Vattenkvalitet – förslag till styrdokument för friskare vatten

Vatten är vår mest värdefulla naturresurs och att nå en god vattenkvalitet är av största vikt för vår hälsa och miljö. Just nu tar kommunen fram två viktiga styrdokument inom vattenområdet; en Vattenplan och en Dagvattenplan.

Danderyd omges till stora delar av vatten: i väster av Edsviken, i söder av Lilla Värtan och i öster av Stora Värtan. I Danderyd finns även Ekebysjön, Ösbysjön, Nora Träsk samt en liten del av Rösjön.

Men kommunens vattenförekomster är hårt belastade. Därför är förslagen till ny Vattenplan och ny Dagvattenplan mycket viktiga.

Målet är att nå miljökvalitetsnormerna för vatten i Danderyd samt att förbättra vattenkvaliteten i kommunens övriga yt- och grundvatten.

Vanliga frågor och svar

Under perioden 14 juni – 30 september 2021 var förslag till ny Vattenplan och Dagvattenplan ute på remiss. Stort tack till alla som tyckt till!

Nästa steg är att förslagen tas upp för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det sker under vintern 2021/2022.

Här har vi samlat svar på några av de frågor som vi fått in under remisstiden.

Danderyds vattenförekomster är hårt belastade av påfrestningar som försämrar vattenkvaliteten. Dels från pågående mänsklig aktivitet som utsläpp via dagvattennät, trafik, bryggor och båthamnar, men även från historisk påverkan. Det kan till exempel vara utsläpp som kommit ut i kommunens vatten från gamla industrier, bensinstationer, växthus, gamla deponier och som sedimenterat botten.

Rösjön uppnår god ekologisk status men övriga vattenförekomster har en otillfredsställande eller måttlig ekologisk status och har problem med övergödning.

Kommunen förbättrar vattenkvaliteten i kommunens yt- och grundvatten genom att till exempel restaurera våtmarker, anlägga dammar för dagvatten och öppna kulvertar.

Ett exempel är kulverten vid Sätra äng. Där sköljdes tidigare dagvatten direkt från gatan ut i Edsviken via ett slutet rör. Nu har vi istället skapat en öppen lösning där dagvatten får sippra genom den ängen. På så sätt renas dagvattnet naturligt innan det når Edsviken.

Ett annat exempel är den reningsdamm som anlades mellan hästhagarna och Ösbysjön 2019. Syftet med dammen är att förhindra vidare läckage av näringsämnen ner till sjön. Kommunen upprättade också en jordvall och tvåstegsdiken för att ytterligare fördröja och rena det näringsrika vattnet innan det kom ner i Ösbysjön.

Framförallt är framtagandet av ny Vattenplan och ny Dagvattenplan är ett viktigt steg framåt i kommunens arbete för att förbättra vattenkvaliteten.

Kommunen jobbar för att alla våra sjöar, de större vattenförekomsterna och att grundvattnet ska må bättre.

Det är viktigt att veta att vattenmyndigheten ställer krav på att Danderyds kommun ska uppnå miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsterna Edsviken, Lilla Värtan, Stora Värtan och Rösjön innan år 2027. Det är både av lokalt och nationellt intresse att insatser görs där de gör störst miljönytta.

Kommunen är skyldig att redovisa åtgärder för de utpekade vattenförekomsterna Edsviken, Lilla Värtan, Stora Värtan och Rösjön. Detta finns med i förslaget till ny vattenplan.

Utöver det har kommunen valt att inkludera åtgärder för kommunens sjöar för att även de anses värdefulla. På så sätt hanteras alla våra sjöar i vattenplanen.

Exempel på åtgärder vi gör för våra sjöar är att anlägga flytande våtmarker för rening och att manuellt rensa vattenväxter för bättre vattenkemi. Vi genomför också informationsinsatser om föroreningskällor till vatten t ex båtbottenfärger och dagvattenhantering.

När det gäller Ösbysjön har vi även investerat i anläggningen av fördröjnings- och reningsdamm för att förhindra vidare läckage av näringsämnen till sjön.

Vattenplanen riktar fyra direkta åtgärder mot Ösbysjön. Utöver det finns det flera indirekta mål som också kommer att förbättra vattenkvaliteten i Ösbysjön till exempel riktlinjer för hantering av dagvatten.

Här beskriver vi de direkta åtgärderna.

Åtgärd nr 40: Utredning om möjlighet att minska övergödningsproblematiken i sjöarna Ösbysjön, Ekebysjön och Nora Träsk.

Målet är att utreda och, först därefter, implementera den mest effektiva lösningen för Ösbysjöns miljö. Det finns flera förslag på metoder för att restaurera sjöar som t ex reduktionsfiske, syresättning, muddring, flytande våtmarker med mera. Men metoderna behöver utredas om deras effektivitet för just denna sjö.

Åtgärd nr 41: Upprätta ett provtagningsprogram för sjöar och kustvatten.

För att kunna föreslå åtgärder och lösningar för en så komplicerad miljö som en sjö krävs vetenskapliga underlag. Sjöns vattenkemi måste vara väl känd och prover ska tas för vissa ämnen för att se samband.

Denna åtgärd ses som ett första viktigt steg för att föreslå ytterligare mer platsspecifika åtgärder för kommunens sjöar, inklusive Ösbysjön.

Vattenprover ska tas för vissa ämnen, i detta fall näringsämnen, flera gånger per år och under ca två år för att se samband och kunna dra slutsatser. Detta är också ett viktigt steg för framtida uppföljning av metoder.

Åtgärd nr 43: Upprätta skötselplan/underhåll/drift för alla anlagda dammar och våtmarker

De dammar och våtmarker som redan är anlagda ska ha en plan för underhåll/drift så att dessa bibehåller sin reningseffekt. Detta gäller exempelvis Ösbysjödammen.

Åtgärd nr 17: Aktivt driva på framtagandet av ett lokalt åtgärdsprogram (LÅP) för Stora Värtan.

Ösbysjön ligger inom avrinningsområdet för Stora Värtan. I och med framtagande av ett lokalt åtgärdsprogram för Stora Värtan gynnas Ösbysjön genom ett förbättrat vattenkemitillstånd.

Kommunen utesluter inga behandlingsmetoder men har för avsikt att göra djupare utredningar innan vi går vidare med en specifik metod för just Ösbysjön.

Den metod som vi väljer att använda i Ösbysjön måste vara väl genomtänkt och baserad på vetenskapliga underlag annars kan det få negativa konsekvenser för sjöns ekologi/växter och djur.

Nej. Kommunen tar löpande badvattenkvalitetprover varje år som analyseras av Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Badvattenproverna för Ösbysjön har under de senaste åren inte visat några problem och vattnet har varit tjänligt utan anmärkning.

Det är viktigt att veta att lämpligheten av Ösbysjön som badsjö inte påverkas av dess ekologiska status (vattenkemistatus).

Att Ösbysjön är grumlig kan bero på många faktorer. Med åren kan ökad exploatering, trafikföroreningar, tillrinning av förorenat dagvatten, andra föroreningar, eventuellt läckage från hästgården, inplantering av karpar samt klimatförändringar ha ändrat sjöns vattenkemi.

Extra näringstillförsel kan också ha skett genom så kallad internbelastning då gammal näring, som tidigare varit bunden i sediment, frisätts. Klimatförändringar som extremt varma somrar under de senaste åren kan också ha ökat övergödningen i sjön.

Det är viktigt att veta att Ösbysjön inte någon unik sjö i Sverige, många sjöar i närområdet och Sverige i övrigt är näringsrika. Genom åtgärderna i förslaget på den nya vattenplanen är målet att förbättra vattenkvaliteten för Ösbysjön och samtliga sjöar i kommunen.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inte några uppgifter om att fågelparasiter skulle finnas i Ösbysjön. Fågelparasiter, som också kallas cerkarier och vattenloppor (som kan orsaka så kallad badklåda, kliande utslag på huden som påminner om myggbett) är vanligt i varma, grunda insjöar och är ofarliga. De simmar vid vattenytan för att hitta en fågel, men ibland angriper de av misstag en badande människa istället. I många sjöar i världen, även utan övergödning, förekommer fågelparasiter.

Ta del av förslagen

Vattenplan för Danderyds kommun blir det centrala styrdokumentet för kommunens vattenarbete. Vattenplanen omfattar förvaltningscykel 2021–2027 och innehåller konkreta mål och åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i kommunens sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.

Det gäller också Dagvattenplan för Danderyds kommun som anger kommunens riktlinjer och ställningstagande för att hantera dagvatten. Dagvattenplanen kommer att ersätta tidigare Styrdokument för dagvatten.

Kunskapsunderlag

Kunskapsunderlag för Danderyds kommuns Vattenplan och dagvattenplan.pdf

Bilaga 1 till Kunskapsunderlag - Föroreningsbelastning.pdf

Förslag till Vattenplan

Remissförslag Vattenplan för Danderyds kommun.pdf

Bilaga 1 till Vattenplanen - Åtgärder för en förbättrad vattenmiljö i Danderyds kommun.pdf

Bilaga 2 till Vattenplanen - Karta över samtliga fysiska åtgärder.pdf

Förslag till Dagvattenplan

Remissförslag - Dagvattenplan för Danderyds kommun.pdf

Bilaga 1 till Dagvattenplanen - Ansvarsmatris.pdf

Bilaga 2 till Dagvattenplanen - Checklista för dagvattenutredningar.pdf

Läs mer

Dagvatten i Danderyd

Vatten och avlopp i Danderyd

Edsvikens vattensamverkan

Badvattenkvalitet i Danderyd på havochvatten.se

Uppdaterad: 2021-10-15

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.