Så går en utredning till

En utredning hos socialtjänsten går ut på att ta reda på barnets behov av stöd eller skydd. En socialsekreterare pratar med barnet, föräldrarna till barnet och vid behov även andra personer för att få en bild av barnets livssituation. Socialtjänstens arbete bygger på ett nära samarbete med föräldrarna för att tillsammans komma fram till lämpligt stöd.

Socialtjänstens utredning

En utredning genomförs enligt 11 kapitlet 1 o 2 §§ socialtjänstlagen då en anmälan inkommer med oro för barnets situation.

Utredningsprocessen inleds med att en utredningsplan formuleras tillsammans med vårdnadshavare och barn. I den formuleras frågeställningar som utredningen ska svara på samt vilka områden som ska utredas. Vid behov kan för barnet andra viktiga personer eller myndigheter t.ex. skolan eller förskolan kontaktas för att få en allsidig bild av barnets livssituation.

Två socialsekreterare samarbetar i utredningen och samtalar med föräldrarna och barnet.

Socialsekreterarna dokumenterar samtalen och alla kontakter som tas i utredningen. Vårdnadshavare samt barn över 15 år har rätt att ta del av uppgifter som inkommit under utredningstiden. Alla uppgifter är skyddade av sekretess för andra personer.

En skriftlig utredning ska vara sammanställd inom fyra månader. Utredningen avslutas med socialtjänstens analys, bedömning och beslut till vilken hjälp som skulle tillgodose barnets behov bäst.

Utredningsmetod

Barnets behov i centrum, BBIC, är ett system för dokumentation och uppföljning. Barnets grundläggande behov ska vara utgångspunkten för allt socialt arbete.

Barnets behov sätts i relation till föräldrarnas förmåga och faktorer i familjen och den omgivande miljön. Det ger en helhetsbild av barnets situation.

Vad händer om vi inte är överens?

Vanligtvis kommer vi överens med vårdnadshavare och barn om vilken hjälp som behövs till barnet. Då verkställs insatsen och målen för insatsen följs upp regelbundet.

Ibland tackar vårdnadshavare och/eller ungdom över 15 år nej till socialtjänstens förslag och då kan oftast inte insatsen genomföras. Kontakten avslutas oftast därmed.

Ibland bedöms barnets förhållanden vara så allvarliga att det finns risk för att barnets hälsa eller utveckling är i fara.

I sådana situationer kan barnet behöva vård och/eller skydd utanför det egna hemmet.

I de fall vårdnadshavarna inte samtycker till denna vård kan domstol besluta om vård enligt lagen om vård av unga, LVU, efter ansökan från socialtjänsten.

Vid dessa fall har alla parter rätt till juridiska ombud.

Mer information och blankett hittar du här:

Socialtjänstlagen

Danderyds riktlinje för utredning av barn och unga.pdf
Danderyds riktlinje för insatser för barn och unga

Uppdaterad: 2024-03-13

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.