Klimat

Klimatförändringar är en av vår tids mest angelägna miljöproblem.

Människans utsläpp av växthusgaser är en bidragande faktor till klimatförändringarna som kommer att påverka oss som lever idag och kommande generationer.

Danderyds klimat- och energistrategi

Klimat- och energistrategin för Danderyds kommun 2016 -2020 ger en samlad bild över utsläpp av växthusgaser och energianvändning i kommunen. Strategin beskriver de klimatpåverkande utsläppen som sker i Danderyds kommun baserad på statistik från den nationella utsläppsdatabasen. Nulägesbeskrivningen av växthusgasutsläppen inkluderar inte utsläpp som orsakats av produkter som tillverkats utanför den geografiska gränsen men som konsumerats i Danderyd.

När förslag till miljö- och klimatprogram 2021-2030 är antaget av kommunfullmäktige ersätter detta de klimatstrategiska målsättningarna i klimat- och energistrategi 2016-2020.

Klimat- och energistrategi för Danderyds kommun

Remiss av Miljö- och klimatprogram

Klimat- och energistrategi samt miljöprogram för Danderyds kommun löper ut snart och är under revidering. Enligt förslaget föreslås programmen slås ihop till ett samlat miljö- och klimatprogram för perioden 2021-2030. Du får gärna ge förbättringsförslag och lämna synpunkter på förslaget som är ute på remiss under perioden 18 maj till 18 september 2020. 

Miljö- och klimatprogram 2030

Växthuseffekten påverkar Danderyd

Våra utsläpp av växthusgaser kommer att fortsätta påverka jordens klimatsystem under lång tid framöver.

Enligt FN:s internationella klimatpanels senaste syntesrapport så har vart och ett av de tre senaste årtiondena på jordytan varit varmare än samtliga tidigare årtionden sedan 1850. På norra halvklotet har perioden 1983–2012 sannolikt varit den varmaste 30-årsperioden under de senaste 1 400 åren.

SMHI:s regionala klimatsammanställning för Stockholms län anger att medeltemperaturen mot slutet av detta sekel kommer att vara 4-6˚C varmare än under perioden 1961-1990. Temperaturökningen väntas vara störst under vinterperioden, förutom högre medeltemperatur kommer värmeböljor att bli vanligare. Årsmedelnederbörden förväntas öka med 10-30 procent mot slutet av seklet.

Troligtvis kommer detta innebära att nederbörden ökar, främst vintertid. Temperaturökningen innebär mer regn under vinterhalvåret, samtidigt som antalet snödagar och det maximala snödjupet kommer att minska. När nederbörden under vintern faller som regn istället för snö blir vattenflödena högre. Mot slutet av seklet förväntas vårfloden vara tidigarelagd och med lägre vattennivåer än i dagens klimat. Även vattenflödena sommartid väntas bli lägre.

Du kan minska din klimatpåverkan

Att minska dina utsläpp behöver inte kosta någonting förutom att ändra ditt beteende. Det kan handla om allt från att stänga av elektriska apparater hemma till att åka mer kollektivt eller aktivt välja hur du sparar dina pengar. Konsumtionen av livsmedel står för en femtedel av växthusgasutsläppen från vår totala konsumtion och det är fullt möjligt att halvera klimatpåverkan genom att ändra våra matvanor. Det visar en rapport om matens klimatpåverkan 2050 som tagits fram av Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Livsmedelsverket.

Livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan

Energi- och klimatrådgivningen

Klimatkontot - din klimatpåverkan

Klimat- och energistrategi för Stockholms län

Effekterna av ett förändrat klimat

Vi kan redan nu se effekterna från klimatförändringarna. För att vara rustat för dessa effekter har en klimat- och sårbarhetsanalys tagits fram för Danderyds kommun som har antagits av kommunfullmäktige i mars 2014. Dokumentet beskriver framtida utmaningar kopplade till klimatet och föreslår en rad åtgärder för att förbereda kommunen för exempelvis stigande hav, kraftigare regn och värmeböljor.

Klimat och sårbarhetsanalys Danderyd

Klimatanpassning i Stockholm

Mer information

Naturvårdsverket - klimat

Karta över lågpunkter

Nyckelbudskap i FN:s klimatpanels femte utvärderingsrapport

Lägsta grundläggningsnivå Östersjön

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.