Mörbyplan och Mörbyleden - nästa steg i utvecklingen av Mörby centrum

Utvecklingen av norra etappen med Mörbyplan och Mörbyleden är i planeringsstadiet. Här kan du följa med på resan!

Bild: Mörbyleden, busstorget och Mörbyplan, som ska utvecklas. Mellan raderna av flerbostadshus ligger parken som ansluter till det södra torget.

Kommunen tar ett helhetsgrepp och knyter ihop utemiljöerna runt Mörby centrum. Projektet omfattar två torg, en park och närliggande gator med syfte att skapa ett mer levande, tryggt och trafiksäkert centrum.

Under 2023 färdigställdes den första etappen med det södra torget och parken i Mörby. Nu pågår planering för att utveckla nästa etapp på den norra sidan, Mörbyplan, busstorget och Mörbyleden.

Läs mer om planerna för Mörby centrum i sin helhet

Vad är planen för Norra torget?

Själva upprustningen kan påbörjas först när JM och Skandia Fastigheter avslutat sina byggnationer i anslutning till Mörbyplan och busstorget, preliminärt tidigast 2026. Men redan nu planerar vi för hur platserna ska utformas.

Mörbyplan i norra delen av Mörby centrum (vid busstorget) delas in i tre delar med olika funktioner och egenskaper. Innehållet vid de olika platserna är än så länge i planeringsstadiet, även om detaljplanen vann laga kraft redan 2012.Illustration som visar hur norra torget vid Mörby centrum är tänkt att byggas om

 • Intill den västra tillbyggnaden skapas Rörelsetorget, som länkar samman centrumbyggnaden, torget och Mörbyleden.
 • I mötet mellan torget och parken i söder skapas Parktorget.
 • I det nordvästra hörnet av torget formas ett rum, likt ett offentligt Vardagsrum.

OBS! Namnen är endast begrepp som syftar till att beskriva funktionen, inte beslutade namn.

Se illustrationer och beskrivningar - del för del

Illustrationer som visar hur norra torget vid Mörby centrum är tänkt att byggas om

Vardagsrummet ”möbleras” med:

 • Nya träd
 • Sittmöblemang
 • Linspänd belysning
 • Granitmurar
 • Vattenspel, som bidrar med rörelse och ljud som maskerar trafikbuller.

Kanske en framtida favoritplats för många?

Illustrationer som visar hur norra torget vid Mörby centrum är tänkt att byggas om

Intill busstorget är tanken att anlägga:

 • Längre stödmur längs med busstorget med platsbyggd bänk för att avgränsa ytan.
 • Plantera fler träd.
 • Och knyta ihop Golfvägen med en större trappa som landar i den södra delen av Rörelsetorget.

Illustrationer som visar hur norra torget vid Mörby centrum är tänkt att byggas om

Rakt fram ser du parken! Torgytan formas med:

 • Linspänd belysning
 • Mindre prydnadsträd i upphöjda växtbäddar
 • Granitmurar som fungerar som sittplatser
 • Anordningar för fasta marknadsstånd med markiser
 • Tillfälliga försäljningsstånd som food trucks.

Det kommer också finns utrymme för olika typer av tillfälliga aktiviteter eller evenemang på torget, till exempel utifrån olika årstider. Belysningen kan varieras efter säsong och högtider.

Illustrationer som visar hur norra torget vid Mörby centrum är tänkt att byggas om

Runt centrum rustar vi upp Mörbyleden och busstorget för en mer trafiksäker miljö att vara i oavsett om du går, cyklar, åker buss eller bil.

 • Vi ökar tillgängligheten mellan Mörby centrum och områdena öster om E18.
 • Utsmyckning på betongväggen i brorummet i form av en bild.
 • Förstärkt belysning för ökad trygghet
 • Ny trappa som binder E18 till Mörbyleden
 • Vi planterar alléträd.

Tack alla som deltog i enkäten

Detaljplanen vann laga kraft redan 2012. När vi nu närmar oss genomförandet valde vi att fördjupa genom att fånga upp idéer och synpunkter från förbipasserande, närboende och besökare.

Under perioden 14 december 2022 – 31 januari 2023 genomfördes en enkät om området. I enkäten kunde man tycka till om skisserna på de olika platserna. Totalt fick vi in över 200 svar, över hälften valde dessutom att lämna egna kommentarer.

Vi tacka alla som tog sig tid att svara på enkäten samt till de som stannade till när vi hade öppen dialog i centrumgången våren 2023. Ert engagemang, era åsikter och idéer är viktiga för den fortsatta utvecklingen av området.

Här är en sammanfattning av svaren

Viktiga aspekter som lyfts fram av de som svarade på enkäten är att fokusera på tillgänglighet och trygghet. Här nämns bland annat vikten av att området tillgänglighetsanpassas i alla delar och en förbättrad trafiksäkerhet.

Generellt visar enkätsvaren en önskan om mer grönska i form av planteringar och träd och fler kaféer, uteserveringar och torghandel. Många svarande vill ha ett "levande" torg med handel och folkliv. Flera uttalar oro för mycket hårdgjorda ytor och önskar mer av gräs och grus och mindre av sten.

Enkät: Norra torget och Mörbyleden 2023

Vad händer efter enkäten?

De inkomna synpunkterna blir ett underlag för kommande justering av ritningar och planer för de aktuella platserna. Själva upprustningen planeras att påbörjas först när JM och Skandia Fastigheter avslutat sina byggnationer, preliminärt tidigast 2026.

Aktuell driftsinformation

Du kan hitta information om aktuella driftsstörningar kopplat till pågående upprustning under vår sida för driftsinformation:

Aktuella driftsstörningar

Läs mer

Programhandlingen för platsen 

Andra projekt i Mörby centrum

Så utvecklas Södra torget och parken

Få projektinformation till din mejl

Vill du ha löpande information om vad som händer i byggprojektet? Anmäl dig till vårt digitala informationsbrev.

Anmäl din e-post här

Vanliga frågor och svar om Norra torget och Mörbyleden

En del p-platser utomhus försvinner, men det finns gott om p-platser i och i anslutning till Mörby Centrum. Till centret hör ett parkeringshus med ett stort antal platser bland annat.

Läs mer på Mörby centrums webbplats

Vi har haft flera dialogmöten. Det kommer sannolikt ske igen, men det finns i dagsläget inget nytt datum.

 

Förutom Danderyd kommuns projekt med det södra torget, parken, Mörbyplan (torget) och Mörbyleden, så är det ett antal projekt som andra aktörer ansvarar för, men som vi måste förhålla oss till.

Skandia Fastigheter avser att bygga till Mörby Centrum i form av en tillbyggnad mot busstorget. På andra sidan det framtida torget ska JM bygga ett flerbostadshus. Och torget som också ska färdigställas ligger mellan dessa projekt.

Vi kan i dagsläget inte säga i vilken ordning dessa projekt kommer att genomföras eller om några eller flera kommer att kunna pågå parallellt. Då ytan för etablering av byggarbetsplats, material och maskiner är begränsad så kommer planering och logistik att bli avgörande för hur projekten kommer att drivas.

Som vid alla byggprojekt kommer det bli viss begränsad framkomlighet och omledningar på platsen.

För allas trygghet och säkerhet så kommer byggarbetsplatserna att hägnas in med byggstängsel. Vi kommer i möjligaste mån att undvika att stänga av naturliga gång- och cykelstråk.

Som vid de flesta större byggprojekt förekommer periodvis leveranser av till exempel skrymmande material. Då kan det under kortare perioder bli aktuellt att stänga av ett väg- eller gångstråk. Detta kommer i så fall av meddelas i förväg. 

Skandia Fastigheter planerar för verksamheter riktade mot allmänheten såsom restaurang och kiosk i bottenvåningen med kontorslokaler ovanpå.

Uppdaterad: 2024-04-04