Klimat

Klimatförändringar är en av vår tids mest angelägna miljöproblem.

Människans utsläpp av växthusgaser är en bidragande faktor till klimatförändringarna som kommer att påverka oss som lever idag och kommande generationer.

Växthuseffekten påverkar Danderyd

Våra utsläpp av växthusgaser kommer att fortsätta påverka jordens klimatsystem under lång tid framöver.

Enligt FN:s internationella klimatpanels senaste syntesrapport så har vart och ett av de tre senaste årtiondena på jordytan varit varmare än samtliga tidigare årtionden sedan 1850. På norra halvklotet har perioden 1983–2012 sannolikt varit den varmaste 30-årsperioden under de senaste 1 400 åren.

SMHI:s regionala klimatsammanställning för Stockholms län anger att medeltemperaturen mot slutet av detta sekel kommer att vara 4-6˚C varmare än under perioden 1961-1990. Temperaturökningen väntas vara störst under vinterperioden, förutom högre medeltemperatur kommer värmeböljor att bli vanligare. Årsmedelnederbörden förväntas öka med 10-30 procent mot slutet av seklet.

Troligtvis kommer detta innebära att nederbörden ökar, främst vintertid. Temperaturökningen innebär mer regn under vinterhalvåret, samtidigt som antalet snödagar och det maximala snödjupet kommer att minska. När nederbörden under vintern faller som regn istället för snö blir vattenflödena högre. Mot slutet av seklet förväntas vårfloden vara tidigarelagd och med lägre vattennivåer än i dagens klimat. Även vattenflödena sommartid väntas bli lägre.

Danderyds klimatarbete

Miljö- och klimatprogram för Danderyds kommun beskriver kommunens arbete för att begränsa utsläpp av växthusgaser. Programmet beskriver både hur kommunen arbetar för att begränsa utsläppen av växthusgaser från den egna verksamheten samt vad du som bor och verkar i kommunen kan göra för att begränsa din klimatpåverkan.

Läs mer här om Danderyds miljö- och klimatprogram

Du kan minska din klimatpåverkan

Att minska dina utsläpp behöver inte kosta någonting förutom att ändra ditt beteende. Det kan handla om allt från att stänga av elektriska apparater hemma till att åka mer kollektivt eller aktivt välja hur du sparar dina pengar. Konsumtionen av livsmedel står för en femtedel av växthusgasutsläppen från vår totala konsumtion och det är fullt möjligt att halvera klimatpåverkan genom att ändra våra matvanor. Det visar en rapport om matens klimatpåverkan 2050 som tagits fram av Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Livsmedelsverket.

Energi- och klimatrådgivningen

Klimatkontot - din klimatpåverkan

Energi- och klimatstrategi för Danderyds kommun 2016-2020

Klimat- och energistrategi för Stockholms län

Regnvatten rinner ner i dagvattenbrunn.

Effekterna av ett förändrat klimat

Klimatanpassning

Vi kan redan nu se effekterna från klimatförändringarna. Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till dessa effekter. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. För att vara rustat för dessa effekter har en klimat- och sårbarhetsanalys tagits fram för Danderyds kommun som har antagits av kommunfullmäktige i mars 2014. Dokumentet beskriver framtida utmaningar kopplade till klimatet och föreslår en rad åtgärder för att förbereda kommunen för exempelvis översvämning orsakade av stigande hav och kraftigare regn samt värmeböljor.

Klimat och sårbarhetsanalys Danderyd

Klimatanpassning på lansstyrelsen.se

Lägsta grundläggningsnivå Östersjön

Översvämning

Översvämningar kan ge stora konsekvenser på samhället med skador på bebyggelse och vägar samt störningar i avloppshantering, el- och vattenförsörjning. Även för den enskilde medborgaren kan översvämningar ge förödande skador på egendom såsom på egen fastighet. Danderyds kommun har en lång kustlinje vilket är en fantastisk tillgång men som också är en utmaning då flera fastigheter kan drabbas då havet stiger.

Som fastighetsägare har du det huvudsakliga ansvaret för att skydda din egendom mot översvämningar. För att minska risken för skador är det därför viktigt att du vet hur du kan förbereda dig och skydda din fastighet.

Exempelvis kan du i förebyggande syfte se till att förvara värdefulla föremål på en säker plats och vid förvaring i källarförråd, placera sakerna minst 50 centimeter över golvet. Om du drabbas av en översvämning kan du stänga av elen i de översvämmade utrymmena. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.  Du kan också trycka ner en filt i golvbrunnen och lägg en rejäl tyngd ovanpå.

Lär dig mer om klimatanpassning och hur du kan skydda din fastighet på lanstyrelsens.se. Där finns också kartor som visar risken för översvämning vid höjd havsnivå.

Översvämning på lansstyrelsen.se

Uppdaterad: 2021-11-10

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.