Hälso- och sjukvård

Målet med hälso- och sjukvård är en vård på lika villkor för hela befolkningen. Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa, vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet.

Covid-19

Covid-19 - information till utförare

Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinjer för kommunal hälso-och sjukvård

Danderyds kommun, socialnämnden, är huvudman för den hälso- och sjukvård som omfattar personer som efter biståndsbeslut bor i särskilda boendeformer för äldre, psykiskt och fysiskt funktionshindrade samt vistas i dagverksamheter och dagliga verksamheter. Det gäller oavsett om vårdgivaren, utföraren för verksamheten, är i kommunens egen regi eller är privat aktör genom avtal med kommunen. I hälso- och sjukvård ingår även habilitering och rehabilitering.

Kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar innebär hälso- och sjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå och omfattar vård som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. Inom särskilt boende för äldre omfattar det även tillgång till dietist. Regionen ansvarar för läkarinsatser.

För ytterligare information kring kommunens hälso-och sjukvårdsansvar, se under dokumentet ”Riktlinjer för kommunal hälso-och sjukvård”.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Kommunens Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) har för socialnämnden ett övergripande ansvar för att patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.

Det sker bland annat genom att utarbeta ”MAS riktlinjer” som vårdgivaren ansvarar för att följa i sina lokalt anpassade rutiner.

Genom tillsyn och granskning följer MAS upp vårdgivarna med fokus på det systematiska patientsäkerhetsarbetet där rutiner, egenkontroller och kvalitetsutveckling ingår. Resultaten rapporteras till Socialnämnden. Tillsyn och granskning har såväl ett kontrollerande syfte, som en lärande och kvalitetsutvecklande funktion.

Kommunens MAS informeras av vårdgivare i händelse av utredning av allvarlig vårdskada. Vid anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, så kallad lex Maria anmälan, delges MAS utredning och anmälan.

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Patientsäkerhetsberättelse

Utförare av hälso- och sjukvård måste senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska beskriva hur arbetet har utförts under föregående år för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården samt vilka resultat som har uppnåtts.

SKR:s mall patientsäkerhetsberättelse

Nyhetsbrev och omvärldsbevakning

Vårdgivarguiden - aktuellt för kommunal vård och omsorg

Socialstyrelsen - Kunskapsguiden

Överenskommelser med Region Stockholm

Kontaktinformation

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Susanne Margarethe Fäldt
Telefon: 08-568 911 14

susannemargarethe.faldt@danderyd.se

Uppdaterad: 2023-11-24