föräldrarna är redovisningsskyldiga till överförmyndarnämnden. Redovisningen ska lämnas in varje år fram till barnets myndighetsdag. Läs anvisning till årsräkning för instruktioner om hur du redovisar barnets tillgångar.
  • När socialtjänsten upplyst överförmyndarnämnden om att barnets tillgångar av särskild anledning behöver skyddas. Överförmyndarnämnden kan då fatta beslut om att barnets tillgångar ska spärras hos banken.
  • Om barnet får pengar genom arv, testamente eller försäkring och beloppet är högre än ett prisbasbelopp ska utbetalaren sätta in pengarna på ett spärrat konto på banken. Detsamma gäller för ersättning från Brottsoffermyndigheten och skadestånd från staten. Om föräldrarna vill ta ut eller omplacera pengarna ska de ansöka om det hos överförmyndarnämnden. Kontospärren gäller tills barnet fyllt 18 år och kan inte hävas av överförmyndarnämnden.
  • Om föräldrarna ska låta barnet köpa, sälja, eller inteckna/pantsätta fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt, måste överförmyndarnämnden alltid ge sitt tillstånd. Tillstånd krävs även vid mottagande av gåva av fast egendom, bostadsrätt med mera. Detta gäller också om barn som fyllt 16 år ska driva näring. Tillstånd behövs även om barnet ska ta ett lån eller om barnets pengar ska lånas ut. Om barnet är arvtagare måste överförmyndarnämnden godkänna arvsfördelningen. Om en boutredningsman förordnats av tingsrätten, och denne själv genomför försäljning av fastighet med mera, samt arvskifte utan dödsbodelägarnas deltagande behöver överförmyndarnämndens tillstånd inte inhämtas.

Det är också viktigt att tänka på att då barnet fyllt 16 år ska barnet alltid ges tillfälle att yttra sig över viktigare beslut. Vid 16 års ålder får barnet dessutom själv sluta avtal om arbete samt fritt förfoga över sin lön.
 
Det är förmyndarnas skyldighet att inom en månad efter att tillgångarna översteg åtta prisbasbelopp meddela detta till överförmyndarnämnden genom att inge en tillgångsförteckning.

God man till barn

I följande fall måste ett barn få en god man:

  • Om både barn och förälder är delägare i samma dödsbo.
  • Om barnet ska köpa eller ta emot en fastighet eller bostadsrätt i gåva av en förälder.
  • Om en förälder ska låna barnets pengar.
  • Om det finns ett intresse hos barnet som strider mot föräldens intresse, till exempel vid deltagande i rättegång där båda är parter.

En god man som tillfälligt tar tillvara på barnets intressen i en viss angelägenhet utses av överförmyndarnämnden.

Överförmyndarnämnden

Box 66, 182 05 Djursholm
08-568 910 15
Overformyndaren@danderyd.se

Telefontid

Måndag–onsdag 9-11, torsdag 13-15

 

Uppdaterad: 2024-01-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.