God man och förvaltare

Godmanskap och förvaltarskap kan anordnas för någon som har ett hjälpbehov på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande.

Inom godmanskap och förvaltarskap finns det tre olika delar som hjälpbehovet kan omfatta: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

God man eller förvaltare

Ställföreträdarskap - att bli god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om att få god man eller förvaltare skickas till direkt till tingsrätten av behörig part. Med behörig part menas den som ansökan avser, om han eller hon fyllt sexton år, och av hans eller hennes närmaste släktingar samt även av överförmyndarnämnden. Det är tingsrätten som beslutar om godmanskap och förvaltarskap.

Anmälan om god man eller förvaltare

Socialtjänsten och sjukvården kan inte göra en ansökan utan de är hänvisade till att anmäla till överförmyndarnämnden om att behov av god man eller förvaltare föreligger. Därefter avgör överförmyndarnämnden kansli om ansökan kan ske till tingsrätten.

Blanketter för redovisning

Blanketter för dig som är god man eller förvaltare

Informationsmaterial

Arvskifte

Bortavarande eller okända arvingar i dödsbo

Om god man och förvaltare

Ställföreträdare

Försäljning av fast egendom eller bostadsrätt

Köp av fast egendom eller bostadsrätt

Åtgärder när huvudmannen avlider

Anvisning vuxen årsräkning och sluträkning

God man

Enligt föräldrabalken 11 kap 4 §, Om någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person ska rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Det måste finnas ett samtycke från den som vill ha god man, om det inte framgår av läkarintyget att ett sådant samtycke inte kan inhämtas. Ett godmanskap bör upphöra om huvudmannen klarar sig på egen hand eller om huvudmannen inte längre vill ha god man. Även om lagens krav är uppfyllda behövs det även finnas ett orsakssamband mellan grundproblematiken och ett reellt behov av hjälp. Om den enskilde kan få den hjälp som behövs på annat mindre ingripande sätt, t.ex. med anhörigas hjälp, fullmakt, bistånd eller personal på boende, behövs i de allra flesta fall inte en god man.

Huvudmannen har full rättshandlingsförmåga, vilket innebär att han eller hon själv kan fatta beslut om sina rättsliga angelägenheter. Huvudmannen kan exempelvis ingå och säga upp avtal, utfärda fullmakter, betala räkningar, reklamera fel på varor och disponera sina konton. När det gäller frågor som huvudmannen inte kan ta ställning till kan den utsedde gode mannen fatta beslut inom ramen för godmanskapet. I det fallet att huvudmannen inte kan yttra sig ska den gode mannen kunna styrka det med ett läkarintyg.

Förvaltare

Enligt föräldrabalken 11 kap 7 §, Om någon befinner sig i en sådan situation som anges i föräldrabalken 11 kap 4 §, är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, får rätten besluta om anordnande av att anordna förvaltarskap för honom eller henne. Förvaltarskap får dock inte anordnas, om det är tillräckligt att godmanskap anordnas eller att den enskilde på något annat, mindre ingripande sätt får hjälp.

Grundförutsättningen för godmanskap och förvaltarskap är att den enskilde behöver hjälp på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande. För att förvaltarskap ska bli aktuellt måste det finnas en risk för att den enskilde företar vad som skulle kunna beskrivas som ”skadliga rättshandlingar”. I många fall innebär förvaltarskapet att huvudmannen helt eller delvis förlorar sin rättshandlingsförmåga och förvaltarskap betraktas även som en tvångsåtgärd eftersom det inte finns något krav på samtycke. Förvaltarskap kan alltså anordnas mot den enskildes vilja.

 • Däremot har huvudmannen kvar sin rätt att ingå avtal om arbete. Huvudmannen har rätt att själv bestämma över sin lön, dvs. om tingsrätten inte har beslutat något annat.
 • Huvudmannen har även kvar sin rätt rösta och att ingå äktenskap.
 • Huvudmannen får själv förfoga över sådan egendom som han eller hon har fått genom gåva eller testamente, under förutsättning att det finns ett villkor i testamentet som säger att egendomen ska vara undantagen från förvaltarskapet.
 • I frågor som rör huvudmannens boende eller vård är det inte självklart att förvaltare har hela bestämmanderätten. Förvaltare kan t.ex. inte ensam besluta att huvudman ska flytta mot sin vilja.

Bevaka rätt

Att bevaka rätt innebär i generell bemärkelse att ställföreträdaren ska ta tillvara huvudmannens intressen i juridisk mening. Det innebär även att i vissa fall föra huvudmannens talan.

Ställföreträdaren ska exempelvis:

 • Bevaka huvudmannens rättigheter i ett dödsbo när huvudmannen har rätt till arv efter någon.
 • Företräda huvudmannen vid uppsägning, försäljning och avyttring av hans eller hennes bostad och när han eller hon söker ny bostad.
 • Bevaka huvudmannens rättigheter i förhandlingar, avbetalningsavtal och liknande med fordringsägare.
 • Ansöka om skuldsanering för huvudmannen.
 • Bevaka huvudmannens rättigheter i ärenden hos hyresnämnden.
 • Ansöka om stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), till exempel kontaktperson och ledsagarservice.
 • Ansöka om bostadsbidrag åt huvudmannen och anmäla årliga hyresändringar för att få rätt bostadsbidrag.
 • Ansöka om pension åt huvudmannen.
 • Överklaga beslut som rör huvudmannen.
 • I övrigt företräda huvudmannen gentemot företag, myndigheter med flera.

Förvalta egendom

Uppgiften att förvalta egendom innebär att ställföreträdaren ska förvalta all egendom som tillhör huvudmannen. Ställföreträdaren ska sköta huvudmannens ekonomi genom att fördela fickpengar, betala räkningar och förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter med mera.

Ställföreträdaren ska exempelvis:

 • Se till att huvudmannen får nytta av sina pengar.
 • Placera ett eventuellt ekonomiskt överskott så att pengarna inte förlorar i värde och så att huvudmannen får avkastning på pengarna.
 • Se till att pengar och värdepapper som tillhör huvudmannen förvaras så att de inte blandas ihop med någon annans tillgångar, inte heller ställföreträdarens egna tillgångar.
 • Ansvara för att det finns pengar för huvudmannens fasta kostnader. Därför är det viktigt att ställföreträdaren pratar med personalen om huvudmannen bor på ett boende eller har hemtjänst, så att de vet vilket ekonomiskt utrymme som finns för fickpengar, uttag av huvudmannen själv och annat.
 • Se till så att huvudmannens pengar används till hans eller hennes nytta. Det förutsätter god kännedom om huvudmannens personliga förhållanden, vilket kan innebära att ställföreträdaren behöver besöka honom eller henne regelbundet.
 • Om ställföreträdaren betalar huvudmannens räkningar via post- eller bankgiro måste ställföreträdaren göra det i huvudmannens namn. Ställföreträdaren får inte använda sina egna giron när ställföreträdaren betalar huvudmannens räkningar.

Sörja för person

Uppgiften att sörja för person innebär att ställföreträdaren ska bevaka huvudmannens personliga angelägenheter. Ställföreträdaren ska vara det nav som huvudmannens personliga angelägenheter samordnas runt. Uppgiften innebär att se till att huvudmannen har en god och trygg tillvaro med bra livskvalitet. Det är däremot inte ställföreträdarens uppgift att sköta huvudmannens dagliga omvårdnad och tillsyn, inköp eller agera som socialt stöd.

Ställföreträdaren ska exempelvis:

 • Orientera sig om de insatser som huvudmannen behöver genom att upprätta kontakt med huvudmannen själv, hans eller hennes anhöriga och den som har omedelbar insyn över huvudmannens boende och omvårdnad.
 • Regelbundet hålla sig informerad om huvudmannens boendeförhållande, materiella behov, hälso- och sjukvårdssituation, behov av omsorg och hjälpmedel med mera.
 • Bevaka huvudmannens personliga intressen när det gäller daglig verksamhet, fritid och sociala kontakter.

Det är ställföreträdarens ansvar att se till att kontakter kommer till stånd och upprätthålls med socialtjänsten, frivilligorganisationer eller andra som kan tänkas täcka huvudmannens sociala behov. Det kan till exempel handla om att tillhandahålla kontaktperson, personlig assistent och ledsagarservice. För att bilda sig en uppfattning om huvudmannens situation och behov, behöver ställföreträdaren besöka huvudmannen 1-2 gånger i månaden.

Det ingår inte i ställföreträdarens uppdrag att göra vardagliga inköp, utföra rent praktiska sysslor eller besöka huvudmannen enbart i syfte att vara sällskap. Ställföreträdaren ska inte överta uppgifter som ska utföras av myndigheter såsom socialtjänst och vårdpersonal eller någon annan.

Överförmyndarexpedition

Box 66, 182 05 Djursholm
08-568 910 15
Overformyndaren@danderyd.se

Telefontid

Måndag–onsdag 9-11, torsdag 13-15

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.