Vattenkvalitet - tyck till om nya styrdokument

Vatten är vår mest värdefulla naturresurs och att nå en god vattenkvalitet är därför av största betydelse för människans hälsa och miljö. Just nu tar kommunen fram två viktiga styrdokument inom vattenområdet som du får tycka till om: en Vattenplan och en Dagvattenplan.

Danderyd omges till stora delar av vatten: i väster av Edsviken, i söder av Lilla Värtan och i öster av Stora Värtan. I Danderyd finns även: Ekebysjön, Ösbysjön, Nora Träsk samt en liten del av Rösjön.

Hur mår vårt vatten?

Danderyds vattenförekomster är hårt belastade av påfrestningar som försämrar vattenkvaliteten. Dels från pågående mänsklig aktivitet som utsläpp via dagvattennät, trafik, bryggor och båthamnar, men även från historisk påverkan. Det kan till exempel vara utsläpp som kommit ut i kommunens vatten från gamla industrier, bensinstationer, växthus, gamla deponier och som sedimenterat botten.

Rösjön uppnår god ekologisk status men övriga sjöar har en otillfredsställande eller måttlig ekologisk status och har problem med övergödning.

Ingen av våra sjöar eller kustvatten uppnår så kallad god kemisk status, en benämning inom miljöklassning.

Åtgärder för ett friskare vatten

Danderyd arbetar för att förbättra vattenkvaliteten i kommunens yt- och grundvatten och har genomfört flertalet åtgärder. Vi har till exempel restaurerat våtmarker, anlagt dammar för dagvatten och öppnat kulvertar.

Ett exempel är kulverten vid Sätra äng. Där sköljdes tidigare dagvatten direkt från gatan ut i Edsviken via ett slutet rör. Nu har vi istället skapat en öppen lösning där dagvatten får sippra genom den ängen. På så sätt renas dagvattnet naturligt innan det når Edsviken.

Tyck till om förslag till Vattenplan och Dagvattenplan

Under perioden 14 juni – 30 september vill gärna ha dina synpunkter och förbättringsförslag på två viktiga styrdokument inom vattenområdet som håller på att arbetas fram.

Det gäller Vattenplan för Danderyds kommun, som kommer vara det centrala styrdokument för kommunens vattenarbete. Vattenplanen omfattar förvaltningscykel 2021–2027 och innehåller konkreta mål och åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i kommunens sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.

Det gäller också Dagvattenplan för Danderyds kommun som anger kommunens riktlinjer och ställningstagande för att hantera dagvatten. Dagvattenplanen kommer att ersätta tidigare Styrdokument för dagvatten.

Lämna synpunkter

Lämna synpunkter genom att skicka dem via e-post till: kommunstyrelsen@danderyd.se

eller skriftligt till:

Att: Registrator
Danderyds kommun
Box 66
182 05 Djursholm

Glöm inte att ange referensnummer

  • Ange referensnummer: KS 2021/0254 för Vattenplan
  • Ange referensnummer: KS 2021/0255 för Dagvattenplan

Ta del av förslagen

Kunskapsunderlag

Kunskapsunderlag för Danderyds kommuns Vattenplan och dagvattenplan.pdf

Bilaga 1 till Kunskapsunderlag - Föroreningsbelastning.pdf

Förslag till Vattenplan

Remissförslag Vattenplan för Danderyds kommun.pdf

Bilaga 1 till Vattenplanen - Åtgärder för en förbättrad vattenmiljö i Danderyds kommun.pdf

Bilaga 2 till Vattenplanen - Karta över samtliga fysiska åtgärder.pdf

Förslag till Dagvattenplan

Remissförslag - Dagvattenplan för Danderyds kommun.pdf

Bilaga 1 till Dagvattenplanen - Ansvarsmatris.pdf

Bilaga 2 till Dagvattenplanen - Checklista för dagvattenutredningar.pdf

Läs mer

Dagvatten i Danderyd

Vatten och avlopp i Danderyd

Edsvikens vattensamverkan

Badvattenkvalitet i Danderyd på havochvatten.se

Uppdaterad: 2021-08-31

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.