Vattenkvalitet i kommunen

Vatten är vår mest värdefulla naturresurs och en god vattenkvalitet är grundläggande för miljö och hälsa. I Danderyd har vi tre viktiga styrdokument med konkreta åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i kommunens sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.

Två barn leker vid vatten.

Plan för att nå miljökvalitetsnormer 

Danderyd omges till stora delar av vatten, med Edsviken i väster, Lilla Värtan i söder och Stora Värtan i öster. I Danderyd finns även vattendrag och sjöarna Ekebysjön, Ösbysjön, Nora Träsk samt en liten del av Rösjön.

Men kommunens vattenförekomster är hårt belastade. För att förbättra vattenkvaliteten i Danderyd jobbar kommunen sedan 2022 utifrån tre viktiga styrdokument;

  1. Vattenplan
  2. Dagvattenplan
  3. Riktlinjer för dagvatten

Målet med planerna är att nå de miljökvalitetsnormer som är satta för Danderyds vattenförekomster samt förbättra vattenkvaliteten i kommunens övriga yt- och grundvatten.

Vad görs?

Konkret innefattar kommunens vattenplan 52 identifierade åtgärder som ska genomföras innan år 2027 för att förbättra vattenkvaliteten i kommunens sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.

Exempel på åtgärder är anläggning av dagvattendammar, våtmarker på lämpliga platser och vattenprovtagningar på kommunens sjöar och grundvattenförekomster.

Ta del av kommunens vattenplaner

Vattenplan

Det centrala styrdokumentet för att nå kommunens övergripande mål för vattenarbete och en hållbar vattenresursförvaltning.

Vattenplanen innehåller en prioriterad åtgärdsplan för tidsperioden 2021 – 2027 för vattenarbetet i kommunen.

Vattenplan 2021-2027.pdf

Dagvattenplan

Dagvatten är regnvatten som rinner över ytor i kommunen. Dagvattenplanen anger övergripande principer för dagvatten. Dessa visar vad kommunen vill uppnå med hanteringen av dagvatten och ger en inriktning för hur hanteringen av dagvatten ska utformas.

Dagvattenplan 2021-2027.pdf

Riktlinjer för dagvatten

Riktlinjerna ger vägledning och stöd till Danderyd kommuns nämnder och förvaltningar vid hantering av dagvatten i samband med planering, exploatering och förvaltning samt drift och underhåll. 

Riktlinjerna ska användas vid planering och myndighetsutövning samt vid ny- och större ombyggnation inom Danderyds kommun.

Riktlinjer för dagvatten 2021-2027.pdf

Kunskapsunderlaget

Kunskapsunderlaget är en bilaga till Vattenplan, Dagvattenplan och Riktlinjer för dagvatten som redovisar förutsättningarna för vattenarbetet.

Det är en nulägesbeskrivning för vattnets status i kommunen. Kunskapsunderlaget redovisar utförda vattenåtgärder fram till år 2020 och en sammanställning av de mål och formella krav som styr kommunens arbete med vatten.

Kunskapsunderlag för Vattenplan, Dagvattenplan och Riktlinjer för dagvatten.pdf

Bilaga till Kunskapsunderlag - Föroreningsbelastning.pdf

Läs mer

Dagvatten i Danderyd

Vatten och avlopp i Danderyd

Edsvikens vattensamverkan

Badvattenkvalitet i Danderyd på havochvatten.se

Uppdaterad: 2023-12-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.