Snöröjning i Danderyd

Danderyds kommun ansvarar för all snöröjning på gator och allmänna platser och har beredskap dygnet runt från oktober till sista april.

Aktuell status för snöröjning - danderyd.se/driftinformation

Så arbetar kommunen med snöröjning

Kommunen ansvarar för all snöröjning på mellanstora vägar och villagator i Danderyds kommun. Från det att snöfallet upphört tar det cirka 12 timmar innan samtliga gator är plogade. Det tar cirka 6 timmar innan vi halkbekämpat hela kommunen. Vänta därför med att göra en felanmälan så att vi har chans att röja klart.

Trafikverket ansvarar för större vägar som E18 (inklusive på- och avfarter) och Edsbergsvägen.

Mindre, privata vägar ligger på samfälligheter och andra föreningars ansvar. Din egen infart ansvarar du för själv.

Gator som används av många eller är avgörande för till exempel kollektivtrafik snöröjs först. Till exempel:

 • Bussgator
 • Huvudgator
 • Torgytor
 • Danderydsterminalen
 • Mörby centrum

Efter det plogas gator i bostadsområden.

Vid plogning av de större gatorna hjälps 3-4 plogmaskiner åt samtidigt för få så stor effekt av snöröjningen som möjligt. När huvudgatorna är plogade sprider maskinerna sedan ut sig på mindre gator i området.

Vanliga frågor och svar

När det är ca två centimeters snödjup på gång– och cykelbanor meddelar vi plogmaskinerna att det är dags göra sig redo för att ploga. Då börjar det som kallas för pådrag. Pådrag för kommunala huvudgator och lokalgator börjar vid fyra centimeters snödjup.

Gator som används av många eller är avgörande för t ex kollektivtrafik, prioriteras. Det gäller även gång– och cykelvägar. Efter det prioriteras gator i bostadsområden.

Har du problem med snöröjningen på den kommunala vägen utanför din fastighet kan du göra en felanmälan. Kom ihåg! Från det att snöfallet upphört tar det cirka 12 timmar innan samtliga gator i kommunen är plogade.

Felanmälan

Om du bor eller verkar i en kommunal fastighet och har problem med snöröjningen gör du en anmälan i vår e-tjänst.

Felanmälan

Som fastighetsägare ansvarar du för att snövallen och gångbanan intill din tomt skottas så att sophämtning och postutlämning kan fungera som vanligt.
Detta gäller även om din infart ligger på kommunal mark.

Under vintern är det viktigt att du som fastighetsägare skottar och halkbekämpar vägen mellan avfallskärlen och sopbilen samt platsen där kärlen står. Tänk även på att skotta och halkbekämpa till din postlåda.

Du ansvarar även för att ta bort snövallen som kan uppkomma vid plogning. Om detta inte är uppfyllt kommer avfallet inte att hämtas, men du kommer att debiteras som vanligt. Ta även bort snö från locken.

Sopkärlen ska kunna rullas ända ut till gatan utan problem. Om det inte är skottat eller halkbekämpat mellan sopkärl och gata kommer avfallet inte att kunna tömmas. Din kostnad för sophämtning blir dock densamma.

Personalen som har hand avfallshanteringen tömmer mellan 400-800 kärl därför är det viktigt att komma fram på sett säkert och effektivt sätt. Tänk även på att ta bort snö från locken.

Skulle du få en utebliven sophämtning kommer ditt avfall att tömmas nästa gång du har sophämtning. Om du vill ha hämtning tidigare än nästa ordinarie tömning kan du, mot en avgift, beställa extra hämtning.

Läs mer om sophämtning och snöröjning

Ett antal gång- och cykelvägar sopsaltas under vinterperioden i Danderyds kommun. Sopsaltning som metod för att hålla cykelbanor rena från snö och is introducerades i Danderyd vintersäsongen 2014/2015. Vid sopsaltning används inte sand och grus.

När det är mindre än -7 grader i vägytan (ej i luften) övergår sopsaltningen till traditionell sandning. Detta måste ske på grund av att laken som används vid sopsaltning innehåller 75% vatten och risken finns att ytan kan frysa.

Läs mer om vintercykling och sopsaltade gång- och cykelvägar

I Danderyds kommun används två olika typer av halkbekämpningsmetoder.

Saltlösning används på högtrafikerade bilvägar samt gång- och cykelvägar då denna halkbekämpningsmetod ger bäst effekt på vägar med mycket trafik. Spridning av saltlösning kan även användas i förebyggande syfte när halka väntas, därav kan våra fordon vara ute och salta även då det är plusgradigt.

I övrigt används krossgrus, även kallad mekanisk halkbekämpning. Denna halkbekämpningsmetod ger bäst effekt på vägar där det är mindre mängder trafik.

I kommunen finns det ca 160 lådor med sand för halkbekämpning. Dessa står vid trappor och backar/slänter där sanden främst behövs. Sandlådorna är i första hand till för kommunens entreprenörer som halkbekämpar trappor och gångstråk efter snöröjning.

Privatpersoner kan också använda sandlådorna för att strö ut sand om det finns akut behov av att halkbekämpa trappor, fläckar, allmänna gångstråk och liknande. Det finns inga skyfflar i sandlådorna då dessa i stor utsträckning försvinner från lådorna.

Vår entreprenör kontrollerar återkommande så att det finns sand i alla sandlådor. Skulle det trots det vara slut på sand uppskattar vi om du felanmäler detta till kommunen via länken nedan.

E-tjänster och blanketter - Danderyds kommun – Danderyds kommun

Om en skada uppstått, som du tror är orsakad av plogning, kan du göra felanmälan via kommunens e-tjänst. Där beskriver du vad som hänt och när det inträffade. Bifoga också bilder på skadan.

Felanmälan

Skador som bedöms orsakade av plogning åtgärdas efter att vintersäsongen är över. Detta gäller dock inte postlådor som vi ersätter så fort det är möjligt.

Kom ihåg

Detta gäller endast plogskador på privata fastigheter. Har skadan skett på en postlåda, ett staket eller liknande som placerats på kommunal fastighetsmark kommer skadan inte att ersättas.

På mindre gator med två trottoarer är det endast den trottoaren med belysning som snöröjes, en princip som gällt under lång tid i kommunen.

Bra att veta för dig som äger en fastighet

 • Sophämtning och postgång fungerar inte utan dig
  Sopkärl ska kunna rullas ut till gatan utan problem.
  Sophämtning och snöröjning
 • Beskär buskar och träd så kan vi snöröja ännu bättra i ditt kvarter
  Grenar och växtlighet kan lätt bli ett hinder för snöröjningsfordon vilket innebär att snöröjningen kan hindras eller att den blir sämre utförd.

 • Se till att gator och gångstråk hålls fria
  Kom ihåg att det inte får stå basketkorgar eller andra redskap på gator eller gångstråk. Det gäller särskilt vintertid när snöröjningsfordon ska komma fram.

 • Hållar brunnar fria
  Finns det en dagvattenbrunn intill din fastighet? Se till att den är fri från löv, snö och is så rinner smältvatten undan bättre när det töar.

 • Skotta åt rätt håll - minska snövallen
  Tänk på att inte skotta snön från din uppfart ut i gatan - lägg snön på din egen tomt. Lägg snön rätt så minskar du din snövall.
  Hantera snövallar

Illustration/film: Uppsala kommun

Läs mer

Trafikverket

Vid halka och snökaos

Driftinformation

Cykla på vintern

Problem med snöröjning

Privat bostad
Felanmälan

Kommunal fastighet
08-568 912 85

Problem med sophämtning vid kraftigt snöfall
08-519 333 00

Uppdaterad: 2023-12-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.